Nieuws

Bestrijding eksters en kraaien: wat verandert er (niet) voor jagers

Vanaf vandaag geldt de vernieuwde procedure voor de bestrijding van kraai, ekster en kauw. ‘Daarmee komt een einde aan een periode vol rechtsonzekerheid voor de jager’, aldus Geert Van den Bosch, directeur Hubertus Vereniging Vlaanderen. 

De bestrijding van kraai, ekster en kauw is officieel weer toegestaan in Vlaanderen, nu de nieuwe aanvraagprocedure op punt staat. Daarmee komt een einde aan de oproep van twee weken geleden om tijdelijk alle activiteiten in die zin op te schorten.

Even recapituleren. In januari vernietigde de Raad van State belangrijke delen van het Soortenbesluit –het Soortenbesluit bepaalt welke dieren in Vlaanderen een beschermde status genieten, maar ook onder welke voorwaarden die tijdelijk opgeheven kan worden.

Omdat vooral jagers –op vraag van boeren, fruittelers en natuurorganisaties– kraaiachtigen bestrijden, ging Hubertus Vereniging Vlaanderen meteen met de politieke overheid en de administratie aan tafel zitten, om een oplossing uit te dokteren, werkbaar voor iedereen. Het grootste probleem volgens het rechtscollege lag in de passieve meldingsprocedure, waarbij de schadelijder aan bestrijding kon doen indien hij binnen de 24 uur niets van tegenbericht hoorde van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). De rechter vond die manier van werken te weinig onderbouwd, en bovendien niet conform de Europese regelgeving.

Gemotiveerd antwoord

Om tegemoet te komen aan die aanmerking paste de overheid de procedure nu aan. Hubertus Vereniging Vlaanderen kan zich vinden in het nieuwe voorstel, dat ondertussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd staat.

Wie in het vervolg kraaien, eksters en kauwen wil bestrijden, moet dat niet langer meedelen via een ‘melding’, maar de schadelijder moet in de plaats hiervan eerst een ‘aanvraag’ indienen bij ANB. Wie binnen de twee werkdagen geen positief antwoord krijgt, moet zijn verzoek als afgewezen beschouwen. Enkel wie een gemotiveerde toestemming van ANB ontvangt, mag tot bestrijding overgaan. Verklarende redenen of uitleg voor het negatieve besluit zal de administratie niet meedelen.

Wie toch gaat bestrijden ondanks het achterwege blijven van een actief akkoord, doet aan illegale praktijken, en kan dus tegen de lamp lopen, met alle gevolgen van dien.

Puur praktisch gezien en niet onbelangrijk om te weten: het aanmeldingsformulier blijft grotendeels hetzelfde en herneemt dezelfde vragen waarover ANB zich moet uitspreken. Wat is de geschatte waarde van het bedrag aan schade, en waar precies vindt de bestrijding plaats? Om welke soort schade gaat het? En welke maatregelen zijn reeds genomen?

Jagers, aangesloten bij een wildbeheereenheid, moeten die administratie –gelukkig– niet zelf volledig invullen. Hubertus Vereniging Vlaanderen communiceert afzonderlijk nog naar de aangesloten wildbeheereenheden, met een voorstel van het Kenniscentrum om de last voor iedereen zo klein mogelijk te houden.

Het gebruik van trechtervallen, Larsenkooien, akoestische lokmiddelen zoals een fluitje, en kunstmatige lokmiddelen zoals plastieken imitatie van vogels, blijft toegelaten. De regeling van 2016 blijft op dat punt onveranderd van kracht.

Eindelijk rechtszekerheid

‘Zowel de Vlaamse overheid als haar administratie toonde zich in deze een constructieve partner’, zegt Geert Van den Bosch, directeur van de jagersvereniging. ‘Dat leidde tot een werkbaar compromis, dat voldoet aan de punten van kritiek van de Raad van State, en dat alle partijen meer rechtszekerheid biedt.’

Tot slot wil Van den Bosch nadrukkelijk alle jagers danken om zich te houden aan de afspraak om twee weken lang de bestrijding te staken, in afwachting tot een gezamenlijke oplossing. ‘Van de jachtsector kan veel gezegd worden, maar niet dat die niet haar verantwoordelijkheid neemt en afspraken nakomt. De doorstart van de nieuwe aanmeldingsprocedure maakt het terug mogelijk om schade efficiënt aan te pakken, en zo de fruittelers en landbouwers, maar ook de natuur waar mogelijk een handje te helpen.’

 

Samengevat

  1. Een schadelijder moet voortaan een ‘aanvraagprocedure’ invullen
  2. De schadelijder mag pas tot bestrijding overgaan indien het Agentschap voor Natuur en Bos binnen de twee werkdagen een positief en gemotiveerd antwoord geeft
  3. De vragen op het formulier van de nieuwe aanvraagprocedure verschillen in weinig van vroeger
  4. Voor het gebruik van allerlei kooien en lokmiddelen blijft de regelgeving van 2016 geldig
  5. Voor jagers aangesloten bij een wildbeheereenheid, gebeurt de aanvraag door de WBE