Vlaams patrijzenproject

Achtergrond en doelstelling

Het is je misschien al eens opgevallen… groepjes patrijzen die tijdens de winter – gezellig dicht bij elkaar – het witte sneeuwlandschap trotseren. Of je hoorde ze in het voorjaar al eens roepen, bij het ochtendgloren of bij valavond. Deze kleine hoenderachtigen zijn typische akkervogels van een landschap dat –letterlijk – gonst van het leven

De patrijzenpopulatie staat onder druk. Dit is niet alleen zo in Vlaanderen, over heel Europa heeft deze akkervogel het moeilijk. Uit studies blijkt dat een aantal factoren de patrijzenstand negatief beïnvloeden. Denk maar aan de intensivering en schaalvergroting in de landbouw, de maïsmonoculturen, de toegenomen predatiedruk, …. . Ook de populaties van andere akkergebonden soorten gaan in dalende lijn. Denk maar aan de veldleeuwerik, de grauwe gors, de haas, heel wat bestuivers …

Met het Vlaams Patrijzenproject wil Hubertus Vereniging Vlaanderen een belangrijke stap zetten om het tij te keren. Samen met onze leden en andere actoren in de open ruimte willen we een positief project opzetten. Een project dat op het terrein actie onderneemt om de patrijs, en samen hiermee een hele hoop andere akkergebonden soorten, een hart onder de riem te steken!

Concreet

Via het Vlaams Patrijzenproject bundelen geëngageerde wildbeheereenheden de krachten. Deelnemende wildbeheereenheden groeperen zich, samen met vertegenwoordigers uit de landbouwsector, landeigenaars en het lokale regionale landschap tot patrijzengroepen.

Deze patrijzengroepen ontwikkelen een actieplan voor de patrijs, nemen actie op het terrein en zoeken oplossingen voor lokale knelpunten. Krachtige lokale oplossingen betekenen voor de patrijzenpopulatie een echte ruggensteun. Het project werkt op verschillende domeinen: biotoopverbetering, bijvoederen, predatorcontrole, monitoring en duurzaam afschot.

Ook op Vlaams niveau doen we heel wat inspanningen om de situatie van de patrijs en akkerbiodiversiteit in het algemeen te verbeteren. Binnen het nieuwe Europese Landbouwbeleid en de beheerovereenkomsten van de VLM zijn er mogelijkheden om aan faunavriendelijk beheer te doen. Jammer genoeg zijn deze opties niet voldoende bekend bij landbouwers. Vanuit het patrijzenproject willen we hierover, samen met de landbouwsector, een informatie – en sensibilisatiecampagne starten naar landbouwers toe. Via workshops, informatie en advies willen we de kennis van de patrijzengroepen over goed patrijsbeheer verhogen. Voor een belangrijk deel werken we rond dit thema via het PDPO-project ‘Zot van pAtrijs’.

De stuurgroep van het project, waarin naast de jachtsector ook de landbouwsector, de landeigenaars en de Regionale Landschappen betrokken zijn, komt regelmatig samen. Hierin worden kansen en knelpunten besproken en wordt in de richting van echte oplossingen voor de patrijs gewerkt.

Meer weten?

Lees meer over de recentste ontwikkelingen in het Vlaams patrijzenproject:

Download hier de folder over het Vlaams Patrijzenproject

Verschenen artikels in De Vlaamse Jager

Klik op de cover van De Vlaamse Jager om de artikels te lezen over patrijzen die verschenen zijn in De Vlaamse Jager.