Veel gestelde vragen over jacht en Covid-19

Update op 29/03/2021

Ik organiseer een jachtdag met enkele genodigden. Kan deze activiteit doorgaan?

Sinds 14 december is het protocol jacht van toepassing dat meer verduidelijking geeft bij de inhoud van het MB ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken’ op onze jachtactiviteiten.

Tijdens de jachtdag mogen op uw jachtrevier maximaal 50 personen deelnemen aan de jachtactiviteit. De aanwezigen dienen opgesplitst te zijn in bubbels van maximaal 4 personen (kinderen t.e.m. 12 niet meegerekend), dewelke op geen enkel moment met elkaar in contact mogen komen. Bubbels kunnen samenkomen om een briefing te krijgen en houden op dat moment steeds een afstand van 50m t.o.v. elkaar. Tijdens de jachtactiviteit kan dit gereduceerd worden naar 25m.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft een draaiboek gemaakt met een overzicht van de wettelijke beperkingen, maar ook met een aantal adviezen om het risico op overdracht van het coronavirus te beperken. Het draaiboek vindt u hier terug.

Let op: er kunnen lokaal extra beperkingen worden opgelegd. Om te weten of er nog extra beperkingen gelden op gemeentelijk niveau kunt u best navraag doen bij uw wildbeheereenheid


Ik zou op jachtreis willen gaan. Kan dat nog?

Sinds 22 januari besliste het overlegcomité om niet-essentiële reizen te verbieden. Dit verbod blijft nog zeker tot 19 april van kracht. Reizen naar het buitenland kan nog uitsluitend mits het voorleggen van een ‘verklaring op eer’, aangevuld met de nodige bewijsstukken. Een standaarddocument ‘verklaring op eer’ kan u hier terugvinden.

Na een bevraging van ondermeer het kabinet van de Premier, alsook de crisiscel blijkt dat ‘jacht- en wildbeheeractiviteiten’ momenteel niet kunnen beschouwd worden als een essentiële verplaatsing. Bijgevolg is een buitenlandse jachtactiviteit alvast tot 19 april niet toegestaan.


Ik beschik over officiële documenten, uitgegeven door een lokale overheid,  om in het buitenland deel te nemen aan een jacht/bestrijdingsactiviteit. Kan ik hiermee aantonen dat mijn reis essentieel is?

Sinds 22 januari besliste het overlegcomité om niet-essentiële reizen te verbieden. Reizen naar het buitenland kan nog uitsluitend mits het voorleggen van een ‘verklaring op eer’, aangevuld met de nodige bewijsstukken.

Na een bevraging van ondermeer het kabinet van de Premier, alsook de crisiscel blijkt dat ‘jacht- en wildbeheeractiviteiten’ momenteel niet kunnen beschouwd worden als een essentiële verplaatsing om de Belgische grens over te steken. De officiële documenten die u mocht ontvangen zijn van toepassing in het land waar de activiteit zal plaats vinden, doch geven geen vrijgeleide om de Belgische grens over te steken. Deze regel blijft alvast tot 19 april van toepassing.


Wie gaat de wildschade betalen indien ik als jager niet naar het buitenland mag reizen?

Veel Belgen zijn jachtrechthouder van een jachtrevier in het buitenland, en zijn daarom (financieel) aansprakelijk wat mogelijke wildschade betreft (van vooral everzwijnen). Maar door het verbod op ‘niet-essentiële reizen’ kunnen die jagers hun contractuele verplichtingen niet nakomen. Rest dus de vraag: wat met die kosten? Wie moet die eventueel betalen.

Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen is op dat moment sprake van overmacht. Maar om zeker te zijn heeft de jachtorganisatie de kwestie voorgelegd aan Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Bij een officieel antwoord zal Hubertus Vereniging Vlaanderen meteen communiceren. Op 29 maart 2021 was dit antwoord er nog steeds niet.


Mijn jachtrevier bevindt zich in Nederland. Kan ik bestrijding- of jachtactiviteiten gaan uitvoeren?

Reizen naar Nederland omwille van jacht- of bestrijdingsactiviteiten wordt krachtens het Ministerieel Besluit niet beschouwd als een essentiële reis. Dit blijft alvast van kracht tot 19 april 2021.

Bent u echter inwoner van een grensgemeente en hun buurgemeenten dan kan u in het kader van uw dagdagelijkse gewoonte de grens wel oversteken, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden en mits het aanvullen van de ‘verklaring op eer’. Weet echter dat wanneer u zich vanuit België naar Nederland begeeft, u verplicht bent om na binnenkomst in een (thuis)quarantaine van 10 dagen te gaan. Bovendien stellen we op dit moment vast dat Nederland volledig rood kleurt op de kaart van de website van de FOD Buitenlandse zaken. Dit houdt in dat u,na een verblijf van 48 uur of meer, ook bij terugkeer uit Nederland verplicht kan worden om in quarantaine te gaan.

Praktisch wordt het dus zeer moeilijk om jacht en bestrijdingsactiviteiten uit te voeren in een Nederlands jachtrevier.

Wie zich in Nederland begeeft, dient de hier geldende Coronamaatregelen steeds te respecteren. U kan deze hier nalezen.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging werkte naar aanleiding van de opening van het jachtseizoen op 15 oktober een vernieuwde checklist voor jagers uit. Hou rekening met de inhoud ervan wanneer u toch in de mogelijkheid verkeerd om te jagen/bestrijden in Nederland.


Ik ga in Duitsland jagen. Kan dit?

Reizen naar Duitsland omwille van jacht- of bestrijdingsactiviteiten wordt krachtens het Ministerieel Besluit niet beschouwd als een essentiële reis. Dit blijft alvast van kracht tot 19 april 2021.

Bent u echter inwoner van een grensgemeente en hun buurgemeenten dan kan u in het kader van uw dagdagelijkse gewoonte de grens wel oversteken, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden en mits het aanvullen van de ‘verklaring op eer’. Ging u voorheen niet dagdagelijks naar het jachtrevier, dan kan dit nu dus ook niet.

Bent u wel in de situatie dat u de grens kan oversteken dan dient men rekening te houden met het volgende:

De algemene regel zegt:
Sinds 1 oktober wordt België door Duitsland beschouwd als een ‘risicogebied’. Dit houdt in dat u:

Verplicht bent om een negatieve coronatest voor te leggen die minder dan 48u oud is, of dat u binnen de 48u in Duitsland een negatieve coronatest aflegt.
Onmiddellijk na aankomst in Duitsland de gezondheidsautoriteiten op de hoogte moet stellen met behulp van volgend formulier
Bij aankomst in Duitsland onmiddellijk voor 10 dagen in quarantaine moet gaan (ongeacht of u een negatieve test aflegde)

Deze 10 daagse quarantaine kan reeds na 5 dagen beëindigd worden wanneer men op de 5de dag in Duitsland een negatieve PCR-test aflegt.

Op deze algemene maatregel kunnen per deelstaat uitzonderingen worden toegestaan. Zo zien we vaak dat reizen vanuit buurlanden naar Duitsland soepeler zou kunnen wanneer het verblijf korter is dan 24u.

Hebt u jachtrechten op Duits grondgebied of wenst u als genodigde deel te nemen aan een jachtactiviteit, dan dient u zich in de eerste plaats te houden aan de algemene regel. Of hierop een afwijking is en welke voorwaarde daaraan gekoppeld is kan u nalezen in de specifieke maatregel per ‘Bundesländer’. Een overzicht van al deze Länder vindt u hier

Nog dit:
Bij terugkeer uit Duitsland bent u verplicht om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen wanneer u meer dan 48u aanwezig was.

Was u daar met de wagen en was uw verblijf korter dan 48u dan bent u hiervan ontlast.
Reist u met een ander vervoersmiddel (trein, vliegtuig, bus,…) dan zal u ongeacht de verblijftijd toch het formulier moeten aanvullen en overhandigen aan de reisorganisator

Hou er ook rekening mee dat in Duitsland alle deelstaten een rode kleurcode hebben gekregen! Je kan dit  steeds nalezen op de website van de FOD buitenlandse zaken. Deze code houdt in dat u bij terugkeer een SMS zal ontvangen met de vraag in quarantaine te gaan en een uitnodiging zal ontvangen om een Covidtest af te leggen.


Kan ik als vereniging een jachtactiviteit organiseren tot maximaal 50 personen?

Per jachtrevier mogen maximaal 50 personen deelnemen aan een jachtactiviteit. Men dient zich daarbij strikt te houden aan de voorwaarden opgenomen in het ‘protocol jacht’.

In het ‘protocol jacht’, alsook in het draaiboek van HVV kan u deze nalezen.


Kan mijn WBE nog een vergadering organiseren waarop 50 personen fysiek aanwezig zijn?

Het MB van 28 oktober 2020 staat dit niet langer toe.


Wat is het Covid Event Risk Model (CERM)?

Het CERM is een online applicatie van de Vlaamse overheid dat ontwikkeld werd in samenwerking met wetenschappelijke experten, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties. Met dit model wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om inzichten te krijgen op de COVID-veiligheidsrisico’s van hun evenement/activiteit dat zij beogen te organiseren. U kan dit CERM hier terugvinden

Om het CERM te gebruiken dient u zich vooreerst te registreren. Vervolgens worden u verschillende vragen voorgelegd bij de organisatie van uw activiteit. Vul deze waarheidsgetrouw aan. Na het doorlopen van het model zal u een kleurlabel worden toebedeeld van groen tot oranje naar rood.

Wie bij zijn organisatie van de jachtdag het draaiboek van HVV volgt werkt steeds coronaproof. Het doorlopen van het CERM zal u dan ook een groen label opleveren.


Ben ik als organisator van het jachtactiviteit verplicht om het CERM te doorlopen?

Het Covid Event Risk Model is een hulpmiddel en geen verplichting om aan te vullen bij de organisatie van een jachtactiviteit.

Het doorlopen van het model is wel aan te raden. Heeft u dit gedaan, bewaar dan het resultaat van de bevindingen van het CERM en neem deze mee op uw jachtdag zelf. Bij eventuele controle kan u dit resultaat mee voorleggen.


Kan ik nog aanzitten op everzwijn tussen 0u00 en 5u00 ’s morgens?

Het MB van 28 oktober legt een avondklok op die loopt van 0u00 t.e.m. 5u00 ’s morgens. In deze tijdspanne is het niet toegestaan om zich op de openbare weg of de openbare ruimte te begeven/bevinden. Essentiele verplaatsingen zoals woon-werkverkeer en medische hulp zijn hierop een uitzondering.

Sinds 3 november lezen we op info-coronavirus.be nu ook dat het zich verplaatsen in het kader van de jacht en de bestrijding van het everzwijn kan beschouwd worden als een essentiële verplaatsing. Gezien dit een website is van de federale overheid, dient dit antwoord beschouwd te worden voor heel België.

Aanzitten op everzwijn tijdens de avondklok, of zich tijdens deze avondklok verplaatsen met het oog op het uitvoeren van de everzwijnjacht is voortaan toegestaan.

Tijdens deze avondklok moet u zich wel steeds kunnen legitimeren en motiveren. Om die reden raden we vanuit HVV aan om volgend bewijsmateriaal bij zich te dragen:

  • Uw geldig jachtverlof voor het gewest waar u de activiteit zal uitvoeren
  • Een kopie van de melding van bijzondere jacht op everzwijn indien u ’s nachts gaat aanzitten. (niet mogelijk in Wallonië)
    OF
    Een kopie van het afschotplan indien de jachtactiviteit tussen zonsopgang en zonsondergang zal plaats vinden
  • Indien u uitgenodigd wordt voor een aanzit beschikt u niet over het afschotplan of melding bijzondere jacht. Tijdens de verplaatsing naar de activiteit draagt u een schriftelijke uitnodiging bij zich. Ter plekke ontvangt u van de jachtheer het kopie van de melding bijzondere jacht en/of een kopie van het afschotplan.

Kan ik mij tijdens de avondklok verplaatsen om deel te nemen aan een jachtactiviteit.

Dit kan uitsluitend wanneer dit een jachtactiviteit op everzwijn betreft. Voor alle andere jacht- of zelfs bestrijdingsactiviteiten is dit niet toegestaan, daar deze niet als een essentiële verplaatsing kunnen beschouwd worden.


Mag een bijzondere veldwachter zijn toezichtstaak uitvoeren tussen 0u00 en 5u00?

Een bijzondere veldwachter is officier van de gerechtelijke politie die beëdigd werd door de gouverneur van de provincie waar hij is aangesteld. Hij heeft een toezichtstaak om controle uit te oefenen op de naleving van o.a. de jachtregelgeving. Een controle op stroperij is daar een belangrijk onderdeel van dat ook ’s nachts dient te gebeuren.

De uitoefening van zijn taak, al dan niet in loondienst, kan beschouwd worden als een professionele activiteit. Zich tijdens de avondklok verplaatsen tussen 0u00 en 5u00 is voor deze personen toegestaan, indien op dat moment in functie zijn. Zij legitimeren zich met behulp van hun legitimatiekaart.


Kan ik op mijn jachtrevier met meerdere groepjes van 4 tegelijkertijd jagen?

Ja dit kan. De manier waarop dit dient te gebeuren kan u nalezen in het  ‘protocol jacht’, alsook in het draaiboek van HVV


Zijn de toepassingen van de Coronamaatregelen in Wallonië nu dezelfde als in Vlaanderen?

De Coronamaatregelen staan beschreven in een Ministerieel Besluit dat op Federaal niveau werd genomen. Zowel bij jachtactiviteiten in Vlaanderen als in Wallonië zijn we steeds gehouden geweest om deze regels op te volgen. Om de inhoud van het MB duidelijker te maken naar de organisatie van een jachtactiviteit toe, werd er op 14 december een ‘protocol jacht’ goedgekeurd. Ook dit protocol is zowel in Vlaanderen als Wallonië van toepassing.


Kan ik als jager nu online munitie bestellen en afhalen bij mijn wapenhandelaar? Kan ik dringende reparaties aan mijn wapen laten uitvoeren?

De federale wapenwetgeving staat niet toe dat munitie, wapens en laders op afstand verkocht worden. Deze dus online bestellen is uitgesloten. Wapenhandelaars zullen deze dienst ook niet aanbieden.