Nieuws

Uitgezet wild: een reactie op de PANO-reportage van 13 december 2023

Gisteren, op 13 december 2023 zond VRT1 een PANO-reportage uit met als onderwerp “Uitgezet wild”. In deze reportage werden deze illegale praktijken, waar sommige jagers zich nog steeds aan zondigen, uitgebreid besproken. Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV), als grootste belangenorganisatie van Vlaamse jagers, voelt zich geroepen om te reageren en duidelijkheid te verschaffen over haar visie. Het doel is om een eerlijke en evenwichtige kijk te bieden op de jachtpraktijken in Vlaanderen.

Duurzame jacht en individuele verantwoordelijkheid

Het is van cruciaal belang om te benadrukken dat HVV illegale praktijken altijd heeft veroordeeld en dat het voortdurend actief is in het informeren en sensibiliseren van haar leden om dergelijke praktijken onmiddellijk te stoppen. De focus ligt op het bevorderen van een duurzame en verantwoorde jacht.

Wat betreft de straffen voor deze illegale praktijken, is HVV voorstander van strenge individuele straffen. Echter, het opleggen van een collectief jachtverbod aan een voltallige wildbeheereenheid (WBE) is disproportioneel en onfair. HVV heeft daarom, als belangrijke gesprekspartner met de overheid, aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) geadviseerd om de sancties te richten op het individu dat de overtreding begaat. Tegelijkertijd pleit HVV voor een uitbreiding van de maatregelen van klein wild naar alle wildsoorten die illegaal zouden zijn uitgezet. De Minaraad heeft onze aanbevelingen opgenomen in een advies dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering. We blijven bij HVV dus niet bij de pakken zitten.

Om het absurde van deze disproportionele maatregel toe te lichten aan de hand van een voorbeeld, zou je het kunnen vergelijken met een situatie waarin een individu in een bepaalde provincie een bouwovertreding begaat, waarna de overheid zonder enige mogelijkheid tot verweer besluit om alle bouwwerven in die provincie stil te leggen.

Voedertonnen dragen bij aan de instandhouding van wildsoorten en akkervogels

Een ander belangrijk punt dat in de reportage werd benoemd, is de aanwezigheid van voedertonnen. Deze zijn namelijk een essentieel onderdeel en kunnen bijdragen aan de instandhouding van wildsoorten en akkervogels. Deze voedertonnen dragen bij aan het voedselaanbod, vooral tijdens periodes van voedselschaarste. Ook Natuurpunt, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud, ondersteunt het voederen van wilde dieren en heeft hiervoor zelfs een webshop om hun “vogelvoer” te verkopen. Mogen wij ons dan niet de vraag stellen waarom de jachtsector het niet zou mogen en natuurpunt wel? Gaan we ook elke burger in Vlaanderen verbieden om vetbollen te plaatsen in de tuinen?

Het pleidooi van Vogelbescherming Vlaanderen

Het pleidooi van Vogelbescherming Vlaanderen – dat ze daags na de reportage de wereld instuurde – om een verbod in te stellen op het particulier houden van gekweekte patrijzen, fazanten en wilde eenden via een positieflijst voor vogels, gaat in tegen het recht van particulieren om neerhofdieren te houden bij hen thuis. Het is essentieel om het welzijn van deze dieren te waarborgen en misbruik van deze regel streng te bestraffen, in plaats van een algeheel verbod op te leggen. Het verantwoord en respectvol houden van neerhofdieren draagt bij aan de diversiteit van hobby’s en het behoud van agrarische tradities.

Naast het voorstel om een verbod in te lassen voor neerhofdieren heeft Vogelbescherming Vlaanderen nog een ander voorstel, nl. een verbod op voederplaatsen voor jachtwild. Zoals hierboven reeds aangehaald, is het in tijden waarin hoogtechnologische landbouwmachines zorgen voor minimale restgewassen op de akkers, cruciaal om bij te voederen, vooral tijdens periodes van voedselschaarste. Een verbod op deze voederplaatsen zou de biodiversiteit op Vlaamse akkers schaden, omdat het een belangrijke rol speelt bij het voorzien in voldoende voedsel voor akkervogels.

Jagers en positieve inspanningen voor natuur en biodiversiteit

Tenslotte betreurt HVV dat de nadruk werd gelegd op een onderwerp om een gehele sector in een slecht daglicht te stellen, terwijl het net de jachtsector is die een enorme inspanning levert en actief bijdraagt aan natuurbehoud en biodiversiteit. Enkele voorbeelden van deze bijdragen van jagers aan de natuur zijn onder andere

  • het plaatsen van voederbakken tijdens voedselschaarste,
  • het aanleggen van drinkbakken bij droogte,
  • het creëren van wildakkers en wildakkerstroken,
  • het plaatsen van ree- of wildspiegels,
  • het aanleggen van poelen,
  • het bouwen van keverbanken,
  • het planten van hagen of heggen,
  • en vele andere initiatieven.

In conclusie verdedigt HVV het duurzaam karakter van de jachtpraktijk in Vlaanderen en roept haar leden nogmaals op om te stoppen met deze illegale praktijken. Het is van groot belang om de positieve bijdragen van jagers aan natuurbehoud te erkennen en te benadrukken.