Zot van pAtrijs

Hubertus Vereniging Vlaanderen startte in 2016 met een intensieve werking rond patrijs: het Vlaams Patrijzenproject. Een elftal patrijzengroepen verspreid over Vlaanderen steekt de handen uit de mouwen om de toekomst van patrijs en patrijzenjacht te verzekeren.

In de provincie Antwerpen diende HVV samen met enkele andere partners – Hooibeekhoeve, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Boerenbond, ABS en Regionaal Landschap Rivierenland – een subsidiedossier in onder de naam ‘Zot van pAtrijs’. Het project werd goedgekeurd en loopt van januari 2017 tot half 2018.

Het project ‘Zot van pAtrijs’ creëert in een samenwerking met partners uit jachtsector, landbouwsector en natuur- en landschapssector een meerwaarde voor patrijs en andere akkerfauna.

Het project omvat diverse acties om de kennis en het draagvlak rond faunavriendelijk beheer te verhogen bij jagers en landbouwers. Veel aandacht gaat hierbij naar een faunavriendelijke invulling van de vergroening. Zeker in de provincie Antwerpen, waar het landbouwareaal voornamelijk bestaat uit maïs en intensief maailand, vormt dit een uitdaging. Samen met de landbouwsector kijken we naar de mogelijkheden om faunavriendelijke akkerranden in te plannen op landbouwbedrijven, en lanceren we hierrond een informatiecampagne. Daarnaast zullen we onder meer werken rond het voorkomen van maaislachtoffers, wat eveneens een meerwaarde biedt voor landbouwers, jagers en natuurbeschermers.

Via het communicatieve luik proberen we het bewustzijn van burgers rond agrobiodiversiteit en het beheer daarvan te verhogen.

Het project biedt ons de kans om, in samenwerking met de genoemde partners, enkele prangende uitdagingen aan te gaan. Resultaten uit het project zullen we ook doorvertalen naar de rest van Vlaanderen. In dat opzicht is het project ‘Zot van pAtrijs’ eveneens een pilootproject waar we onze Vlaamse werking rond patrijs mee kunnen versterken.

 

Zot van pAtrijs – met steun van ELFPO
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
www.vlaanderen.be/pdpo

Project outputs

Wilde dieren zijn vaak weerloze slachtoffers wanneer maaimachines op de velden komen. Binnen het project ‘Zot van pAtrijs’, een Antwerps PDPO- project dat werkt rond patrijs en faunavriendelijke landbouw, willen jagers, landbouwers en loonwerkers daar samen iets aan doen! Maaislachtoffers voorkomen is niet enkel goed voor de dieren zelf, maar kan ook de kwaliteit van het voordrooggras verbeteren.

Download de folder ‘faunavriendelijk maaien’. Deze folder geeft tips om maaislachtoffers te voorkomen en om de voedselveiligheid van het ruwvoeder te verbeteren.

Je kan de folder gebruiken om samen met landbouwers een systeem uit te werken om maaislachtoffers in je jachtrevier te voorkomen.

Sinds vanaf begin 2015 het nieuwe landbouwbeleid toegepast wordt op het Vlaamse Platteland, zijn termen als ‘vergroening’ en ‘ecologisch aandachtsgebied’ algemeen bekend bij landbouwers. Wie beschikt over meer dan 15 hectare bouwland, moet – enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten – 5 % van zijn bouwland inrichten als ecologisch aandachtsgebied. Landbouwers kunnen zelf kiezen hoe ze deze invulling vorm geven. Braakliggend land, 1 m teeltvrije stroken en akkerranden, stroken langs bosranden, landschapselementen zoals heggen, agroforestry, korte omloop houtteelt, stikstofbindende gewassen en groenbedekking komen allen in aanmerking. Tot op heden vult het merendeel van de landbouwers het ecologisch aandachtsgebied in met groenbedekkers. Maar ook de optie rond de ‘1 m teeltvrij stroken en akkerranden’ biedt kansen naar akkerbouwers toe.

Artikels rond samenwerken rond akkerranden

Het is mogelijk om een strook van een voor akkervogels waardevolle teelt (vb. granen, quinoa, kolen, …) als akkerrand in te brengen in de vergroening, op voorwaarde dat het gewas niet wordt geoogst én op voorwaarde dat de landbouwer hierover een gebruiksovereenkomst afsluit met het oog op het realiseren van milieu- of natuurdoelstellingen. Een dergelijke gebruiksovereenkomst kan de landbouwer bijvoorbeeld afsluiten met een wildbeheereenheid.

Een template gebruiksovereenkomst, die afgetoetst en goedgekeurd werd door het Departement Landbouw en Visserij, vind je via deze link.