Nieuws

Moet er in een betonbuizenval een extra gaatje geboord worden?

CONTEXT

Vanuit onze WBE wordt er ieder jaar een meldingsformulier voor de bijzondere jacht op de vos ingediend. Op een WBE-vergadering werd er overwogen om met verschillende jachtgroepen een groepsaankoop van beton­buisvallen type ‘Krefelder Fuchsfalle’ te doen. Mogen wij in Vlaanderen deze betonbuisvallen zomaar gebruiken?

WAT ZEGT DE REGELGEVING?
De bijzondere jacht op de vos is mogelijk vanaf 15 mei tot en met 14 september. De vos valt onder de categorie ‘overig wild’. Een kast- of kooival is een toegelaten middel voor de bijzondere jacht op overig wild. De gewone jacht op de vos is toegelaten vanaf 15 oktober tot en met 28 (of 29) februari. In de periode dat de gewone jacht mogelijk is, mag de vos niet met een kast- of kooival gevangen worden.

IS EEN BETONBUISVAL DAN TE BESCHOUWEN ALS EEN KASTVAL?

Het jachtvoorwaardenbesluit (hierna :.JVB’) definieert een kastval als ‘een val om dieren le­vend te vangen en waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen. De wanden van de val bestaan uit minstens drie vaste gesloten wanden.’ Reeds in 2016 heeft de bevoegde Minister na overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Natuurinspectie aan HVV gemeld dat betonbuisvallen toegestaan zijn. De Minister deed de interpretatie dat een ‘buis’ beschouwd werd als een kastval in de zin van art. 2.11 ° JVB, terwijl een buis in de letterlijke zin van de wettelijke definitie geen ‘drie vaste gesloten wanden’ heeft.

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat volgens de interpretatie van de Minister de betonbuisval ook aan de andere voorwaarden die het JVB stelt voor kastvallen dient te vol­doen. Zo mag enkel plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas gebruikt worden als lokmiddel.

De vallen moeten dagelijks gecontroleerd worden en alle andere gevangen dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van de vallen is toegelaten, worden dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld. De vallen moeten worden geïdentificeerd met een weerbestendig plaatje waarop het jachtverlofnummer van de plaatser van de val en het telefoonnummer van de provinciale dienst van ANB leesbaar vermeld staan.

Er wordt wel eens vergeten dat er in een kast­val in gesloten toestand, in de zijwand een vrije opening moet zijn met een diameter van ten minste 6,5 cm. Dit is het zogenaamd vluchtgat voor marterachtigen. Het JVB spreekt over een vrije opening in de zijwand ‘ter hoogte van het maaiveld’, terwijl een betonbuisval ingegraven is en zich bijgevolg onder het maaiveld bevindt. Het volstaat volgens de Minister om in één van de dichtvallende kleppen dat gat te boren.

Als je de betonbuisval kant en klaar aankoopt in Duitsland zit er geen vluchtgat in. De regelgeving inzake jacht wordt opgemaakt vanuit een bepaalde visie over wat ethisch, veilig en duurzaam is. De regels verschillen land per land. In België verschilt de jachtregelgeving zelfs per gewest.

Het aanwezig zijn van een verplicht vluchtgat in een betonbuisval is bijgevolg een be­leidskeuze. In Duitsland, alwaar de ‘Krefelder Fuchsfalle’ vandaan komt, wordt er bewust geen vluchtgat in voorzien vanuit ethische overwegingen. Daar volgt men de visie dat het vluchtgat zorgt voor onnodige verwondingen bij vossen die langs daar een uitweg trachten te vinden. Dieren gedragen zich rustiger in de duisternis. Het feit dat de val gesloten is, maakt deze nog niet luchtdicht. Er is absoluut geen gevaar voor verstikking. Omdat de val dagelijks gecontroleerd moet worden, zal bijvangst nooit lang op vrijlating moeten wachten.

Zonder een moreel oordeel te vellen, kan ik enkel benadrukken dat we ons in Vlaanderen dienen te houden aan de regels zoals ze hier gelden.

CONCLUSIE
Het gebruik van een betonbuisval is toegelaten voor de bijzondere jacht op de vos.

In Vlaanderen moet je wel een vluchtgat met een diameter van ten minste 6,5 cm boren in één van de dichtvallende kleppen van je betonbuisval. Doe je dit niet, dan kan dit een proces-verbaal opleveren.

Auteur: Erik Nauwelaerts, advocaat