Nieuws

Nieuw: verplichting om geneutraliseerde wapens te registeren

Wie na 14 maart 2021 zijn geneutraliseerde wapens niet heeft geregistreerd, riskeert een fikse boete of zelfs een gevangenisstraf.

Door de aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn worden geneutraliseerde verboden vuurwapens (categorie A-wapens) en geneutraliseerde vergunningsplichtige vuurwapens (categorie B-wapens) ingedeeld bij de registratieplichtige vuurwapens (categorie C-wapens). De Belgische wapenwet werd geconformeerd aan deze Europese bepaling op 5 mei 2019 en de modaliteiten van deze aangifteplicht worden nu geregeld in een nieuwe bepaling in het gewijzigde Koninklijk Besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet:

Art. 25/2. § 1. Dit artikel regelt de aangifteplicht van vuurwapens die definitief voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 2, paragrafen 1 en 2, van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt. Voor de toepassing van dit artikel worden deze wapens `geneutraliseerde vuurwapens’ genoemd.

§ 2. De overdracht van geneutraliseerde vuurwapens kan slechts geschieden na overlegging van de identiteitskaart of reispas van de verkrijger.

Een bericht van aangifte en een afschrift ervan, opgemaakt overeenkomstig het model nr. 9ter in bijlage bij dit besluit, en een afschrift van het certificaat van onbruikbaarmaking worden door de overdrager binnen acht dagen na de overdracht toegezonden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger, of indien deze laatste geen verblijfplaats in België heeft, aan de gouverneur van de verblijfplaats van de overdrager. De overdrager bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur toegezonden aan de verkrijger.

Indien de overdrager geen verblijfplaats in België heeft, worden het bericht van aangifte en een afschrift ervan en een afschrift van het certificaat van onbruikbaarmaking door de verkrijger binnen acht dagen na de overdracht toegezonden aan de gouverneur van zijn verblijfplaats. De verkrijger bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur toegezonden aan de verkrijger.

§ 3. Wanneer de proefbank voor vuurwapens is overgegaan tot onbruikbaarmaking van een vuurwapen, wordt het bericht van aangifte en een afschrift ervan door de proefbank toegezonden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de betrokkene. Deze laatste ontvangt een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur aan hem toegezonden.

§ 4. De erfgenaam die een geneutraliseerd vuurwapen in zijn vermogen heeft ontvangen, stuurt binnen de drie maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen een bericht van aangifte en een afschrift ervan, opgemaakt overeenkomstig het model nr. 9ter in bijlage bij dit besluit, aan de gouverneur van zijn verblijfplaats. De erfgenaam bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur toegezonden aan de erfgenaam.

§ 5. Met het oog op de opspoorbaarheid van de geneutraliseerde vuurwapens, brengt de gouverneur in voorkomend geval een uniek nationaal identiteitsnummer voor het wapen in het Centraal Wapenregister in.

§ 6. De invoerder van een geneutraliseerd vuurwapen vraagt binnen 8 dagen na de invoer aan de proefbank de registratie ervan in het Centraal Wapenregister door middel van een uniek nationaal identiteitsnummer. Een bericht van aangifte en een afschrift ervan worden door de proefbank toegezonden aan de gouverneur van de verblijfplaats van de invoerder. Deze laatste ontvangt een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur aan de invoerder toegezonden.

§ 7. Elkeen die in het bezit was van geneutraliseerde wapens verworven voor 14 september 2018, stuurt uiterlijk op 14 maart 2021 een bericht van aangifte en een afschrift ervan, opgemaakt overeenkomstig het model nr. 9ter in bijlage bij dit besluit, aan de gouverneur van zijn verblijfplaats. Hij bewaart een afschrift van dat bericht. Het andere afschrift wordt, voorzien van het registratienummer, door de gouverneur aan hem toegezonden.

§ 8. De verzending van het bericht van aangifte aan de gouverneur kan onder elektronische vorm gebeuren. In dat geval wordt het origineel bewaard door de verzender en dit voor een periode van vijf jaar.

Vanaf 8 april 2016 zijn enkel die geneutraliseerde vuurwapens vrij verkrijgbaar wanneer ze volgens de nieuwe strengere neutralisatiecriteria definitief gebruiksonklaar zijn gemaakt . Vuurwapens die voor de inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling en dus volgens de oude procedure werden geneutraliseerd mag men nog in bezit houden, maar vanaf ze worden overgedragen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon of worden overgebracht naar een andere Europese lidstaat, worden ze enkel nog als vrij verkrijgbaar beschouwd indien ze volgens de nieuwe procedure geneutraliseerd werden. U moet daartoe het wapen aanbieden bij de Belgische proefbank om ze andermaal te laten neutraliseren volgens de nieuwe regels. Er wordt een geuniformiseerd en aangepast proefmerk voorzien op het wapen (“EU” + logo proefbank + jaartal), waarna u een attest van neutralisatie bekomt.

Bent u in het bezit van een geneutraliseerd vuurwapen dat u verworven heeft voor 14 september 2018, dan dient U dit uiterlijk tegen 14 maart 2021 aan te geven, middels het model 9ter “attest van aangifte”, dat u in drievoud opstelt. Het aangifteformulier en één afschrift verstuurt u naar de diensten van de Gouverneur, het tweede afschrift bewaart u zelf. Indien u de aangifte elektronisch doet, dan moet u uw bewijs van verzending gedurende 5 jaar bewaren. De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal Wapenregister en bezorgt een gestempeld en ondertekend afschrift van de aangifte met registratienummer terug aan de aangever. Aangezien er duizenden geneutraliseerde wapens zullen moeten worden aangegeven, is er geen behandelingstermijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden. Zoals vaak het geval is, sluiten soms aberraties in onze regelgeving. Ook hier is dat het geval: de aangifteplicht geldt niet voor geneutraliseerde vuurwapen die u verworven heeft tussen 15 september 2018 en 4 juni 2020.

Wanneer u na 14 maart 2021 nog in het bezit bent van een geneutraliseerd vuurwapen waarvoor u geen afschrift heeft van aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, dan bent u in het bezit van een illegaal vuurwapen, wat strafbaar is met een geldboete van 800 tot 200.000 EUR en/of een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar. Eventuele vervolging houdt mogelijk ook implicaties in voor uw vergund wapenbezit en uw jachtverlof.

Tekst: Hans-Kristof Carême, Geert Ampe, Dieter De Mets