Nieuws

Mag er tijdens bestrijding en/of bijzondere bejaging ‘s nachts geberst worden?

Deze vraag kan opgesplitst worden in twee vragen:

  • Mag er tijdens de bestrijding geberst worden?
  • Mag er tijdens de bijzondere jacht ‘s nachts geberst worden?

Het Jachtdecreet en zijn uitvoe­ringsbepalingen voorzien in een limitatieve opsomming van de methoden en jachttijden. Alles wat dus toegestaan wordt door de overheid moet dus limitatief omschreven staan.

Het Jachtvoorwaardenbesluit omschrijft in artikel 46, § 4 de methoden die mogen gebruikt worden tijdens de bestrijding van grof wild: aanzitjacht, bersjacht, drukjacht en drijfjacht.

Wat betreft de tijden tijdens het etmaal waarin mag gejaagd worden, verwijs ik eerst naar het algemeen principe in artikel 6 van het Jachtdecreet:

‘Het is verboden te jagen tussen de officiële zonsondergang en de officiële zonsopgang.’

De Vlaamse regering kan echter het schieten van wild in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan van één uur voor de officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang. De Vlaamse Regering kan het uitoefenen van bijzondere jacht in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan vanaf de officiële zonsondergang tot de officiële zonsopgang of geduren­de een deel van die periode.

De Vlaamse regering kan evenwel in het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest de jacht op door haar bepaalde waterwildsoorten één uur na de officiële zonsondergang en één uur voor de officiële zonsopgang toestaan buiten de gebieden, die op grond van de internationale verdragen vermeld in artikel 36 van dit decreet en van de krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten, werden aangewezen.’

Wil de overheid het jagen toe­staan tussen de officiële zonson­dergang en de officiële zonsop­gang, dan moet ze daarvoor een specifieke bepaling opnemen in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014. Dat is zo voor de gewone jacht op grof wild en de bijzondere jacht op grof wild en waterwild.

Artikel 17: ‘Buiten de periode tus­sen de officiële zonsopgang en de officiële zonsondergang mag de gewone jacht op grof wild, bij het uitoefenen van bersjacht en aanzitjacht, worden uitgeoefend vanaf een uur voor de officiële zonsopgang en tot een uur na de officiële zonsondergang.’

Artikel 33: ‘Buiten de periode tussen de officiële zonsopgang en de officiële zonsondergang mag de bijzondere jacht op grof wild worden uitgeoefend op de volgende tijdstippen:

  1. in geval van bersjacht: vanaf1 in geval van bersjacht: vanaf een uur voor de officiële zonsop­gang tot een uur na de officiële zonsondergang;
  2. in geval van aanzitjacht: vanaf een uur voor de officiële zonsop­gang tot een uur na de officiële zonsondergang;
  3. in geval van aanzitjacht op wilde zwijnen: vanaf de officiële zonsondergang tot de officiële zonsopgang.’

Artikel 38: ‘Buiten de periode tussen de officiële zonsopgang en de officiële zonsondergang mag de bijzondere jacht op waterwild worden uitgeoefend vanaf een uur vóór de officiële zonsopgang tot een uur na de officiële zonsondergang.’

CONCLUSIE
U mag niet bersen tijdens de bijzondere jacht op everzwijn ‘s nachts, enkel aanzitten. U mag wel bersen tijdens de bijzondere jacht op grof wild vanaf een uur voor de officiële zonsopgang tot een uur na de officiële zonsondergang. U mag bersen tijdens de bestrijding vanaf de officiële zonsopgang tot de officiële zonsondergang. De bestrijding (en dus ook geen enkele jachtmethode) is ‘s nachts niet toegestaan.

AUTEUR: Dieter De Mets