Op 9 juni 2024 trekken we met z’n allen naar de stembus naar aanleiding van de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. De kiezer zal hierdoor het beleid bepalen voor de rest van dit decennium. Europa, België en Vlaanderen staan voor grote uitdagingen: een begroting in evenwicht, een gezonde en aangename leef-, woon- en werkomgeving, de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg, pensioenen, justitie, politie, defensie, asiel en migratie,…

Uitdagingen in het buitengebied

Maar ook onze natuur staat voor heel wat uitdagingen. Ruimtebeslag, biodiversiteits- en habitatverlies, klimaatverandering, verdroging, water-, bodem- en luchtverontreiniging, eutrofiëring en impact van invasieve uitheemse soorten vormen een kleine greep uit de lange rits van bedreigingen voor een gezonde natuur.

Hubertus Vereniging Vlaanderen beschrijft daarom in dit memorandum, naar aanleiding van de verkiezingen van 9 juni 2024, concrete en haalbare maatregelen die win-winsituaties opleveren voor meer natuur in Vlaanderen. Het soortenbeheer heeft zich de voorbije decennia vooral gefocust op soortenbescherming en nulbeheer. Buiten het beheer van jachtwildsoorten is er nooit echt sprake geweest van een echt soortenbeheer. Bepaalde faunasoorten, meestal predatoren, doen het na een jarenlange achteruitgang weer beter en zetten hierdoor populaties van prooisoorten onder druk. Daarnaast zorgen ze voor een stijgende impact op gewassen, vee, bossen, visserij en eigendommen. Dit zorgt voor een spanningsveld in onze samenleving. Stakeholders en burgers die durven pleiten voor een werkelijk soortenbeheer worden een populistische en giftige retoriek verweten.

Hubertus Vereniging Vlaanderen is ervan overtuigd dat een beter soortenbeleid, waar verruimde inspanningen van jagers en wildbeheereenheden naar waarde geschat worden, kan zorgen voor een beter natuurbeheer in ons Vlaamse landschap.

In het memorandum behandelen we deze 19 thematische aandachtspunten:

Samenvatting van de 19 thematische aandachtspunten

 1. Verruiming van de jachtmogelijkheden op vos en steenmarter, een werkbare regelgeving wat betreft bestrijding van de verwilderde kat en de bestendiging van de studie om predatie in kaart te brengen.
 2. Opnemen van zwarte kraai, gaai en ekster in artikel 3 van het jachtdecreet en voorzien van jachtopeningstijd.
 3. Gelijkberechtiging van alle schadelijders die schade ondervinden door wilde fauna.
 4. Inzet van laagdrempelige en flexibele beheerovereenkomsten op maat van landbouwer en jager.
 5. Geen omgevingsvergunning voor installaties of structuren die toegestaan zijn volgens de jachtregelgeving.
 6. Legaliseren van geluiddempers en nachtrichtkijkers
 7. Invoering van een 3-jarig jachtverlof naast het bestaande jachtverlof dat 1 jaar geldig is.
 8. Toevoegen van de houtsnip aan artikel 3 van het jachtdecreet en voorzien van jachtopeningstijd.
 9. Regeling om bedreigde nesten van fazant, patrijs en wilde eend te redden en uit te broeden
 10. Adaptief beheer inschrijven in de jachtregelgeving en voorzien van jachtopeningstijd voor de kleine rietgans
 11. Herwaardering en promotie van het ambt van bijzondere veldwachter
 12. Toepassen van strenge en proportionele bestraffing van overtreders, maar geen collectieve bewarende maatregelen.
 13. Aanpassing voedselveiligheidsregels zodat jagers verwerkt wildbraad kunnen verkopen aan de eindconsument.
 14. Structurele en evenwaardige vertegenwoordiging in alle relevante adviesraden en bestuursorganen met een directe impact op het jachtbeleid.
 15. Openbaar maken van alle bestuursmandaten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.
 16. Erkenning van het genot van het jachtrecht op alle percelen waarop het jachtrecht is toegekend.
 17. Toepassen van de openbare aanbestedingsprocedures wanneer eigendommen van overheden in beheer gegeven worden.
 18. Lijst van criteria waarbij de arrondissementscommissaris de afgifte van een jachtverlof kan weigeren of intrekken en redelijke antwoord- en behandelingstermijnen in de jachtregelgeving.
 19. Paritaire samenstelling van het centraal comité van het jachtfonds.

Download en lees het memorandum.