Nieuws

Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid jacht – productvergelijking

Het Jachtadministratiebesluit (artikel 18) stipuleert dat de titularis van een jachtverlof of een jachtvergunning beschikt over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering wordt gesloten bij een verzekeraar die gerechtigd is om verzekeringsovereenkomsten te sluiten die verband houden met in België gelegen jachtrisico’s. Artikel 19 beschrijft de kenmerken waaraan de verzekeringsovereenkomst minstens moet voldoen.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden producten aan die allemaal voldoen aan de minimum criteria van de Vlaams en Waalse jachtregelgeving, maar wat is nu het verschil tussen deze maatschappijen en tussen de verschillende polissen? HVV zocht het voor u uit.

Er zijn momenteel 8 verzekeringsmaatschappijen die een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid jacht aanbieden: Ethias, KBC, AXA, AG Insurance, Baloise, AMMA, Vivium, P&V verzekeringen.

Hieronder kan je de vergelijking vinden van de verzekeringen die in België worden aangeboden inzake burgerlijke aansprakelijkheid jacht.

Ethias KBC AXA AG Insurance Baloise AMMA Vivium P&V verzekeringen
Europa width=*1 width=*2 width=*3 width=*4 width=*5 width=*6 width=*7 width=*8
Wereld width= Optioneel width=
Lichamelijke schade € 12.394.676 € 20.000.000 € 12.500.000 € 20.000.000 € 2.478.935 € 6.500.000 € 26.500.000 €26.500.000
Materiële schade/ € 123.947 € 1.000.000 € 125.000 €1.000.000 € 250.000 € 500.000 € 1.350.000 € 1.350.000
Rechtsbijstand Optioneel Optioneel Optioneel width= width= Optioneel Optioneel Optioneel
Jacht met roofvogel width= width= width= Optioneel width= width=
Jacht met pijl en boog*12 width= width= width= Optioneel width=
Gekwalificeerd Persoon (GP) width= width= Optioneel width= width= width=
Organisator jachtpartijen Optioneel België + buurlanden België + buurlanden België + buurlanden België + buurlanden width= width=
Werkgever bijzondere veldwachter Optioneel België + buurlanden België België + buurlanden width= width=
Jachtwapen width= width= width= width=
Jachthond width= width=*9 width= width=
Premie*10 € 59,49 € 103,14 € 65,00 € 70,00 € 49,16 € 86,92 € 66,86 € 70,00*11

*1 – Alleen schade door jager-schutter

*2 – Schade door jager-schutter, jachthond, buitenlandse gasten als jager-schutter gedurende 5 dagen, vervoer naar plaats van jacht en alle andere jachtongevallen.

*3 – Alleen schade door jager-schutter. Dekking ook in de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en IJsland

*4 – Alleen schade door jager-schutter

*5 – Schade door jager-schutter, transport wapens en jachthonden.

*6 – Schade door jager-schutter, transport wapens en jachthonden.

*7 – Schade door jager-schutter en jachthond. Dekking ook in de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en IJsland

*8 – Schade door jager-schutter en jachthond. Dekking ook in de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en IJsland

*9 – Alleen dierenartskosten

*10 – Premie hangt af van persoon tot persoon. Bedragen hiernaast zijn gemiddelden. Bij AXA bijvoorbeeld is dit echter afhankelijk van de hoedanigheid van de persoon en de waarborgen. De premie jager-schutter, inclusief rechtsbijstand (65 EUR) is niet dezelfde als de premie voor werkgever (gebaseerd op aantal jachtopzieners) of voor jachtorganisator (gebaseerd op aantal jachtdagen). Voor de dekkingsuitbreiding wereld is er een bijpremie van toepassing voor jager-schutter.

*11 – Enkel voor zij bij P&V Verzekeringen ook hun auto-, woonhuis- en gezinsverzekering afsluiten.

*12 – De verzekeringen voor de jacht met pijl en boog worden niet gedekt in Vlaanderen aangezien dit door het jachtadministratiebesluit van 2014 geen geldig wapen is.


Zoals u kunt lezen, zijn er heel wat verschillen in dekkingen.

Bekijk goed welke dekking het best aansluit bij uw profiel.
Gaat u alleen jagen in België, bent u inrichter van jachtpartijen, bent u aansteller van een Bijzondere Veldwachter, bent u een Gekwalificeerd Persoon (GP), gaat u ook kleiduifschieten,… ?

Gaat u jagen buiten Europa, dan bieden KBC, AXA en AG Insurance dit aan (al dan niet met extra premie).

Wenst u de hoogste waarborg, dan zijn Vivium en P&V verzekeringen de maatschappijen met de hoogste waarborg voor zowel lichamelijke als materiële schade.

Wenst u ook een rechtsbijstandsverzekering?

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen is dit een optionele clausule. Hubertus Vereniging Vlaanderen raadt trouwens iedereen ten sterkste aan om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, rechtsbijstand is er niet alleen om uw rechten te doen gelden in een rechtbank, maar ook voor een regeling in der minne tussen verzekeraars.
Zonder rechtsbijstand zal je verzekeraar nooit optreden om bv. de verzekeraar van de tegenpartij te contacteren. Want de BA betaalt alleen uit aan derden, nooit aan de verzekeringnemer. Zonder rechtsbijstand zal je zelf ALLE stappen en kosten, zoals ingebrekestelling moeten ondernemen/ten laste nemen, al dan niet met hulp van advocaat.

Aangezien de meeste maatschappijen de burgerlijke aansprakelijkheid in uw hoedanigheid van GP reeds als standaard dekking aanbieden, biedt HVV de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid GP met ingang van 1 juli 2024 niet langer aan als onderdeel van het lidmaatschap. Indien u een GP bent en u zich wil verzekeren voor uw burgerlijke aansprakelijkheid als GP, kunt u best kiezen uit de maatschappijen die dit ook standaard dekken in hun polissen.
Houd er daarbij rekening mee dat de polissen altijd een vervaldag hebben die gelijkloopt met een jachtseizoen (vervaldag = 1 juli) en dat een polis minstens 3 maanden voor de vervaldag moet worden opgezegd met een aangetekend schrijven, dus uiterlijk 31 maart.

Let op – de hogervermelde nominatieve lijst is een tijdsopname. Polissen veranderen regelmatig, informeer u dus grondig bij uw verzekeringsmakelaar om een verzekering op maat samen te stellen.
Hopelijk helpt dit overzicht bij het optimaliseren van uw polis(sen).

Wat is een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid jacht?

Burgerlijke aansprakelijkheid is gebaseerd op 3 pijlers: 1- fout, 2- schade en 3- het oorzakelijk verband tussen fout en schade (Art. 1384 Burgerlijk Wetboek).
De BA-verzekering voor jagers dekt de materiële of lichamelijke schade die u onopzettelijk en door uw fout veroorzaakt aan anderen tijdens de jacht.

Wat is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Gekwalificeerd Persoon?

Deze verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, in uw hoedanigheid van een persoon die opgeleid of gelijkgesteld is en geregistreerd is bij het FAVV met betrekking tot de vereiste vaststellingen en onderzoeken, alsook het afgeven van verklaringen, in de zin van Verordening EG 853/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong en het koninklijk besluit van 22/12/2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. Rechtsbijstand is er niet alleen om uw rechten te doen gelden in een rechtbank, maar ook voor een regeling in der minne tussen verzekeraars. Zonder rechtsbijstand zal je verzekeraar nooit optreden om bv. de verzekeraar van de tegenpartij te contacteren. Want de BA betaalt alleen uit aan derden, nooit aan de verzekeringnemer. Zonder rechtsbijstand zal je zelf ALLE stappen en kosten, zoals ingebrekestelling moeten ondernemen/ten laste nemen, al dan niet met hulp van advocaat.

Tip 1

Vergelijk de verschillende verzekeringsproducten zeker voor 31 maart en zeg eventueel uw bestaande polis tijdig op.

Tip 2

Hubertus Vereniging Vlaanderen raadt iedereen ten sterkste aan om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, niet alleen om uw rechten te doen gelden in een rechtbank, maar ook voor een regeling in der minne tussen verzekeraars.