Nieuws

Voortgang in dossiers afwijkingsvergunning bestrijding kraaiachtigen

Als je je soms de vraag stelt: “Wat doet Hubertus Vereniging Vlaanderen eigenlijk voor jagers in Vlaanderen?”, dan is dit dossier daar een perfect voorbeeld van. Hubertus Vereniging Vlaanderen is als grootste belangenorganisatie héél nauw betrokken bij gesprekken met de overheid aangaande de ruime interpretatie van jachtmethodes, middelen en jachtwetgeving in het algemeen, zo ook over de problematiek die de laatste tijd de kop opstak betreffende de afwijkingsvergunningen van ‘kraaiachtigen’ zoals zwarte kraai, kauw en ekster. Door overleg met de dienst AVES, Vlaamse parlementsleden en boerenorganisaties komt er nu beweging in dit dossier.

Het probleem kort toegelicht

Onafhankelijke jachtrechthouders of WBE’s kregen geen afwijkingsvergunning meer kraaiachtigen , zoals de zwarte kraai, kauw of ekster te bestrijden, omwille van een beperkende interpretatie van de dienst AVES (afkorting van “Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies”) binnen het ANB.

Predatie en schade door ‘kraaiachtigen’ behoren volgens AVES tot de natuurlijke processen binnen een ecosysteem, wat voldoende was om deze afwijkingsvergunningen niet meer te verlenen. Er was nl. sprake van een gebrekkige onderbouwing naar schadeomvang en wetenschap op Vlaams niveau.

Ondertussen werd dit deels opgevangen door zeer recent  onderzoek dat aantoont dat er aanzienlijke schade  optreedtaan landbouwgewassen veroorzaakt door kraaiachtigen.

Kenniscentrum HVV

Hubertus Vereniging Vlaanderen is hier onmiddellijk mee aan de slag gegaan door info te verzamelen omtrent studies naar de impact op landbouw, fruitteelt en de schade t.o.v. inheemse fauna. Daarnaast heeft HVV via FACE info verzameld naar de ruimere Europese context en al die informatie gedeeld met de dienst AVES.

Om de juiste context te geven m.b.t. de schade van ‘kraaiachtigen’, is het de taak van Hubertus Vereniging Vlaanderen om op basis van wetenschap het belang aan te tonen van de noodzaak om een beheer van kraaiachtigen uit te voeren.

Het HVV Kenniscentrum HVV verdiept zich daarom al geruime tijd in verschillende buitenlandse studies om aan te tonen welke impact de predatie van deze ‘kraaiachtigen’ juist heeft voor onze inheemse fauna. De resultaten van deze studies zijn duidelijk:

 • 79% van de predatiegevallen is toe te schrijven aan de zwarte kraai, kauw of ekster
 • negatieve invloed van kraaiachtigen op het broedsucces van merels en zanglijsters
 • kraaiachtigen zijn de belangrijkste predatoren van nesten van patrijzen
 • schade aan landbouwgewassen door kraaiachtigen:
  • in de zaai- en kiemperiode: pik- en krabschade
  • vraatschade aan afrijpend fruit, akkerbouwgewassen (zoals aardappelen)
  • schade aan boomteelten
  • vraatschade aan kuilvoer en pikken van gaten in afsluitende folie
  • overlast bij landbouwbedrijven (bevuilen van gebouwen, schade aan daken en schoorstenen)

Eerste afwijkingsvergunningen in OVL en WVL werden goedgekeurd

Hubertus Vereniging Vlaanderen is verheugd te kunnen vaststellen dat de dienst AVES meegaat in onze argumentatie en hun bezorgdheid toont t.o.v. de bescherming van onze inheemse fauna en de schade aan landbouwgewassen, en dit door nieuwe aanvragen die betrekking hebben op het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, toch goed te keuren.

Om deze gewassen te beschermen zal het dus toegestaan worden, mits toekenning van een afwijkingsvergunning uiteraard, om de zwarte kraai en kauw te bestrijden. Bestrijding van de ekster zal vooralsnog niet opgenomen worden in de afwijkingsvergunningen, maar ook hier is HVV druk in de weer om de bestaande onderzoeken naar de schadelijke gevolgen van eksters te bundelen om zo een sterk dossier samen te stellen.

Voor wat betreft de bestrijding van ‘kraaiachtigen’ ter bescherming van de wilde fauna, zal de dienst AVES een lopend  onderzoek van het INBO afwachten. Dit onderzoek mogen we eind 2024 verwachten.

We willen er eveneens de aandacht op vestigen dat, indien een afwijkingsvergunning wordt verleend, de Code Goede Praktijk te allen tijde moet worden toegepast. De code kan je hier terugvinden.

Wat nu?

Vergunningsaanvragen op basis van artikel 19 van het Soortenbesluit worden sinds vandaag 4 april 2024, behandeld door AVES en de afwijkingsvergunningen – weliswaar maar voor een termijn van één jaar – werden ondertussen reeds verzonden aan aanvragers.
Hubertus Vereniging Vlaanderen volgt het ganse dossier en de aanpak van nabij op.

Indien u als WBE of onafhankelijk jachtrechthouder geen antwoord ontvangt op een vergunningsaanvraag, of een weigering ontvangt, neem dan voor advies contact op met het Kenniscentrum – [email protected] of 02 242 00 45.