Nieuws

16 februari: de start van de bestrijding met Larsenkooien en trechtervallen

Vanaf 16 februari tot en met 15 oktober mogen Larsenkooien en trechtervallen opnieuw vangklaar opgesteld worden. De bestrijding met Larsenkooien of trechtervallen is toegestaan omwille van het voorkomen van schade aan professioneel geteelde gewassen (voor kraai, ekster en kauw) of om de wilde fauna en flora te beschermen of de natuurlijke habitats in stand te houden (voor kraai en ekster).

Er gelden een aantal gebruiksvoorwaarden:

  • de vallen of kooien bevatten geen vlees of slachtafval als lokaas;
  • voor elke aangemelde trechterval of Larsen-kooi mag de aanvrager maximaal twee levende lokdieren in zijn bezit hebben, gebruiken en vervoeren van de soort die hij volgens de aanvraag beoogt te bestrijden. De levende lokdieren hoeven niet geringd te zijn. De lokdieren moeten evenwel te allen tijde voedsel, water en beschutting ter beschikking hebben;
  • de vallen en kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere gevangen dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van vallen is toegestaan, worden dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld;
  • de vallen en kooien worden geïdentificeerd met een weersbestendig plaatje waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van het agentschap alsook het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan. Daarnaast wordt ook de volgende tekst op het plaatje vermeld: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.
    • Naast bovenstaande informatie moet op het weerbestendige plaatje voortaan ook het referentie nummer van de vergunning vermeld worden. Vergeet dit a.u.b. niet.

Indien u de bestrijding uitvoert op vraag van een (mede-)jachtrechthouder en uzelf genodigde bent, dan moet u over een schriftelijke toestemming van de jachtrechthouder beschikken om de bestrijding uit te voeren. Indien u wel (mede-)jachtrechthouder bent, dan wordt u beschouwd als grondgebruiker en dient u dergelijke schriftelijke toestemming niet op zak te hebben. Om eventuele discussies met handhavers te vermijden, houdt u best een kopie van de vergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos bij de hand.

Duurzame, weerbestendige plaatjes zijn te verkrijgen in onze webshop.