De hieronder vermelde clausules gelden als wet voor beide partijen en de klant erkent er kennis van genomen te hebben.

1. Voorrang

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten. Een eventuele afwijking van deze voorwaarden
gaat enkel op voorwaarde dat dit schriftelijk werd vastgelegd. Verkoops-, aankoop- en factuurvoorwaarden, welke ons toegestuurd
worden door partijen, die met ons verbintenissen aangaan of onderhandelen, zijn niet van toepassing op de door ons aangegane
verbintenissen of overeenkomsten.

2. Offerte

De offerteprijs geldt enkel voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de klant zullen worden verrekend.

De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de klant vallen. Een eventuele vermelding van het bedrag van taksen op de offerte is niet bindend en louter informatief.

De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand.

3. Uitvoering van de overeenkomst

De klant is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is om de uitvoering van de overeenkomst door HVV mogelijk te
maken, en dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen/goederen. De klant blijft uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud en de correctheid van de aangeleverde gegevens of materialen/goederen.
De uitvoeringstermijnen worden louter bij wijze van inlichting verstrekt en binden HVV niet. Vertraging in de uitvoering geeft
geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. Aansprakelijkheid

HVV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

a. fouten in het materiaal/de goederen dat/die door de klant ter hand gesteld is/zijn;

b. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid gesteld is een controle uit te voeren en/of te kennen heeft gegeven aan dergelijke controle geen behoefte te hebben;

c. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de klant het tot stand brengen of het laten uitvoeren van een bepaald model of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk model of proef waarneembaar zouden geweest zijn;

d. directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade, hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van
programma’s en/of data, geleden door de klant en/of derden.

De aansprakelijkheid van HVV is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project.

5. Klachten: termijn van indiening en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de uitvoering van de overeenkomst of de facturatie.

Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard door de klant. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Elke klacht dient grondig gemotiveerd te worden.

6. Betaling

Onze facturen zijn uitsluitend netto, zonder korting, betaalbaar via overschrijving binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 125,00, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

7. Eigendomsoverdracht

Bij verkoop van goederen door HVV, blijven deze eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan.

8. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen partijen zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Eerste Aanleg Brussel bevoegd. Alle geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.