Nieuws

2de Oproep preventie everzwijnenschade

In september, 2020 communiceerde Hubertus Vereniging Vlaanderen reeds over een projectoproep ‘preventie everzwijnschade’. Op deze oproep kwamen 6 voorstellen binnen waarvan er 5 aan alle voorwaarden voldeden. Een jury beoordeelde deze projecten en maakte een rangschikking op basis van de vastgelegde criteria die in de oproep beschreven stonden.

De laatste stap in dit proces was de toeken­ning van de subsidie, doch bij een controle door de inspectie van Financiën bleek dat
de samenstelling van de jury onvoldoende onafhankelijk was en bijgevolg konden de beschikbare fmonc1ë1e middelen niet worden vrijgegeven. Gezien de noodzaak tot preventie voor everzwijnschade werd achter de schermen de projectoproep opnieuw geëvolueerd en bijgestuurd.

Via deze projectoproep kunnen projecten, om everzwijnschade te voorkomen, door middel van collectieve, ruimtelijk relevante en pre­ventieve maatregelen in aanmerking komen van een subsidie tot maximaal 60 % van de goedgekeurde projectbegroting (met een minimum van 10.000 euro en tot een maximum van 50.000 euro). Er wordt voor deze project­oproep 140.000 euro voorzien Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn:

  • de plaatsing van permanente of seizoens­gebonden, vaste of tijdelijke, mechanische of elektrische rasters;
  • de plaatsing van doorgangen zoals wildroosters, selectieve poorten,. .. ;
  • de inrichting van natuur en de com­pensatie van landbouwopbrengsten op landbouwgrond omgevormd tot begro­z1ngsgraslanden voorbehouden voor everzwijnen Deze maatregelen z1jn bedoeld om de everzwijnen daar de ruimte te geven en daardoor weg te houden van akkers en woonwijken;
  • plaatsing van waarschuwingsborden voor overstekend wild.

Ook andere preventieve maatregelen zijn mogelijk. Een jury evolueert of deze kunnen gesubsidieerd worden.

De plaatsing van jachtkansels en de aanleg van schietstroken of everbuffers komen niet in aanmerking. Ook een sensibiliserende actie om bijvoorbeeld burgers te leren hoe men moet samenleven met het everzwijn, komt niet in aanmerking.

De projectoproep is gericht op samenwerkin­gen tussen lokale overheden, verenigingen met of zonder rechtspersoonlijkheid en/of orga­nisaties. Individuele particulieren of bedrijven komen niet in aanmerking. Een WBE kon als vereniging wel een project indienen, samen met andere verenigingen. lokale overheden of organisaties.

De projecten moeten voorbeelden zijn van een duidelijke gemeenschappelijke aanpak tussen de verschillende actoren (landbouw, natuur, jagerij, overheden, particulier) en een breed ge­dragen oplossing voorleggen voor samenleven met everzwijnen op lange termijn. De realisatie van de projecten moet binnen 2 jaar voltooid kunnen worden en het project moet minstens 5 jaar lang 1n goede staat behouden worden.

Subsidieaanvragen onder deze oproep moeten ten laatste op 31 mei, 2021 worden ingediend via een ingevuld en ondertekend aanvraagfor­mulier, verstuurd via mail aan [email protected] 
Wie bij het uitdenken van zijn project, alsook bij het aanvullen van zijn projectfiche met vragen zit krijgt de mogelijkheid om advies in te winnen bij [email protected]

Meer informatie over de projectoproep, het projectreglement en het aanvraagformulier vind je via https://www.natuurenbos.be/projec­tooroep-preventie-everzwijnschade