Nieuws

Projectoproep: biotoopherstel in beboste jachtgebieden en subsidies voor everbuffers

Nog tot 15 januari kunnen jagers projectplannen indienen, om maatregelen te nemen in het kader van een duurzaam en efficiënt wildbeheer.

ANB en Natuurinvest lanceren in samenwerking met de KU Leuven twee nieuwe projectoproepen. De projectoproepen kaderen binnen het Europese Horizon 2020-project SINCERE, dat experimenteert met nieuwe technieken om bosecosystemen te ondersteunen. De financiële middelen voor de inrichtingsmaatregelen zelf zijn afkomstig uit het Jachtfonds. De projectoproep biedt jagers kansen om bepaalde maatregelen die kaderen in een duurzaam en efficiënt wild- en natuurbeheer uit te voeren en gesubsidieerd te zien.

Projectoproep biotoopverbetering en –herstel in beboste jachtgebieden
Centraal in de oproep is het belang van de jachtsector als een legitieme en waardevolle partner in het natuurbeheer. De projectoproep creëert kansen om de leefgebieden van jachtwildsoorten te verbeteren en de biodiversiteit te versterken op reeds beboste percelen. Projecten die lokale natuurwaarden versterken (vb. beheer van poelen in bossen, verbetering boomsoortensamenstelling en structuur van bossen, open plekken, mantel- zoomvegetaties binnen bossen, bestrijding uitheemse plantensoorten, …) en projecten die de milieucondities in bossen verbeteren (vb. herstel natuurlijke waterhuishouding, afvoer overtollige nutriënten, …) komen in aanmerking voor deze subsidie.

Je kan projecten indienen voor één van volgende vaste bedragen: 5000€, 10.000€ of 15.000€. Op het biedingsformulier beschrijf je welke maatregelen je voor dit subsidiebedrag zal uitvoeren. ANB beoordeelt de ingediende projectvoorstellen op basis van kwaliteit van de uit te voeren maatregelen voor de gevraagde vaste prijs. De hoogst gerangschikte projecten krijgen een subsidie toegekend.

Biotoopverbetering beboste jachtgebieden: meer info en het biedingsformulier

Projectoproep aanleg van everbuffers
Everbuffers zijn stroken met lage vegetatie die worden aangelegd tussen bos en maïs om de jacht op everzwijnen gemakkelijker te maken. Het is een van de mogelijke maatregelen om de populatie van everzwijnen onder controle te houden en schade te beperken. Deze subsidie kan je enkel verkrijgen in een aantal gemeenten in Limburg en Antwerpen, waar landbouwschade door everzwijnen het meest frequent optreedt.

Bij de indiening geef je aan hoeveel subsidie je zou wensen per oppervlakte-eenheid en welke oppervlakte aan everbuffers je zal aanleggen. De projecten met de laagste kost per oppervlakte-eenheid worden geselecteerd voor uitbetaling. Bij uitbetaling krijgt elk project echter eenzelfde prijs per oppervlakte- eenheid uitbetaald, namelijk de prijs per oppervlakte-eenheid van het project van de eerst afgewezen bieder.

Everbuffers: meer info en het biedingsformulier

Indienen van projecten kan tot en met 15 januari 2020. Om de projectoproep toe te lichten en vragen te beantwoorden organiseert SINCERE een aantal info-avonden. Inschrijven voor de infosessies kan via deze link.