Nutsbedrijven en het verlies van jachtgenot – de vergoedingen

Grote bedrijven zoals Fluxys en Air Liquide voorzien transportnetten voor aardgas en technische gassen. Bij de werkzaamheden tot de aanleg en onderhoud van deze netwerken doorkruisen zij het buitengebied. Datzelfde gebied dat wij als jagers gebruiken om aan duurzaam wildbeheer te doen. Omdat werkzaamheden voor de aanleg van deze transportnetten vaak langere periodes in beslag nemen en zij toch een behoorlijke impact hebben op de omgeving, zagen bedrijven als Fluxys en Air Liquide reeds in het verleden in dat compenseren van landbouwers, eigenaars, maar ook jagers voor de overlast die zij veroorzaken een belangrijk onderdeel moest uitmaken van hun bedrijfsvoering.

Hubertus Vereniging Vlaanderen slaagde er in 2013 in om afspraken met Fluxys vast te leggen. In 2018 volgde Air Liquide. Ondanks pogingen om een gelijkaardige overeenkomst te verkrijgen met andere bedrijven zoals Elia en PIDPA, is het bij hen niet mogelijk om via vastgelegde afspraken een compensatie te verkrijgen voor het verlies aan ‘jachtgenot’.

De overeenkomsten met Fluxys en Air Liquide werden beide op dezelfde manier opgebouwd. Je kan beide integraal nalezen op onze website

Welke werkzaamheden komen in aanmerking?

Elke werf die wordt opgezet veroorzaakt een tijdelijke verstoring van de omgeving, die een invloed kan hebben op het ‘jachtgenot’. Aangezien er naast de werfzone zelf er ook een bijkomende invloed van de werkzaamheden is in de nabijheid van de werf, werd in de overeenkomsten afgesproken dat er steeds een vergoeding zal worden gegeven voor de oppervlakte van de werf inclusief een perimeter rondom deze werf. Voor Fluxys bedraagt deze 150m, voor Air Liquide is dit slechts 50m, daar de grootte van hun werven vaak vele malen kleiner zijn dan deze van Fluxys.

Werkzaamheden zoals patrouilles, nazorg van voorbehouden zones en bezoeken op terrein ter voorbereiding van eventuele of toekomstige werven hebben geen invloed op het jachtgenot en komen uiteraard niet in aanmerking voor een vergoeding.

Informatie-uitwisseling

Om voldoende transparantie te bekomen aangaande de ligging van de werfzones t.o.v. de jachtrevieren in Vlaanderen, werd in deze overeenkomsten voorzien in een informatie-uitwisseling tussen HVV en beide bedrijven. HVV beschikt over de digitale goedgekeurde jachtplannen, alsook over de meest recente wijzigingen op deze plannen. Bovendien is HVV in de mogelijkheid om per jachtplan de correcte wildbeheereenheid, en zelfs de gekende jachtrechthouder te identificeren. Conform de voorwaarden, die na te lezen zijn op onze website, zal HVV deze informatie in het belang van de jachtrechthouder delen met Fluxys en Air Liquide.

Voor het traject van de werfzone, die wij aangeleverd krijgen via het desbetreffende bedrijf, bepaald HVV welk jachtrevier betrokken is en voor welke oppervlakte (rekening houdende met de perimeter) er een impact is. Daarnaast bezorgen wij naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de betrokken jachtrechthouder.

Met behulp van deze gegevens engageren beide bedrijven zich er toe om de betrokken jachtrechthouder steeds zelf te contacteren, om afspraken te maken en bovenal om een vergoeding aan te bieden voor het gelede verlies door de aanwezigheid van de werfzone.

Iedereen op gelijke voet

Een belangrijk voordeel van deze overeenkomsten is dat ze de basis leggen voor een aanpak waarbij iedereen op gelijke voet wordt behandeld, ook op het vlak van vergoedingen. Het akkoord bepaalt immers onder welke voorwaarden er sprake is van verstoring van het jachtgenot en hoe de vergoedingen worden berekend ter compensatie ervan. De vergoedingen houden ondermeer rekening met de oppervlakte van het jachtgebied dat een impact ondervindt van de werken, het soort jacht en de duurtijd van de werken.

De prijzen die werden bedongen zijn geldig voor alle type gronden en moeten een gemiddelde voorstellen voor elk habitat en elke populatiegrootte in Vlaanderen.

Momenteel zit in deze overeenkomsten geen mogelijkheid tot automatische indexering van de bedragen opgenomen. Dat maakt dat de bedongen vergoedingen doorheen de tijd dezelfde zijn gebleven en niet meer overeenstemmen met de werkelijke kost die wij als jagers ondervinden. Vanuit HVV werden in oktober 2023 de eerste stappen gezet om beide overeenkomsten opnieuw te herzien. Wij hopen in de loop van 2024 een nieuwe gunstigere bijdrage te kunnen voorleggen.

Het protocol

Oppervlakte die wordt beïnvloed door de invloedzone x forfait x tijdfactor

Het forfait stemt overeen met de vaststelling van een forfaitair bedrag voor de vaste kosten van de jachtrechthouder gedurende een jaar en berekend voor een oppervlakte van een hectare (kost /hectare/jaar). De gedekte kosten zijn bijvoorbeeld de huur, het lidmaatschap van een wildbeheereenheid, het jachtverlof, de kosten van de jachtopziener, de kosten voor het onderhoud van het Jachtgebied,…

De waarde van het forfait is afhankelijk van het soort wild waarop gejaagd wordt en is in overeenstemming met onderstaande tabel:

  Forfait Fluxys (euro/hectare/jaar) Forfait Air Liquide (euro/hectare/jaar)
TYPE 1: Kleinwild/waterwild/overig wild

Bv: konijn, haas, patrijs, wilde eend, fazant,  houtduif,…

15,00 EUR 16,00 EUR
TYPE 2: Grofwild

Bv: hoefwild zoals o.a. reewild, damhert, everzwijn,… met een goedgekeurd afschotplan

25,00 EUR 27,00 EUR

Indien er verschillende types van toepassing kunnen zijn, zal enkel het type worden toegepast dat recht geeft op de hoogste vergoeding.

De tijdsfactor is gelijk aan:

  • 1/4 voor werken waarvan de duur kleiner of gelijk is aan 4 weken
  • 1/2 voor werken waarvan de duur meer dan 4 weken en maximaal 16 weken bedraagt
  • 1/1 voor werken waarvan de duur meer dan 16 weken en maximaal 12 maanden bedraagt

De hierboven vermelde principes (1/4, 1/2 of 1/1) zijn van toepassing voor elke aanvullende periode vanaf 12 maanden.

In tegenstelling tot het voorafgaande kan de vergoeding nooit lager zijn dan 50 EUR.