Nieuws

Afrikaanse varkenspest: druk verhogen op everzwijnenpopulatie

De Afrikaanse varkenspest beheerst al meer dan twee weken het nieuws. Tijd voor een update, met nieuwe informatie over het virus.

1. Standaardvraag ondertussen: maar aan hoeveel besmette karkassen staat de teller ondertussen?

De laatste officiële cijfers geven een totaal van achttien besmette varkens, verspreid in een regio van 2494 hectare. Hoewel nog een behapbaar aantal, althans in absolute cijfers, zijn de gevolgen echter niet te overschatten, en dan vooral voor de varkenssector, die een economisch rampscenario vreest. In het afgebakende gebied waar een totaalverbod voor de jacht geldt –de 63.000 hectare in het zuiden van de provincie Luxemburg– worden alvast preventief vierduizend tamme varkens afgeslacht. Niet alleen om elk risico uit te sluiten, maar ook als belangrijk signaal naar de exportlanden, waarvan een dertiental voorlopig de invoer van Belgisch varkensvlees op een pauze zetten. De prijs daalde reeds met vijftien cent per kilogram.

Alle betrokken partijen in dit dossier blijven ondertussen herhalen om dode kadavers langs de weg of in het bos te melden, alsook vreemd gedrag bij everzwijnen te rapporteren, zoals exemplaren die overgeven of onder de diarree zitten, of gedesoriënteerd lijken en geen natuurlijk vluchtgedrag vertonen.

2. Ik las ergens iets over snipers. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Sommige Waalse en Vlaamse kranten berichtten over het inzetten van ‘scherpschutters’ van DNF (de Waalse tegenhanger van het Agentschap voor Natuur en Bos). Tot op heden is hierover, voor zover bekend, geen officiële beslissing gepubliceerd.

In een eerste reactie vindt de jachtsector dat dergelijke taken het best door jagers worden uitgevoerd. Want die genoten de noodzakelijke opleidingen, beschikken over de expertise, en kennen de situatie op het terrein –dat maakt het mogelijk om hen snel en efficiënt in te zetten.

3. Klopt het dat Wallonië een hek wil plaatsen rond het besmette gebied?

Ja. En dat zal allicht niet eens zo lang meer duren, mogelijk nog vóór vijftien oktober. Momenteel berekenen de bevoegde diensten het prijskaartje –maar dat mag geen belemmering vormen, luidt het. Een hek helpt namelijk met het indammen van de besmetting. Ook in het buitenland wordt het gebruikt, zoals in Tsjechië.

De jachtsector staat sterk achter de afrastering van het besmette gebied, en de lokale jagers boden alvast aan te helpen met de bouw ervan. Net zoals ze hun diensten aanbieden bij het zoeken naar kadavers.

4. En wat met het beheer buiten het besmette gebied? Wat met de evers daar?

Wallonië besliste dat, buiten de geïnfecteerde zone, de drijfjacht en de jacht met honden op everzwijn open blijft tot zeker eind februari. Door deze langere jachtperiode hoopt de overheid de everzwijnenpopulatie beter binnen de perken te kunnen houden. Daarnaast wordt het wettelijk verplicht om tijdens de jacht everzwijnen te schieten als de kans zich daartoe leent, ongeacht leeftijd of geslacht. Dus ook drachtige zeugen en jongen van enkele weken oud. Geen leuke opdracht, maar wel noodzakelijk om de populatie naar beneden te brengen.

Ook Vlaanderen moet zijn steentje bijdragen. In West-Vlaanderen, met een hoge densiteit aan varkensbedrijven, krijgen de jagers de opdracht om de aanwezige populatie volledig te laten verdwijnen. Teneinde het risico voor een uitbraak te minimaliseren. Die maatregel geldt voor alle duidelijkheid niet voor heel Vlaanderen. Wel wordt opgeroepen om de algemene druk op te voeren. Het Agentschap voor Natuur en Bos laat weten dat in Limburg en Antwerpen dit najaar, zodra de omstandigheden het toelaten, tal van gecoördineerde beheersacties op stapel staan, ook in bos- en natuurgebieden. Verdere maatregelen zullen met de relevante faunabeheerzones besproken worden.