Nieuws

Wat te doen bij vernieling van jachteigendommen? ‘Proces-verbaal laten opstellen’

Omgezaagde jachtkansels, in brand gestoken miradors, vernielde betonbuis- en kastvallen, opengeknipte trechtervallen, gestolen wildcamera’s, platgetrapte Larsen-kooien, aan stuk geslagen likstenen, voederbakken waar petroleum in gegoten wordt, zelfs bekraste wagens op een verzamelplaats. De lijst is eindeloos. Rabiate tegenstanders van de jacht gaan dan ook alsmaar driester te werk, zonder respect voor andermans eigendom.

Het door jagers gebruikte materiaal valt onder de roerende goederen. Het Strafwetboek bevat een hoofdstuk dat vernieling, beschadiging en het aanrichten van schade aan roerende en onroerende goederen strafbaar maakt . Artikel 528 stelt: ‘Elke vernieling, elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.’

Om tegemoet te komen aan de inflatie werd de figuur van de ‘opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten’ ingevoerd. De door de rechter opgelegde geldboetes moeten vandaag vermenigvuldigd worden met acht, waardoor de effectieve boetes kunnen variëren tussen 208 euro en respectievelijk 4.000 euro of 1.600 euro, al naargelang het gaat om beschadiging van een roerend of onroerend goed.

Verder kan je geleden schade ook vergoed worden volgens het Burgerlijk Wetboek . Art. 1382 stelt: ‘Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.’ Dan moet je natuurlijk wel kunnen bewijzen dat de dader een fout heeft begaan, dat je door zijn handelen schade hebt geleden en dat er een oorzakelijk bestaat tussen de fout en de schade. Vaak ontbreekt het aan bewijzen omdat de feiten ofwel bij nacht gepleegd worden, ofwel op erg afgelegen locaties plaatsvinden.

Bewijsmateriaal

Om die reden is het aangewezen bij vaststelling van vernielingen onmiddellijk de lokale politie te contacteren en hiertegen klacht neer te leggen. Probeer ook het plaats delict zo weinig mogelijk te verstoren. Op die manier kan de politie eventueel foto’s of ander bewijsmateriaal van voetsporen, bandensporen…
verzamelen. Er is sowieso sprake van een concreet strafbaar feit waarvoor de politie een (vereenvoudigd) proces-verbaal zal opstellen. Maar wanneer uit grondig politieonderzoek blijkt dat er geen bruikbare opsporingsaanwijzingen zijn, of de verdachte niet achterhaald kan worden, blijft het dossier bij de politie. Een dossier zonder verdachte kan immers niet vervolgd worden.

Tip: er bestaan vandaag ook wildcamera’s met een simkaart die automatisch de beelden doorsturen naar je gsm. Vernielt de dader bijvoorbeeld een jachtkansel waarop dat soort wildcamera gericht staat – en meestal laat de dader ook de wildcamera niet ongemoeid – dan heb je op zijn minst het nodige beeldmateriaal.

Indien je camerabeelden of meerdere onpartijdige getuigenverklaringen hebt, waardoor de identiteit van de dader kan achterhaald worden, kan je twee zaken doen. Strafklacht neerleggen en/of een schadevergoeding eisen via de burgerlijke rechtbank. Dossiers met opsporingsindicaties en/of met gekende verdachte(n) worden door de politie steeds aan het parket overgemaakt dat zal beslissen over de verdere vervolging. Vraag ook steeds naar het nummer van het proces-verbaal om de zaak te kunnen opvolgen.

 

Vandalisme

 

Omdat vandalisme in het buitengebied vele vormen kent, heeft belangenorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen een online meldpunt Vandalisme opgezet op haar website, waar jagers schade en vernieling van jachteigendommen kunnen rapporteren, verstoring in jachtrevieren kunnen aangeven, en collega-jagers kunnen waarschuwen voor stroperij en illegale vangactiviteiten.