Nieuws

Waalse regering bereikt akkoord over bestrijding en het voederen van everzwijnen

Nieuws uit Wallonië: via onze Waalse zusterorganisatie, Le Royal Saint-Hubert Club de Belgique (asbl Wallonne du RSHCB) vernamen we bij HVV dat er binnen de Waalse regering een akkoord werd gevonden m.b.t. de bestrijding en het voederen van everzwijnen in Wallonië.

Dit akkoord van de Waalse regering gaat over twee besluiten betreffende de bestrijding en het voederen van everzwijnen. Deze besluiten zijn goedgekeurd en zullen, vooraleer ze worden gepubliceerd, ter beoordeling worden voorgelegd aan de Raad van State.

Naast dit akkoord zal de regering binnenkort een besluit opstellen dat het jachtseizoen voor everzwijnen, kaalwild (non-boisés) en edelherten uit de klasse “klein hert” verlengt tot 20 februari 2024.

De belangrijkste veranderingen met betrekking tot de bestrijding van wilde zwijnen zijn als volgt:

  • Mogelijkheid tot het schieten bij nacht op de vlaktes, met inachtneming van de volgende bepalingen:
    • Enkel op de vlaktes en op een afstand van meer dan 100 meter van de grens van het aangrenzend jachtgebied.
    • Het gebruik van een lichtbron, onafhankelijk van of gemonteerd op het vuurwapen, en een thermische nachtkijker, onafhankelijk van het vuurwapen, is toegestaan. Een thermische richtkijker gemonteerd op het vuurwapen is dus niet toegestaan.

Vangstmogelijkheden

Het vangen van everzwijnen kan onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan.

Verplichte organisatie van extra drijfjachten

Als op 30 november geen 50% van de afschotdoelstellingen werden behaald binnen een Wildbeheereenheid, dan zijn alle jachtrechthouders binnen die Wildbeheereenheid verplicht om in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar drijfjachten te organiseren waarbij ze een aantal jagers en drijvers oproepen dat gelijkaardig is aan de aantallen tijdens de gebruikelijke drijfjachten.

De belangrijkste nieuwe bepalingen met betrekking tot het ontradend bijvoederen van everzwijnen zijn de volgende:

Het ontradend bijvoederen van wilde zwijnen wordt verboden tussen 1 oktober en 31 maart. Er komt een overgangsperiode, met een verbod op het voederen vanaf 21 december 2023 en vanaf 1 november voor de volgende twee jaar (2024 en 2025).

U kunt de publicatie van minister Willy Borsus hier vinden.

Onze Waalse zusterorganisatie, de RSHCB stelt vast dat er nauwelijks rekening werd gehouden met de aanbevelingen van de sectie “Jacht” van het adviesorgaan “Pôle Ruralité”  (meer info via volgende PDF bestanden: hier en hier) en van de jagersverenigingen (zie PDF), wat de RSHCB ertoe heeft aangezet om op deze bekendmaking te reageren door vorige week nog hun grieven aan minister Borsus kenbaar te maken. We lichten hun antwoorden hier toe:

  • Als alternatief voor het verbieden van het voederen, werd het voorstel om de hoeveelheden voedsel die worden aangebracht te beperken niet aanhoord, hoewel het voldeed aan de doelstelling om buitensporigheden te vermijden en tegelijkertijd de mogelijkheid voor jagers open te houden om zo de schade te beperken.
  • Het ontwerpdecreet voorziet niet in financiële compensaties voor landbouwers en gemeenten, ondanks het feit dat dit expliciet voorzien is in de gewestelijke beleidsverklaring die ondertekend werd door de drie meerderheidspartijen, om zo schade van wild te financieren, terwijl jagers geen middelen krijgen om deze schade te beperken.
  • RSHCB maakt zich zorgen over de verplichting om extra drijfjachten te organiseren die wordt opgelegd aan alle jachtgebieden van de Wildbeheereenheid, omdat dit neerkomt op het straffen van degenen die hun doel hebben bereikt door grote inspanningen te doen en kosten te maken. Tevens brengt dit een onnodige verstoring van het bos en sluiting van het bos voor andere gebruikers met zich mee zonder gegarandeerd resultaat.
  • Bovendien bevatten deze ontwerpbesluiten technische en juridische onnauwkeurigheden en andere fouten die RSHCB in detail zal bespreken met de minister.

De RSHCB betreurt dat de regering met deze ontwerpbesluiten de adviezen van democratische instanties negeert en de verbintenissen die ze is aangegaan in haar regionale beleidsverklaring niet nakomt.

Als dit ontwerp van besluit inzake bijvoederen in voege treedt, dan vindt de RSHCB dat de Waalse regering consequent moet zijn, net zoals de Vlaamse regering, in het afschaffen van de wet op schadevergoeding uit 1961 en deze te vervangen door de verantwoordelijkheid van het Gewest voor schade veroorzaakt door everzwijnen.