Nieuws

Verbazingwekkende resultaten: het maatschappelijk draagvlak voor de jacht in België

Op aansturing van FACE – de European Federation for Hunting and Conservation – mandateerden Hubertus Vereniging Vlaanderen en onze Waalse zusterorganisatie – Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique (asbl Wallonne du RSHCB) – het internationaal gerenommeerde bureau Yougov om een enquête uit te voeren om het maatschappelijk draagvlak van de jacht in België te onderzoeken. De resultaten van deze enquête onthullen een opmerkelijke acceptatie van de jacht onder de Belgische bevolking. Met 76% van de bevraagden die neutraal of positief staan tegenover de jacht in België, suggereert dit onderzoek dat jagen niet alleen wettelijk, maar ook maatschappelijk verantwoord is in België.

Laten we eens dieper ingaan op de bevindingen van deze enquête en wat dit betekent voor de jachtgemeenschap in België.

De enquête omvatte drie cruciale vragen om inzicht te krijgen in de houding van de Belgische bevolking ten opzichte van de jacht:

Ongeacht uw mening over de jacht, bent u het ermee eens of oneens dat het aanvaardbaar is dat andere mensen in België jagen wanneer ze dat legaal doen in overeenstemming met de jachtwetgeving en -regelgeving?

Slechts 23% van de bevraagden gaf aan het oneens te zijn met deze stelling. Maar liefst 77% van de bevraagden gaf aan dat de ze neutraal of positief staan tegenover de jacht in België.

Dit resultaat wijst erop dat de meerderheid van de Belgen de jacht als acceptabel beschouwen, zolang deze plaatsvindt binnen de grenzen van de wet. Deze acceptatie getuigt van een positieve perceptie van de jacht in onze samenleving en is een bemoedigend teken voor de jachtsector.

Hoe goed kent u de jachtpraktijk en de jachtwetgeving in België?

Een andere opvallende bevinding was dat maar liefst 90% van de bevraagden aangaf weinig of niets te weten over de jachtpraktijk en de jachtwetgeving in België. Dit cijfer benadrukt de noodzaak voor jagers om meer voorlichting te geven aan niet-jagers over wat de jacht daadwerkelijk inhoudt. De jacht omvat meer dan alleen het schieten van wild, het omvat ook inspanningen met betrekking tot biodiversiteit en natuurbehoud.

De bevinding dat het merendeel van de Belgen weinig kennis heeft van de jachtpraktijk wijst op een kans voor de jachtsector om transparanter te zijn over hun activiteiten en de bredere impact op het milieu en de natuur. Dit kan bijdragen aan een grotere waardering en begrip voor de rol van jagers in het behoud van de natuur in België.

Bent u het ermee eens of oneens dat het aanvaardbaar is dat een jager uit uw land een deel van een legaal bejaagd dier (bijvoorbeeld hoorns, geweien) als aandenken houdt, op voorwaarde dat de jacht bijdraagt aan natuurbehoudsinspanningen en voldoet aan de internationale regelgeving?

De derde vraag richtte zich op het gebruik van jagers om een tastbaar aandenken van het gedode wild mee te nemen als aandenken. Hieruit bleek dat 68% van de bevraagden neutraal of positief staat tegenover dit gebruik.  Een belangrijk aspect van deze acceptatie is de rol die natuurbehoudsinspanningen spelen in het vormen van de publieke opinie. De meerderheid van de bevraagden lijkt de praktijk van het bewaren van een aandenken te aanvaarden op voorwaarde dat de jacht bijdraagt aan natuurbehoudsinspanningen. Dit suggereert dat het bewustzijn van en steun voor initiatieven die jagers uitvoeren, gericht op het behoud van de natuur, een cruciale factor zijn in het vormen van een positieve houding ten opzichte van jacht.

Conclusie

De resultaten van deze enquête bieden een bemoedigend inzicht in het maatschappelijk draagvlak voor de jacht in België. Het overgrote deel van de bevraagden is neutraal of positief ingesteld t.o.v. de jacht, en het lage kennisniveau over de jachtpraktijk onderstreept de noodzaak voor meer educatie en bewustwording. Tegelijkertijd wijst het onderzoek uit dat de vele inspanningen die jagers doen in de velden zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak.

Hubertus Vereniging Vlaanderen ziet hier een kans om de positieve resultaten van deze enquête te gebruiken om aan te tonen dat de vele inspanningen die jagers leveren in het veld daadwerkelijk tot een positief resultaat kunnen leiden, niet alleen ten voordele van de fauna en flora in onze contreien, maar eveneens om de publieke opinie een breder en positiever beeld te geven op de jacht in België.

Er bestaat dus duidelijk een stevige basis om op voort te bouwen. Met een versterkte focus op educatie, transparantie en de positieve bijdragen van jagers aan o.a. biotoopverbetering, kan de jacht in België zich verder ontwikkelen als een maatschappelijk aanvaarde en verantwoorde praktijk.

 width=

 width=

 width=