Nieuws

Invoerverbod op jachttrofeeën – contraproductief, nefast voor de biodiversiteit

‘De Federale ministerraad keurde vrijdag 14 juli 2023 – op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) – een voorontwerp van wet goed over de internationale handel in bedreigde dieren.

Met dit voorontwerp van wet wordt ingegaan op het verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een verbod op de invoer van jachttrofeeën van diersoorten die beschermd zijn door CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Er zullen geen invoervergunningen meer worden afgeleverd voor de invoer van jachttrofeeën van die soorten of populaties.

Het voorontwerp van wet wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.’

 

Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen is dit totale waanzin en het resultaat van neokolonialistisch denken van Belgische beleidsmakers, dit gaat ten koste van het behoud van de biodiversiteit in Afrika.

Waarom werden landen zoals Namibië en Zimbabwe niet gehoord in dit debat?

Waarom hebben de volksvertegenwoordigers die deze resolutie indienden en het voorontwerp van wet stemden zich niet vergewist van de drijfveren van de landen die de voordelen van Conservation Based Hunting inzien?

 

Deze beslissing van de ministerraad heeft zonder meer nefaste gevolgen voor o.a. de Afrikaanse fauna en flora. Duurzame jacht zorgt er namelijk voor dat de populaties van de door het importverbod geviseerde soorten de voorbije decennia steeg, dat soorten waarop legaal gejaagd wordt gevaloriseerd worden voor lokale gemeenschappen, waardoor deze gemeenschappen net gaan inzetten op de bescherming van soorten en hun habitat. Zonder deze belangrijke inkomsten zullen landeigenaren gaan overschakelen van natuur- en jachtexploitatie naar landbouwexploitatie, met als gevolg het verlies van habitat. Conflicten tussen mens en dier zullen toenemen waardoor de lokale bevolking de dieren als een overlast zullen gaan beschouwen en stroperij zal toenemen.

 

Lees meer over het standpunt van Hubertus Vereniging Vlaanderen: https://hvv.be/news/importverbod-op-jachttrofeeen-nefast-voor-afrikaanse-dieren/