Jachtplannen

Inleiding

HVV ging in 2007 van start met de uitbouw van haar Kenniscentrum. Het doel van het Kenniscentrum bestaat uit het verzamelen van informatie over en het documenteren van de jacht in Vlaanderen, en uit de ondersteuning van jagers en wildbeheereenheden in het wildbeheer. Een van de belangrijke projecten die samen met dit Kenniscentrum van start gingen is de uitbouw van een digitaal bestand waarin alle jachtrevieren van Vlaanderen staan opgenomen. We kunnen stellen dat HVV inmiddels 99,9% van alle jachtrevieren heeft gedigitaliseerd. Ook de overheid maakt van deze bestanden gebruik om goedkeuringen te geven voor de ingediende jachtplannen.

Steeds vaker komen vragen van landbouwers, eigenaars, politie… aan het adres van HVV om details uit deze jachtplannen te bekomen. In dat kader werkte HVV een digitaal platform uit waarin iedereen kan nagaan waar een jachtplan werd ingetekend en wie gecontacteerd kan worden bij vragen.

HVV werkt elke dag aan correctere jachtplannen. Een jachtplan is immers geen statisch gegeven dat alleen wijzigt bij de goedkeuring. HVV kleurt doorheen het jaar percelen uit en geeft aan waar de jager bijkomende jachtrechten heeft verworven. Zo wordt steeds de meeste actuele informatie geprojecteerd.

Voordelen

Het verlenen van jachtrechten op eigendommen heeft voor de eigenaar meer voordelen dan men denkt:

 • Door een perceel te verpachten, staat u in rechtstreeks contact met de jager. Hij/zij kan de persoon zijn die u aan een lokaal en ecologisch verantwoord stukje wildbraad kan helpen.
 • Door een perceel op te laten nemen in een groter geheel, draagt u bij tot een duurzaam faunabeheer en zo ook tot een bredere biodiversiteit.
 • Door een perceel mee te laten opnemen in een jachtplan, werkt u mee aan het reguleren van schade in de omgeving. Neem het voorbeeld van everzwijnen. Zij verblijven zelden op het perceel waar de schade effectief optreedt en zoeken in de naburige percelen dekking en rust. Alleen door een totaalbeheer op deze dieren te voeren kan de populatie gecontroleerd worden en kan op die manier de schade ingeperkt worden.
 • Een onderdeel van faunabeheer bestaat uit het reguleren/voorkomen van de schade. Eigenaars die het jachtrecht verpachten, hebben zo een partner in de strijd tegen schade veroorzaakt door jachtwildsoorten en sommige andere wilde fauna.
 • Eigenaars die kippen houden, hebben vaak te kampen met vossen die, ongeacht het nemen van preventieve maatregelen zoals een afgesloten nachthok, huishouden in het kippenhok. Jagers kunnen aan de oplossing van deze problematiek een bijdrage leveren, wanneer het desbetreffende perceel is opgenomen in een jachtplan.
 • Door jagers en WBE’s aangestelde Bijzondere veldwachters bewaken ook uw eigendommen. Zij kunnen u ook melden wanneer ze iets verdacht zien.
 • Europa legt al zijn lidstaten op om invasieve exoten te verwijderen uit de natuur. Door het jachtrecht te verpachten kan de jager ook op uw terrein hieraan een bijdrage leveren, waardoor u als eigenaar ook bijdraagt aan de biodiversiteit die in Vlaanderen wordt nagestreefd.

Goed om weten!

Het verlenen van een jachtrecht, hoeft niet steeds gepaard te gaan met een regelmatig bezoek van jagers om het faunabeheer uit te voeren. Op sommige plaatsen (vb. paardenweide) is het niet steeds geoorloofd dat er geschoten wordt. In dergelijke gevallen kan dit expliciet opgenomen worden in de pachtovereenkomst. Onder jagers wordt een dergelijke overeenkomst wel eens een ‘nul-verpachting’ genoemd. Zij geeft het voordeel aan de jager om zijn faunabeheer in blok uit te oefenen. Als eigenaar kan u van de voornoemde voordelen blijven profiteren.

Hoe sluit ik een jachtpachtovereenkomst af?

 • Neem contact op met de lokale jager of met de contactpersoon van de lokale wildbeheereenheid (WBE) (gegevens zie bovenstaande kaart)
 • Sluit een jachtpachtovereenkomst af met de lokale jager (een modelovereenkomst vindt je hier)

Een schriftelijke overeenkomst is altijd te verkiezen!

 • Biedt meer rechtszekerheid voor beide partijen
 • Je kan afspraken zwart op wit vastleggen
 • Schriftelijke overeenkomst is noodzakelijk als het perceel vroeger niet in een jachtplan was opgenomen

Meer info

In deze Power Point vind je heel wat achtergrond over de jachtrechten en jachtplannen, antwoorden op vaak gestelde vragen, …