Nieuws

Stel een schepen van jacht aan na de gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenten die kampen met een everzwijnenplaag of het beheer van wildsoorten belangrijk vinden, kunnen misschien van de gelegenheid gebruik maken door na de lokale verkiezingen van 14 oktober een schepen van jacht aan te stellen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht lanceert Hubertus Vereniging Vlaanderen een opvallend voorstel: maak van de jacht voortaan een aparte bevoegdheid in het college van schepenen en burgemeester. ‘Op die manier kunnen bestuur en jager nog beter de krachten bundelen’, zegt directeur Geert Van den Bosch.

Vooral in gemeentes of dorpen waar regelmatig wildschade voorkomt, kan een nauwere samenwerking de belangen van alle betrokken partijen dienen –jager, beleid, buurtbewoner. Van den Bosch denkt bijvoorbeeld aan de aanpak van de everzwijnenproblematiek in Antwerpen of Limburg. ‘Een schepen kan helpen acties op poten zetten, mee de coördinatie in het oog houden, prioriteiten stellen, kan druk zetten waar nodig, kan extra bestuurlijke input geven, personeel vrijmaken en naar buiten toe bepaalde jachtacties verdedigen’, aldus Van den Bosch. ‘De jager krijgt op zijn beurt openlijk erkenning voor zijn engagement jegens de gemeenschap.’

De everzwijnen zijn één voorbeeld van wildschade, andere zijn: graanschade door hongerige houtduiven, kraaien of kauwen die jonge gewassen uittrekken op zoek naar insecten, overstekend wild dat ongevallen met wagens veroorzaakt, ganzen die velden platlopen.

Minstens even belangrijk: een schepen kan daarnaast dienen als tussenpersoon, iemand die de jagers in contact brengt met andere belanghebbenden in de gemeente, en zo de onderlinge communicatie en het wederzijdse begrip bevordert. ‘Burgers, bedrijven of organisaties met vragen of opmerkingen weten meteen wie ze politiek moeten aanspreken’, aldus Van den Bosch. ‘En omgekeerd, door van de jacht een specifieke bevoegdheid te maken, krijgt het gebeuren een prominentere plaats in de overheidscommunicatie. Zo worden meer mensen op de hoogte gebracht van lokale initiatieven genomen door de jachtsector, zoals de organisatie van een drukjacht of opruimacties of het aanplanten van hagen en kruidenstroken.’

Ook bij het inkleuren van overheidsdomeinen als jachtterrein kan een schepen een mediërende rol spelen. Jagers kunnen omgekeerd bij hem of haar terecht om specifieke problemen aan te kaarten, zoals vandalisme van jachteigendommen, of een gezamenlijke aanpak uitdenken tegen stroperij of sluikstorten.

‘Ik zie alleen maar voordelen’, aldus Van den Bosch, ‘en dat door een simpele ingreep. Na de uitslag van de verkiezingen begint de coalitievorming in alle Vlaamse steden en gemeenten. De stembusgang van 2018 vormt dan ook de ideale gelegenheid om de jacht een volwaardige plaats te geven in een lokale visie op natuur, beheer, wild en biodiversiteit.’