Nieuws

De gemeente beambte mag de afgifte van uw uittreksel uit het strafregister niet weigeren

In sommige provincies heeft u reeds een uitnodiging van de arrondissementscommissaris ontvangen tot hernieuwing van uw jachtverlof, in andere provincies zal die binnenkort in de bus vallen. De procedure is u genoegzaam bekend. Om uw jachtverlof aan te vragen moet u een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat u bij uw gemeente aanvraagt. Net dat verloopt niet overal even vlot. In sommige gemeenten weigert men de afgifte van dat uittreksel wanneer u geen typeformulier van de arrondissementscommissaris kan voorleggen. Die weigering is onwettig. De gemeente beambte is wettelijk gebonden het door u mondeling aangevraagde uittreksel af te leveren.

Vorig jaar traden een aantal artikelen uit het Wetboek voor Strafvordering in werking, die het gebruik van een typeformulier invoeren voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister. Die artikelen vormen de grondslag voor het Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren van 21 november 2016. Er bestaan drie modellen van uittreksel uit het strafregister en vroeger werd te vaak een foutieve versie afgeleverd. Door het invoeren van een typeformulier, dat door het gemeentebestuur wordt ondertekend en samen met het uittreksel wordt overhandigd aan de aanvrager, legt men de verantwoordelijkheid voor het afleveren van het juiste type uittreksel bij de eindbestemmeling, in ons geval de arrondissementscommissaris. Dat betekent dat jagers van de arrondissementscommissaris een getekend typeformulier zouden moeten ontvangen waarin uw persoonsgegevens staan vermeld, alsook de vermelding van het op te vragen model 596.1-10. Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw betreurt ten zeerste dat de nieuwe federale besluitvorming bijkomende administratieve lasten introduceert waarmee zowel arrondissementscommissarissen als jagers worden geconfronteerd.

In bepaalde gemeenten vraagt men niet naar dat typeformulier, in andere gemeenten wel. Aangezien wij van de arrondissementscommissarissen geen typeformulier ontvangen, kan u het natuurlijk niet voorleggen aan de gemeenteambtenaar. In sommige gemeenten weigert men dan de afgifte van het uittreksel uit het strafregister. Een dergelijke houding is onwettig. Het artikel 17 van het KB van 21 november 2016 stelt namelijk: “Indien de aanvrager het typeformulier niet kan voorleggen aan de gebruiker, levert de gebruiker het door de aanvrager mondeling gevraagde type uittreksel af. In geen geval mag de afgifte aan de aanvrager of zijn gemachtigde van een uittreksel uit het strafregister door de gebruiker worden geweigerd.”  De aanvrager is in dit geval de jager, de gebruiker is de gemachtigd gemeente beambte.

Tip: Noteer alvast de nummer van het model 596.1-10 wanneer U uw uittreksel uit het strafregister gaat aanvragen in uw gemeente.

De relevante wettekst kan u hier raadplegen.