Nieuws

Coronavirus: wat ik (niet) als jager mag doen?

Het algemeen jachtverbod in Vlaanderen werd opgeven. Toch gelden nog strenge regels wat ‘social distance’  betreft.

Alles mag weer in Vlaanderen: gewone jacht, bijzondere bejaging en bestrijding. Daarmee is het ‘algemeen jachtverbod’, ingesteld op zondag 22 maart om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, niet langer van kracht. Toch blijft het noodzakelijk om waakzaam te blijven wat de ‘sociale afstand’ tot elkaar betreft.

Hubertus Vereniging Vlaanderen somt hieronder op wat een jager momenteel kan en mag doen, en onder welke voorwaarden.

 

 

 

 

 

Vraag: Is bijzondere jacht en bestrijding mogelijk

Bijzondere jacht en bestrijding zijn opnieuw mogelijk sinds 22 april 2020. Bij de uitvoer van deze activiteit moet u steeds rekening houden met volgende voorwaarden:

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar.
 • U draagt steeds een kopie van de melding van de bijzondere jacht of bestrijding bij zich. Indien het een bestrijding van kraai, ekster of kauw is, dient u in het bezit te zijn van de vergunning die hiervoor werd afgeleverd.
Vraag: Mag ik kraai, ekster en kauw reguleren?

In het besluit van de toezichthouder van het ANB staat opgenomen dat het regulering van kraai, ekster en kauw mogelijk is. U dient daarbij aan volgende voorwaarden te voldoen

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar.
 • U draagt de vergunning om deze soorten te reguleren steeds bij zich. Eerder verkregen vergunningen conform het soortenbesluit die nog geldig zijn, kunnen opnieuw gebruikt worden. Heeft u dergelijke vergunning niet dan dient u via de geëigende procedure deze vergunning aan te vragen
Vraag: Mag ik vossen reguleren?

‘Gewone jacht’ op vos is op dit moment niet toegestaan, daar de jachtopeningstijd sloot op 29 februari 2020. Bijzondere jacht en de bestrijding van vos is echter wel mogelijk.

 • Bijzondere jacht kan vanaf 15 mei 2020. Om deze te kunnen toepassen dient u een melding te maken aan het ANB met behulp van de normale meldingsformulieren. Alle voorwaarden die hieraan verbonden zijn blijven uiteraard van kracht.
 • Bestrijding kan conform de voorwaarden

Bij de uitoefening van de bijzondere jacht of bestrijding houdt u steeds rekening met het volgende

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar.
 • U draagt steeds een kopie van de melding van de bijzondere jacht of bestrijding bij zich.
Vraag: Mag ik Larssen-kooien of trechtervallen gebruiken ?

Het besluit van de toezichthouder van het ANB staat alle bestrijdingen toe. Ook deze op kraai, ekster en kauw. Het gebruik van trechtervallen en Larssen-kooien is hierbij mogelijk. Uiteraard moeten deze steeds voorzien zijn van het weerbestendig plaatje en mag het aantal opgestelde vallen nooit de aantallen op uw vergunning (of deze van de WBE) overschrijden

Vraag: Mag ik opnieuw gebruik maken van kastvallen?

Kastvallen zoals beschreven in het jachtvoorwaardenbesluit zijn inzetbaar voor:

 • Gewone jacht op verwilderde kat, en is toegestaan
 • Bijzondere jacht of bestrijding van everzwijn, en is toegestaan mits melding van deze bijzondere jacht of bestrijding
 • Bijzondere jacht op vos en is toegestaan vanaf 15 mei en mits melding van de bijzondere jacht
 • Bestrijding op vos en is toegestaan mits melding van de bestrijding
Vraag: Mag ik bij de uitvoer van de bijzondere jacht andere jagers uitnodigen?

Voor de uitvoer van de bijzondere jacht, maar ook de bestrijding dienen we steeds de regels van de social distancing in acht te nemen. U dient de activiteit steeds alleen uit te voeren of maximaal met twee ander (steeds dezelfde) persoon die niet onder hetzelfde dak wonen. Hou daarbij steeds de minimale afstand van anderhalve meter van elkaar. Acties uitvoeren met meer dan 3 personen die niet onder hetzelfde dak wonen is uit den boze.

Bij het verplaatsen naar de activiteit moet elkeen steeds in het bezit zijn van de melding bijzondere jacht of bestrijding.

Verplaatsingen gebeuren steeds met het eigen voertuig voor personen die niet onder hetzelfde dak wonen

Vraag: Kan ik vandaag gaan aanzitten op everzwijn?

Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht en bestrijding zijn vanaf heden opnieuw toegestaan.

Gewone jacht is mogelijk vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. Deze uitvoer is uitsluitend mogelijk binnen het kader van een toegekend afschotplan. U dient bij een controle niet verplicht in het bezit te zijn van dit afschotplan, nog van de te gebruiken labels. U kan dit bewijsstuk steeds later aanleveren .

Bijzondere jacht is een heel jaar door mogelijk. Dit zowel overdag als ‘s nachts. Indien u tijdens de nachtelijke uren aanzit moet u steeds in het bezit zijn van de melding bijzondere jacht om de activiteit te legitimeren.

Bestrijding is uitsluitend mogelijk na melding en dit vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Deze actie wordt veelal maar uitgevoerd wanneer het een niet bejaagd terrein betreft om dringend de schade verder te beperken.

Vraag: Mag ik aankorrelen in het kader van de jacht op everzwijn?

Sinds 4 mei zijn alle activiteiten inzake jacht opnieuw toegestaan. Ook aankorrelen is opnieuw toegestaan conform de bepalingen van het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014

 • De aankorrelplaats werd gemeld aan het ANB door middel van de lokalisatie op een kaart
 • Het lokvoer bestaat uit één van de volgende producten: granen, maïs, vruchten van inheemse bomen of beukenhoutteer
 • Maximaal 1 liter van die (met uitzondering van beukenhoutteer) producten mag aanwezig zijn.
 • Maximaal 1 aankorrelplaats per 50 ha.
 • Tussen aankorrelplaatsen moet minimaal 150m zijn.
 • Lokvoer mag maximaal in een cirkel met een straal van 25m verspreid worden.
 • Het lokvoer mag uitsluitend bereikbaar zijn voor wild zwijn.
Vraag: Mag ik hulp inroepen van een andere persoon bij het binnenhalen van een geschoten everzwijn?

Het besluit van de toezichthouder van het ANB noteert dat alle activiteiten aangaande jacht, bijzondere jacht en bestrijding mogelijk zijn op voorwaarde dat men steeds een minimale afstand van anderhalve meter behoudt tot andere personen.

Om die reden adviseerde Hubertus Vereniging Vlaanderen eerder reeds om steeds goed na te denken bij de realisatie van het afschot. Zal ik het gestrekte dier kunnen verplaatsen? Zal ik het wildbraad zelf kunnen verwerken? ….

Gezien het onmogelijk is om bij het bergen van een gestrekt everzwijn een minimale afstand van anderhalve meter te bewaren van derde personen, is het bijgevolg niet toegestaan om hulp in te roepen.

Bezint eer ge begint.

Vraag: Mag ik mijn hoogzit verplaatsen?

Het gebruik van een hoogzit is gebonden aan de jachtpraktijk op grofwild. Gezien jacht, maar ook de bijzondere jacht en bestrijding terug mogelijk zijn, en dus ook de gerelateerde activiteiten, is het ook terug mogelijk om een hoogzit te plaatsen of te verplaatsen. Hou daarbij wel steeds rekening met de regels op de social distancing.

Een hoogzit die u niet alleen kan verplaatsen laat u beter nog even staan.

Vraag: Welke melding moet ik maken aan het ANB om de bijzondere jacht nu uit te voeren?

Net zoals voor de coronacrisis dient u zich bij de noodzaak tot bijzondere jacht in regel te stellen met de wettelijke bepaling rond de meldingsplicht, de afstand tot 150m rond het perceel en de toepassing van de code goede praktijk om de schade te voorkomen.

Indien u reeds een melding van bijzondere jacht deed vooraleer het jacht en bestrijdingsverbod werd uitgevaardigd op 24 maart 2020, dient u geen afzonderlijke melding meer te doen en kan u onmiddellijk van start gaan. Deed u dit nog niet en is een bijzondere jacht nu noodzakelijk dan vult u het gebruikelijke meldingsformulier aan. U kan deze hier terugvinden of doet uw melding via het E-loket fauna en flora. Indien u geen bericht krijgt kan u 24u nadien van start gaan.

Vraag: Mag ik gaan jagen in Wallonië?

Minister Willy Borsus geeft in een Omzendbrief van 30 april aan dat reguliere jacht in Wallonië toegestaan zal zijn vanaf 4 mei.

Vlamingen die zich aan volgende regels houden kunnen op hun jachtrevier deze jacht eveneens uitvoeren. Jacht als genodigde is uitgesloten.

Heeft u de intentie om jacht in Wallonië uit te voeren, zorg dan dat u steeds rekening houd met volgende:

 • U draagt uw geldig Waals jachtverlof
 • U moet steeds een document hebben waarmee u het jachtgebied kan lokaliseren en waaruit blijkt dat u het recht heeft om er te jagen (Vb:  bail de chasse  ; een bewijs dat u aandeelhouder bent in het jachtrevier)
 • U heeft uw vuurwapen bij zich

Verder dient u ook rekening te houden met de algemene veiligheidsregels die momenteel van kracht zijn.

 • U reist steeds alleen, tenzij het personen zijn die onder hetzelfde dak wonen
 • U neemt steeds de kortste weg van en naar het jachtrevier.
 • U overnacht niet ter plekke. Na de jachtactiviteit keert u onmiddellijk terug naar uw woonplaats
 • U overnacht niet ter plekke. Na de jachtactiviteit keert u onmiddellijk terug naar uw woonplaats (Voor eigenaar s van een twee verblijf of huurders met een contract van minimaal 1 jaar is lokaal overnachten wel terug mogelijk sinds 20/05/2020)
Vraag: Mag ik als inwoner van Vlaanderen, mij verplaatsen naar Wallonië om everzwijn te bestrijden ter voorkomen van schade aan landbouwgewassen?

Bestrijden van schade van wildsoorten is in Wallonië toegestaan. Ook als Vlaming kan u zich naar daar verplaatsen om deze regulering uit te voeren. Vergewis er u van dat u steeds in het bezit moet zijn van

 • Een machtiging van DNF om de bestrijding uit te voeren
 • Een geldige ‘Permis de Chasse’

U dient daarbij ook steeds rekening te houden met de social distancing. Ook bij het vervoeren en verwerken van het wild zijn deze regels van toepassing. Denk dus goed na alvorens u een schot plaatst.

Vraag: Mag ik in mijn buitenverblijf in de Ardennen slapen wanneer ik daar ga jagen?

Dit heeft niets met jachtwetgeving te maken. Sinds 20 mei mogen eigenaars en huurders die een contract hebben van minstens 1 jaar, opnieuw gebruik maken van hun goed. Zij dienen ook daar steeds de regels rond corona goed op te volgen.

Uw goed gebruiken om van daaruit te gaan jagen is mogelijk. Net zoals dit ook mogelijk is vanuit het eerste verblijf.

Vraag: Mag ik vanaf maandag 4 mei gaan aanzitten op de reebok?

In het besluit van de toezichthouder van het ANB van 3 mei 2020 worden alle jachtactiviteiten opnieuw toegestaan. Vanaf maandag 4 mei wordt het daarom opnieuw mogelijk om jacht op reebok uit te voeren. U dient daarbij steeds rekening te houden met volgende voorwaarden:

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van 1,5m van elkaar.

Na realiseren van het afschot dient bij het vervoer en verwerken van het wild ook steeds rekening gehouden te worden met voornoemde afstandsregels. Denk dus goed na alvorens u een afschot uitvoert.

Vraag: In de communicatie van Hubertus Vereniging Vlaanderen van 3 mei staat vermeld dat de jager bij de jacht op reebok steeds in het bezit moet zijn van het ‘afschotplan’. Op de website van de organisatie, alsook op deze van ANB, wordt hier niet meer over gesproken. Moet de jager dus dit afschotplan al dan niet bij zich dragen?

Nee.

Op zondag 3 mei werd Hubertus Vereniging Vlaanderen door het ANB op de hoogte gesteld dat jacht vanaf 4 mei opnieuw mogelijk zou zijn. ANB verwees daarbij naar een aangepaste communicatie op haar website en gaf mee dat een aangepast besluit van de toezichthouder weldra zou verschijnen.

De jachtorganisatie nam op zondag 3 mei de beslissing om dit alvast door te communiceren aan de achterban. In deze communicatie die afgestemd was met het ANB, stond inderdaad de verwijzing naar een ‘afschotplan’.

Tegelijkertijd heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen actie ondernomen om de wijziging van het besluit, alsook van de communicatie van het ANB zo optimaal mogelijk te maken voor de jagers in het veld. Gezien een afschotplan veelal een document is op de zetel van de WBE en het voor velen praktisch onmogelijk zou zijn om dit op korte termijn te bekomen, werd dit onderdeel dan ook geschrapt.

Bij het uitvoeren van jacht dient men wel rekening te houden met volgende voorwaarden:

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar.
Vraag: Mag ik een collega jager uitnodigen om reebok te jagen op mijn revier?

Jacht op reebok is opnieuw mogelijk sinds 4 mei. U dient daarbij wel rekening te houden met een aantal voorwaarden.

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar.

U kan twee andere collega jagers (steeds dezelfde) uitnodigen om een bok te strekken. Nodig hen bij voorkeur schriftelijk uit (vb. via mail) opdat zij bij controle hun verplaatsing kunnen aantonen.

Vraag: Mag ik mij naar Nederland verplaatsen om soorten te bestrijden?

In Nederland is op dit moment de bestrijding mogelijk, mits het in acht nemen van de nodige sociale afstand. Op de website van de KNJV kan je een checklist nalezen van wat wel en niet kan.

Ook in België is een verplaatsing om wild te reguleren gelegitimeerd.

Wanneer je houder bent van een jachtrecht in Nederland, of wanneer je de schriftelijke vraag krijgt van een contact in Nederland om een bestrijding uit te voeren in Nederland, is het mogelijk zich over de grens met Nederland te begeven. Uiteraard dient u steeds te beschikken over een geldige Nederlandse jachtakte en moeten uw wapens geregistreerd staan op de Europese vuurwapenpas.

Vraag: Mag ik in Duitsland wild gaan reguleren? ?

In het ministerieel besluit dat de maatregelen rond Covid-19 regelt in België, wordt de algemene regel opgelegd dat reizen van en naar België niet zijn toegestaan, dan tenzij dit om een essentiële verplaatsing gaat. In België zijn op dit moment alle activiteiten inzake jacht toegelaten, de verplaatsingen op de openbare weg in dit kader zijn eveneens toegestaan. Op de website van Buitenlandse zaken lezen we dan weer dat het ondernemen van de reis naar Duitsland wordt toegestaan indien u jachtpachter of jachtopzichter bent en alleen als er de noodzaak is om (jacht)wild te controleren. Deze stelling wordt ook ingenomen door de ‘Bundesregeirung’ van Duitsland.

Bent u jachtpachter, medejachtpachter of een jachtwachter aangesteld op een jachtrevier in Duitsland dan bent u gemachtigd om in het kader van uw wettelijke plicht tot voorkomen en beperken van schade door jachtwildsoorten om zich in Duitsland naar uw eigen jachtrevier te begeven. Bij de verplaatsing van en naar Duitsland dient u steeds in het bezit te zijn van de volgende bewijsstukken die u moet kunnen voorleggen bij elke controle :

 • Uw jachtpachtovereenkomst waaruit blijkt dat u pachter of medepachter bent van een jachtrevier in Duitsland.
 • Een expliciete vraag van het Jagdvorstand van het Jagdgenossenschaft waarin  uw jachtrevier gelegen is om de lokale schade van jachtwild te voorkomen of verder te beperken.
 • Afhankelijk van de deelstaat kan een quarantaine worden opgelegd bij inreizen. Voor jagers kunnen hierop uitzonderingen worden toegestaan. Sinds enkel dagen stellen we vast dat steeds meer deelstaten deze quarantaine-regel afschaffen. In voorkomend geval kan een verklaring van de lokale Kreisverwaltung nog nodig zijn. *

Jagers die geen jachtrevier pachten in Duitsland worden beschouwd als genodigden en kunnen geen regulering van wild uitvoeren in Duitsland. Ook als u een aandeel heeft binnen een jachtcombinatie in Duitsland, zonder dat u zelf een jachtrevier pacht, wordt u beschouwd als genodigde.

Nog dit:

 • De activiteit dient u steeds alleen of maximaal met twee personen uit te voeren (minimale afstand van 1,5m moet hierbij in acht genomen worden voor personen die niet onder hetzelfde dak wonen)
 • de verplaatsing naar het jachtgebied dient steeds individueel te gebeuren (tenzij voor personen die onder hetzelfde dak wonen en die elkeen jachtpachter/opzichter zijn)
 • Neem voor aanvang van de reis steeds contact op met een lokaal contactpersoon om de specifieke bepalingen ter plekke goed te kennen

* In de deelstaten Rheinland-Pfalz en Nordrhein-Westfalen, wordt de quarantainemaatregel voor reizigers van buiten de deelstaat niet langer toegepast en is er geen afzonderlijke vergunning voor een kortstondig verblijf nodig.
In de deelstaat Meckelenburg-Vorpommeren werd het algemeen inreisverbod opgeheven. Jagers die in deze deelstaat een jachtrevier pachten kunnen opnieuw hun jachtactiviteiten aldaar uitvoeren.
Jaagt u in een andere deelstaat, dan kan u ook zelf op zoek gaan naar de meest actuele lokale informatie op het internet. Een goede startpagina daarvoor is het overzicht van maatregelen per deelstaat dat u kan terugvinden op de website van de ‘Bundesregierung’

Vraag: Mag ik exoten zoals de ‘nijlgans’, ‘wasbeer’ en ‘muntjak’ bestrijden?

Het bestrijden van exoten staat beschreven in de bijlage 3/1 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Dit geeft aan dat de bestrijding steeds kan worden uitgevoerd zonder dat daarvoor enige melding wordt gedaan. Aangezien de bestrijding conform dit Soortenbesluit opnieuw wordt toegestaan, is het bestrijden van exoten terug mogelijk. U dient daarbij wel de regels van de social distancing in acht te nemen. Doe de regulering bij voorkeur alleen of maximaal met twee personen.

Vraag: Mag ik opnieuw beheerwerkzaamheden uitvoeren in mijn jachtrevier?

Ja.

Beheerwerkzaamheden zoals wildakkers inzaaien of houtkanten snoeien zijn biotoop verbeterende werkzaamheden die we als jagers uitvoeren in het kader van ons faunabeheer. Deze beheerwerkzaamheden worden dan ook beschouwd als onderdeel van de jachtactiviteit.

Met het vervallen van het verbod op activiteiten inzake jacht dat sinds 3 mei expliciet staat beschreven in de aangepaste versie van het besluit van de toezichthouder van het ANB, wordt het opnieuw mogelijk om beheerwerkzaamheden in het jachtrevier uit te voeren.

U dient daarbij rekening te houden met volgende regels op de social distancing

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van 1,5m van elkaar.
Vraag: Ik moet mijn wildakkers dringend inzaaien. Kan ik als jager deze activiteit nu uitvoeren?

Ja.

Inzaaien van wildakkers zorgen ervoor dat dekking en voedsel voorzien wordt voor mening wilde fauna. Zij maken in heel wat jachtrevieren deel uit van het totaal plaatje van het ‘faunabeheer’. Tot voor kort was het als jager niet mogelijk deze activiteit uit te voeren en konden alleen landbouwers die klussen klaren binnen het kader van hun beroepsactiviteit.

Met het vervallen van het verbod op activiteiten inzake jacht dat sinds 3 mei expliciet staat beschreven in de aangepaste versie van het besluit van de toezichthouder van het ANB, wordt het opnieuw mogelijk om beheerwerkzaamheden in het jachtrevier uit te voeren.

U dient daarbij rekening te houden met volgende regels op de social distancing

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van anderhalve meter van elkaar.
Vraag: Mag ik mijn voederemmers opnieuw opvullen en regelmatig controleren?

Ja.

Nu de natuur opnieuw herleeft, kan wilde fauna opnieuw voldoende voedsel vinden. Lokaal kan het echter noodzakelijk zijn om nog in voedsel te voorzien. Dit ‘bijvoederen’ kan beschouwd worden als een deel van het ‘faunabeheer’.

Met het vervallen van het verbod op activiteiten inzake jacht dat sinds 3 mei expliciet staat beschreven in de aangepaste versie van het besluit van de toezichthouder van het ANB, wordt het opnieuw mogelijk om beheerwerkzaamheden in het jachtrevier uit te voeren.

Vraag: Wanneer staat het theoretisch jachtexamen 2020 gepland? 

Omwille van de beperkende maatregelen genomen in het kader van de ‘coronacrisis’ was het niet mogelijk het theoretisch jachtexamen te laten doorgaan op 25 april 2020. Het directiecomité van het ANB besliste daarom om het examen te verdagen naar 13 juni. Alle kandidaten zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

Vraag: Ik schreef mij niet tijdig in (11 maart 2020) voor het theoretisch jachtexamen dat normaal zou doorgaan op 25 april 2020. Kan ik mij vooralsnog inschrijven voor het examen dat doorgaat op 13 juni 2020?

Neen. Alleen kandidaten die zich inschreven voor of op 11 maart 2020 zullen aanvaard worden op het examen.

Vraag: Gaat het praktisch jachtexamen 2020 nog door? Zo niet, zal dit verplaatst worden? 

Dit examen staat ingepland in de maand augustus. Momenteel geeft het ANB aan dit niet te wijzigen. Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis kan dit mogelijks nog bijgesteld worden.

Vraag: Mag ik mij verplaatsen om een pup op te halen in het buitenland?

Met ingang van 20 maart heeft België de controles aan de EU-binnengrens met alle buurlanden Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk tijdelijk weer ingevoerd. Alle niet-essentiële verplaatsingen van en naar België zijn tot nader order nog steeds verboden. Gezien het ophalen van een pup niet wordt gezien als een essentiële verplaatsing, blijft dit momenteel onmogelijk.

Vraag: Mag ik als bijzondere veldwachter met de wagen door mijn ambtsgebied rijden?

Een bijzondere veldwachter is een officier van de gerechtelijke politie. In die zin heeft hij een handhavingstaak en kan hij net als de politie, maar ook als de boswachters en de natuurinspecteurs, erop toezien dat de regelgeving wordt nageleefd. In de uitvoering van deze taak kan de bijzondere veldwachter patrouilles uitvoeren in zijn ambtsgebied. Dit kan ook met de wagen. Met andere woorden: zich van en naar het ambtsgebied begeven is mogelijk, mits in het bezit van zijn legitimatiekaart.

Vraag: Mag ik als bijzondere veldwachter opnieuw de bestrijding uitvoeren?

In het besluit van de toezichthouder van het ANB wordt de bestrijding opnieuw toegestaan. Ook de bijzondere veldwachters kunnen bijgevolg opnieuw de bestrijding uitvoeren.

Bestrijden van everzwijn, houtduif konijn en vos kan de Bijzondere Veldwachter uitvoeren zonder hiervoor vooraf een melding te maken aan het ANB, zoals dit beschreven staat in artikel 45 van het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014

Reguleren van exoten kan hij uitvoeren zonder hiervoor voorafgaand een melding te maken aan het ANB.

Reguleren van kraai, ekster en kauw kan hij uitvoeren op basis van de verleende vergunning aan zijn aansteller (conform bijlage 3 van het soortenbesluit)

Bij de uitoefening van bestrijding houdt de bijzondere veldwachter steeds rekening met de regels op de social distancing en draagt hij steeds zijn legitimatiebewijs bij zich.

Vraag: Mag ik als jager voorjaarstellingen gaan uitvoeren?

Nu alle activiteiten inzake jacht opnieuw zijn toegestaan sinds 4 mei, is ook het uitvoeren van voorjaarstellingen opnieuw toegestaan.

U dient daarbij rekening te houden met volgende regels op de social distancing

 • U verplaatst zich alleen naar het jachtrevier. In uitzondering hierop mogen personen die onder hetzelfde dak wonen deze verplaatsing mee uitvoeren.
 • U voert de activiteit met maximaal 2 andere (steeds dezelfde) personen uit, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, en dit op voorwaarde van een minimale afstand van 1,5m van elkaar.
Vraag: Voor de aanvraag van een jachtverlof 2020-2021 wordt een medisch attest gevraagd. Is het vandaag de dag verantwoord om hiervoor in de wachtzaal te zitten bij mijn huisarts?

Vanaf 1 juli 2020 verplicht de ‘Belgische’ wapenwetgeving ook jagers om te beschikken over een attest afgeleverd door een arts waaruit blijkt dat men medisch en psychisch geschikt is om veilig een vuurwapen te hanteren. Om die reden zal u bij de aanvraag van uw jachtverlof 2020-2021 reeds dergelijk attest dienen voor te leggen.

Door de coronamaatregelen wordt medisch personeel, waaronder ook uw huisarts, op dit moment sterk overgevraagd. Op dit moment een bezoek brengen aan deze huisarts voor het bekomen van dit attest is momenteel dan ook niet aan te raden. HVV adviseert de aanvragers van een Vlaams jachtverlof om de aanvraag uit te stellen tot na het versoepelen van de coronamaatregelen.

HVV volgt de zaak op. Als blijkt dat tegen eind mei de problemen rond corona blijven aanhouden en het onverantwoord blijft om een bezoek te brengen aan de huisarts, zonder last te hebben van medische problemen, dan zal vanuit HVV de officiële vraag gesteld worden om een uitstel te bekomen tot het aanleveren van dit medisch attest.

Nog dit: Uw (huis)arts kent uw medisch en psychisch dossier. U kan hem steeds de vraag stellen om dit attest via digitale weg aan te leveren. Het staat hen vrij om dit voor gekende patiënten aan te vullen.

Vraag: Mogen jachthondenopleidingen opnieuw plaats vinden?

Vanaf maandag 18 mei zal het opnieuw mogelijk zijn om reguliere sporttrainingen en –lessen in de buitenlucht opnieuw te hervatten.

Een hondenopleiding, en dus ook de jachthondenopleiding, kan beschouwd worden als een sport, waarvoor zelfs een Vlaamse Sport Federatie bestaat. Vanaf 18 mei is het bijgevolg mogelijk om de lessen opnieuw aan te vatten. De organisatoren, maar ook de cursisten, moeten daarbij rekening houden met:

 • Een minimale afstand van anderhalve meter van andere personen
 • Een instructor moet aanwezig zijn
 • In de les mogen maximaal 20 personen tegelijkertijd aanwezig zijn