Nieuws

Projectsubsidie soorten -geef je natuurproject een stevig duwtje vooruit

Wil je een steentje bijdragen aan het voortbestaan van bedreigde diersoorten in Vlaanderen? Bouw mee aan hun leefgebied en vraag je projectsubsidie aan.

Het leefgebied van bedreigde diersoorten beperkt zich vaak niet tot natuurgebieden. Ook de kleine natuurlijke elementen in de tussenliggende open ruimte in Vlaanderen zijn voor veel soorten van levensbelang. Diverse soortenbeschermingsprogramma’s streven naar het versterken van  dergelijke kleine, maar essentiële soortgerichte elementen in het buitengebied. Ze vormen enerzijds het leefgebied voor de soorten die er zich thuis voelen en helpen andere soorten om veilig van het ene natuurgebied naar het andere te migreren.

Gezien dergelijke kleine landschapselementen vaak voorkomen op percelen met een ander hoofdfunctie dan natuur, werd deze projectsubsidie uitgewerkt waarbij na inrichting geen verplichting tot de opmaak van een natuurbeheerplan geldt. Er wordt dan ook in het bijzonder gefocust op robuuste leefgebiedelementen die ook zonder regelmatig beheer lange tijd voor de doelsoorten geschikt blijven en waarbij het hoofdgebruik van het perceel het goed ecologisch functioneren van de maatregel niet in de weg hoeft te staan.

Met de projectsubsidies soorten wil Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de realisatie van een aantal soortenbeschermingsprogramma’s. Gezien deze subsidie zich richt op het versterken van het leefgebied van een beperkt aantal soorten, ligt de geografische focus uiteraard waar de respectievelijke soorten voorkomen.

 

Acties voor patrijzen en andere akkervogels kunnen ook buiten de kernzones voor beheerovereenkomsten voor akkerfauna, meer info vind je in het reglement.

De soortenbeschermingsprogramma’s van de andere doelsoorten vind je via onderstaande linken:

 

Praktische informatie

> De subsidie kan gebruikt worden voor investering in concrete realisaties op het terrein (éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).

> Het project start ten vroegste na de goedkeuring van het project en uiterlijk in 2022. De geplande werken moeten gerealiseerd zijn uiterlijk 3 jaar na toekenning van de subsidie.

> Het totale bedrag dat voor de subsidiëring wordt ingediend, bedraagt ten minste 2.000 euro incl. BTW. De projectsubsidie bedraagt 70% van de totale projectkost.

> Er kan gecumuleerd worden met subsidies vermeld in een andere wet of een ander reglement (tenzij deze dit verbiedt), zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100 procent van de totale werkelijke kosten bedraagt.

 

 

Meer weten?

Surf naar de website van het Agentschap voor Natuur en Bos