Nieuws

Aanpassingen jachtregelgeving

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse Regering principieel haar goedkeuring gegeven aan het Verzamelbesluit faunabeheer, dat enkele aanpassingen aan de regelgeving met betrekking tot soorten en jacht bevat. Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk van technische aard en hebben tot doel de wetgeving duidelijker te maken en eventuele lacunes in de wetgeving op te vullen.

Wat is een Verzamelbesluit?

Een Verzamelbesluit omvat wijzigingen in verschillende uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering. In dit geval betreffen de wijzigingen onder andere het Jachtadministratiebesluit, het Jachtvoorwaardenbesluit, het Soortenschadebesluit en het Soortenbesluit.

De voorstellen van HVV

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft in het kader van dit verzamelbesluit uitgebreid advies gegeven aan alle leden van de Vlaamse regering en heeft twee belangrijke voorstellen gedaan om rechtszekerheid te bieden aan jagers:

 1. Wijziging van artikel 23 van het Jachtvoorwaardenbesluit, zodat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) niet langer de bevoegdheid heeft om een algemeen jachtverbod op klein wild in het hele jachtterrein van een wildbeheereenheid op te leggen wanneer een jager illegaal klein wild uitzet. Een algemeen jachtverbod opleggen in een ganse WBE is een disproportionele en onrechtvaardige maatregel, waarbij het gedrag van een enkeling leidt tot de collectieve sanctie voor een hele groep onschuldige jagers.
 2. Wijziging van de beroepsprocedure tegen de weigering of intrekking van een jachtverlof door de arrondissementscommissaris volgens artikel 16 van het Jachtadministratiebesluit. HVV pleitte voor onafhankelijkheid door een moraliteitsonderzoek uit te voeren door de lokale politie in plaats van een advies van het ANB.

Naast deze twee belangrijke voorstellen met betrekking tot de rechtszekerheid van jagers heeft HVV nog enkele andere voorstellen naar voren gebracht om de belangen van alle jagers in Vlaanderen te behartigen. Enkele voorbeelden hiervan:

 • Verder is de regeling met betrekking tot het Franse getuigschrift voor het praktisch jachtexamen herzien. Een Frans getuigschrift uitgereikt tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2024 blijft geldig.
 • Mogelijkheid tot inkleuren van percelen in jachtplannen gedurende het ganse jaar
 • Het toestaan van het gebruik van geluiddempers en nachtzicht-richtkijkers voor de jacht op everzwijnen.
 • Meer flexibiliteit bij de verplichte dagelijkse controle van alle kooien en vangtuigen.

Wat heeft de Vlaamse Regering besloten op vrijdag 20 oktober 2023?

De Vlaamse regering heeft haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan een ontwerp van Verzamelbesluit met diverse wijzigingen in de bestaande uitvoeringsbesluiten. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De invoering van een continue werking rond jachtplannen, dus ook inkleuringen gedurende het ganse jaar.
 • Het instellen van beperkingen op het gebruik van alcohol tijdens de jacht omwille van de onverenigbaarheid van overmatig alcoholgebruik en het dragen van wapens.
 • De toestemming voor het gebruik van geluiddempers en nachtkijkers bij de bijzondere jacht en bestrijding van everzwijnen, op voorwaarde dat deze hulpmiddelen worden toegestaan door de Wapenwet van 8 juni 2006.
 • Het voorstel Demir voorzag ook in een verplichte dagelijkse controle van alle kooien en vangtuigen die jagers mogen gebruiken voor 10u ’s morgens. Dat is onwerkbaar voor jagers. Op vraag van HVV werd de timing verschoven en moeten de kooien uiterlijk een uur na zonsondergang gecontroleerd worden.
 • De mogelijkheid voor de arrondissementscommissaris om een jachtverlof te weigeren of in te trekken in bepaalde situaties is herzien. Het betalen van een minnelijke schikking is geschrapt, en de basis voor weigering of intrekking is gewijzigd naar misdrijven bij heterdaad door de verbalisant.

Wanneer treden deze wijzigingen in werking?

Dit wijzigingsbesluit wordt nog beoordeeld door instanties zoals de Benelux-werkgroep ‘jacht en vogels’ en de Minaraad. De Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) is een adviesraad met als voornaamste taak de Vlaamse overheid te adviseren over milieuaangelegenheden en het natuurbeleid. HVV zetelt daarin en zal daarin haar rol spelen.

Pas nadat de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring heeft gegeven aan dit ontwerp en het Verzamelbesluit gepubliceerd wordt in het Staatsblad, zal het 10 dagen na publicatie van kracht worden, naar alle waarschijnlijkheid zal dit eind 2023 begin 2024 zijn.

Zal ik nu reeds gebruik kunnen maken van geluiddempers en nachtrichtkijkers?

Kort: Neen !

De regelgeving inzake geluiddempers en nachtrichtkijkers zit gespreid over een aantal beleidsniveaus:

 1. de BeNeLux-overeenkomst inzake jacht en vogelbescherming.
 2. de Belgische federale Wapenwet (die het bezit geluiddempers en nachtrichtkijkers verbiedt).
 3. de Vlaamse jachtregelgeving (die het gebruik ervan regelt i.f.v. jacht en faunabeheer).

Aan de Vlaamse jachtregelgeving wordt nu gesleuteld nadat Hubertus Vereniging Vlaanderen dit dossier sinds 2016 constant onder de aandacht bracht van de politiek, vooral in het kader van het verhogen van de efficiëntie bij het aanpakken van de everzwijnenproblematiek.

Eindelijk krijgt het HVV-pleidooi nu gehoor op het kabinet van bevoegd minister Demir en worden de eerste wijzigingen in een ontwerp in de steigers gezet.