Nieuws

Coronavirus: wat mag ik als jager (niet meer) doen?

Wat mag ik als jager nog wél en niet meer doen in tijden van coronavirus? Een overzicht.

Nog tot minstens 3 mei geldt het jachtverbond in Vlaanderen, een beslissing die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in samenspraak nam met het Federaal Crisiscentrum, in een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Jagen valt onder ‘niet-essentiële versplaatsingen’, beoordeelden beide instanties.

Door de omvang van de feiten –een pandemie die wereldwijd slachtoffers maakt– toont Hubertus Vereniging Vlaanderen begrip voor de verregaande maatregel, hoewel de organisatie toch pleit voor consequentie.

Toch zal de beslissing niet zonder effect blijven, zeker naar het concrete beheer op het veld toe. Hubertus Vereniging Vlaanderen maakt een overzicht van alle mogelijke gevolgen, gebaseerd op tal van vragen die binnenkwamen. (Opgelet: de inhoud van deze pagina kan wijzigen, afhankelijk van nieuw genomen beslissingen door de bevoegde instantie. Hubertus Vereniging Vlaanderen staat daarbij in nauw contact met alle overheden, en blijft de belangen van de jagers verdedigen.)

Staat uw vraag hier niet tussen?

Mail naar [email protected]

Bel naar 022420045

Chat via Facebook

 

 

Impact coronovirus op beheer everzwijnen

Uit een analyse van de grofwildstatistieken blijkt dat maar liefst twintig procent van het jaarlijkse afschot in Vlaanderen gerealiseerd wordt in de periode van maart tot mei. Wetende dat de federale coronamaatregelen tot 5 april lopen, en mogelijk ook nadien verlengd kunnen worden, vermoedt Hubertus Vereniging Vlaanderen dat twintig procent afschot niet zal gerealiseerd worden. Op termijn zou dit een impact kunnen hebben op enerzijds de toename van de populatie, gezien de druk door afschot op de reproductie wegvalt. Anderzijds aan de schade aan landbouw, verkeer en eigendommen.

 

Vraag: afschot van everzwijn uitgevoerd vóór 31 maart moet wettelijk gemeld worden vóór 30 april. Zal deze datum door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) strikt worden toegepast?

Antwoord:

De wetgeving schrijft inderdaad voor dat een afschotmelding steeds dient te gebeuren voor het einde van de maand volgend op het sluiten van het kwartaal waarin het afschot werd gedaan. Everzwijnen die gestrekt worden tot en met 31 maart moeten –inderdaad– ten laatste op 30 april 2020 gemeld worden. Deze melding is mogelijk met behulp van een papieren formulier, maar gebeurt bij voorkeur via het E-loket fauna en flora.

In heel wat wildbeheereenheden (WBE) zijn ‘grofwildcommissies’ geïnstalleerd, om het beheer van everzwijn centraal op te volgen. Daarbij worden afschotmeldingen, maar ook de onderkaken centraal verzameld. Voor meldingen die deze commissie digitaal kan ontvangen, is er geen enkel probleem. Deze kunnen tijdig gemeld worden aan het ANB. Voor meldingen op papier kan er wel een probleem ontstaan. ANB bevestigt aan Hubertus Vereniging Vlaanderen dat de datum van 30 april met enige souplesse zal worden bekeken. Daarbij wordt wel opgeroepen om binnen de WBE een plan uit te werken om de afschotmeldingen zo snel mogelijk te ontvangen en door te sturen aan het ANB. Hubertus Vereniging Vlaanderen voegt daaraan toe dat het verzamelen van deze informatie van cruciaal belang is om een opvolging te hebben in het everzwijnbeheer.

 

Vraag: onderkaken van everzwijnen geschoten vóór 1 april dienen wettelijk bewaard te worden tot 31 mei. Zal de coronacrisis ervoor zorgen dat jagers deze langere tijd moeten bewaren?

Antwoord:

Het ANB zal de nodige souplesse aan de dag leggen wanneer het gaat over het inzamelen van wettelijk verplichtte afschotmeldingen. Hubertus Vereniging Vlaanderen vraagt aan de WBE’s dan weer een plan uit te denken om de onderkaken centraal te verzamelen, en de ingezamelde onderkaken tot twee maanden na het opheffen van de coronamaatregelen bij te houden. Hou daarbij rekening met de opgelegde restricties qua vervoer en bijeenkomsten met meerdere mensen. Indien een WBE geen centrale inzameling organiseerde in het verleden, hou dan als jager de onderkaken zelf bij.

 

Impact coronavirus op het reewildbeheer

Uit een analyse van de grofwildstatistieken blijkt dat in de tweede helft van maart tot 35 procent van het jaarlijkse afschot van de kitsen en dertig procent van het jaarlijkse afschot van de geiten wordt gerealiseerd. Dat komt omdat in die periode reewild traditioneel meer actief en dus meer zichtbaar wordt. Plus: de dagen verlengen, wat het makkelijker maakt als jager om voor en na de dagtaak aan te zitten.

 

 

Vraag: door het jachtverbod verliezen jagers een deel van het jachtseizoen op reegeit en reekits. Zal dit een impact hebben op de toekenning van de labels binnen het driejarenafschotplan?

Antwoord:

In 2021 worden het aantal labels opnieuw berekend aan de hand van het afschot gerealiseerd in 2018, 2019 en 2020. Daar het afschot van geit en kits niet volledig kon worden uitgevoerd, zullen bij nagenoeg alle WBE’s de realisaties voor 2020 veelal lager liggen in vergelijking met de voorgaande jaren. ANB bevestigt aan Hubertus Vereniging Vlaanderen dat de toekenning van de labels voor 2021, 2022 en 2023 sowieso worden besproken in de wildbeheercommissie. Deze zal rekening houden met het probleem ontstaan door het coronavirus. Het niet kunnen realiseren van het volledige afschotplan door externe omstandigheden, mag geen probleem geven in de toekenning voor de komende drie jaar.

 

Vraag: onderkaken van reegeit en reekits worden jaarlijks opgevraagd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het ANB. Momenteel is het onmogelijk om deze kaken in te zamelen. Wanneer zal INBO/ANB deze ophaling organiseren?

Antwoord:

De wetgeving schrijft voor dat de linkeronderkaak van grofwild, en dus ook reewild, dat gestrekt wordt in het eerste kwartaal van het jaar (tot en met 31 maart 2020) dient bewaard te worden gedurende twee maanden. Dit dus tot 31 mei. Echter, door de coronacrisis is de kans zeer reëel dat het opvragen van de onderkaken door het INBO/ANB niet mogelijk zal zijn vóór deze datum. Gezien het wetenschappelijke belang ervan vraagt Hubertus Vereniging Vlaanderen aan de jagers om de onderkaken tot twee maanden na het opheffen van de coronamaatregelen bij te houden.

Specifieke (nieuwe) data van ophalingen zijn nog niet gekend.

 

 

Vraag: afschot van reegeit en reekits uitgevoerd vóór 31 maart moet wettelijk gemeld worden vóór 30 april. Zal deze datum door het ANB strikt worden toegepast?

Antwoord:

De wetgeving schrijft inderdaad voor dat een afschotmelding steeds dient te gebeuren voor het einde van de maand volgend op het sluiten van het kwartaal waarin het afschot werd gerealiseerd. Reewild dat gestrekt wordt tot en met 31 maart moet –inderdaad– ten laatste op 30 april 2020 gemeld worden. Deze melding is mogelijk met behulp van een papieren formulier, maar gebeurt bij voorkeur via het Eloket fauna en flora.

In heel wat wildbeheereenheden (WBE) zijn ‘grofwildcommissies’ geïnstalleerd, om het beheer van reewild centraal op te volgen. Daarbij worden afschotmeldingen, maar ook de onderkaken centraal verzameld. Voor meldingen die deze commissie digitaal kan ontvangen is er geen enkel probleem. Deze kunnen tijdig gemeld worden aan het ANB. Voor meldingen die door jagers op papier worden gemeld aan de commissie, kan er wel een probleem ontstaan. ANB bevestigt aan Hubertus Vereniging Vlaanderen dat de datum van 30 april met enige souplesse zal worden bekeken. Daarbij wordt wel opgeroepen om binnen de WBE een plan uit te werken om de afschotmeldingen zo snel mogelijk te ontvangen en door te sturen aan het ANB.

Hubertus Vereniging Vlaanderen voegt daar nog aan toe dat het verzamelen van de afschotmeldingen reegeit en reekits nodig zijn voor de berekeningen van het driejarenafschotplan dat start in 2021. De voorbereidende analyses op deze berekeningen gebeuren reeds voor de zomer. Daarom roept Hubertus Vereniging Vlaanderen op om als WBE alles eraan te doen om alle meldingen zo snel mogelijk over te maken aan het ANB.

 

 

Vraag: in het reewildbeheer streven jagers steeds naar een afschot met een verhouding van 1 bok, 1 geit en twee kitsen. Het jachtverbod zal hierop een impact hebben. Zal het mogelijk zijn om dit jaar kitslabels over te hevelen naar de bokperiode?

Antwoord:

ANB bevestigt noch ontkent de mogelijkheid van deze maatregel. De Wildbeheercommissie zal binnenkort worden samengeroepen om onder andere de gevolgen van de coronacrisis op het wildbeheer te evalueren. De vraag om kitsen te strekken in de bokperiode zal ongetwijfeld aan bod komen.

 

Algemene impact coronavirus op jacht in Vlaanderen

 

Vraag: zijn jagers de enige die hun hobby niet meer mogen uitoefenen?

Antwoord:

Met de coronacrisis werden door de federale regering een aantal maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van Covid 19 in te dijken. Deze staan samengevat in een Ministerieel Besluit (MB) dat gepubliceerd werd in het Belgisch staatsblad.

Dit besluit is erop gericht om Belgische onderdanen maximaal ‘in hun kot’ te houden. Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Zich naar buiten begeven om een fysieke activiteit uit te oefenen is eveneens toegestaan. Dit is evenwel beperkt tot wandelen, fietsen en joggen. Alle andere hobby’s die zich buiten afspelen, zijn dus niet toegestaan. Met andere woorden: jagers zijn niet de enige die hun hobby niet meer mogen uitoefenen.

Nog dit. Wandelen, fietsen en joggen is uitsluitend toegestaan in de eigen omgeving. Zich vooreerst verplaatsen met bijvoorbeeld de wagen is niet toegestaan.

 

Vraag: mag ik nog voederen? En maakt het een verschil uit als ik te voet of met de wagen kom?

Antwoord:

Bijvoederen is ongeacht de manier van verplaatsing niet toegestaan en wordt dit beschouwd als een niet essentiële verplaatsing. Zich buiten’ uw kot’ begeven is uitsluitend mogelijk voor:

* Aankoop van voedingswaren voor mens en dier
* Aankoop van medicatie bij de apotheek
* Bezoek aan de huisarts of andere medische instelling
* Geld afhalen aan de bankautomaat
* Aankopen in de krantenwinkel
* Te tanken
* Te wandelen, fietsen en joggen vanuit de verblijfplaats

 

Vraag: gaat het theoretisch jachtexamen 2020 nog door op 25 april? Zo niet, zal dit verplaatst worden?

Antwoord:

Omwille van de huidige coronamaatregelen en de signalen dat deze nog voor langere tijd zullen aangehouden worden, werd door het directiecomité van het ANB beslist om het ‘theoretisch jachtexamen’ van 25 april de verdagen naar 13 juni 2020. Alle kandidaten zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

 

Vraag: gaat het praktisch jachtexamen 2020 nog door? Zo niet, zal dit verplaatst worden? 

Antwoord

Dit examen staat ingepland in de maand augustus. Momenteel geeft het ANB aan dit niet te wijzigen. Afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis kan dit mogelijks nog bijgesteld worden.

 

Vraag: wie gaat de wildschade betalen, nu ik niet aan bestrijding mag doen?

Antwoord:

Standaard is schade veroorzaakt door bejaagbare jachtwildsoorten de verantwoordelijkheid van de houder van het jachtrecht. Dit kan de eigenaar van de grond zijn als er geen verpachting is gebeurd. Is deze er wel dan wordt de jager verantwoordelijk voor de schade.

Nu er een jacht- en bestrijdingsverbod werd ingesteld door de toezichthouder van het ANB, is het voor iedereen, met uitzondering van professionelen die in het kader van hun beroepsactiviteit aan faunabeheer doen, verboden om in te grijpen wanneer schade dreigt of optreedt. Dat maakt dat de jager niet de nodige inspanningen kan leveren om in te grijpen op dit moment. Hij kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele schade die nu optreedt.

Nog dit. Gezien elke niet essentiële verplaatsing op dit moment verboden is, is zelfs het plaatsen van preventieve maatregelen door jagers niet toegestaan. Alleen landbouwers kunnen dit tijdens hun beroepsactiviteit doen.

 

Vraag: is er een juridische basis voor het uitgesproken jacht- en bestrijdingsverbod?

Antwoord:

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) sprak op zondag 22 maart in een persbericht een jacht- en bestrijdingsverbod uit. Op dat moment was er geen solide juridische basis, en werd een invulling gegeven op de federaal opgelegde maatregelen. Op dinsdag 24 maart kreeg dit jachtverbod een juridische basis door het besluit van de toezichthouder van het ANB. Dit besluit kan u hier nalezen.

 

 

Vraag: mag ik klusjes in mijn jachtrevier uitvoeren, zoals het inzaaien van akkers, het snoeien van struiken?

Antwoord:

Neen, dit kan niet. Immers hiervoor moet u als burger een niet –essentiële verplaatsing doen. Landbouwer – jagers kunnen dit wel uitvoeren tijdens hun beroepsactiviteit.

 

Vraag: Mogen terreinbeherende verenigingen nog beheerwerken uitvoeren? 

Antwoord:

Door de coronamaatregelen is elke niet essentiële verplaatsing uitgesloten. U kan zich evenwel buiten begeven om volgende activiteiten te doen:
* Aankoop van voedingswaren voor mens en dier
* Aankoop van medicatie bij de apotheek
* Bezoek aan de huisarts of andere medische instelling
* Geld afhalen aan de bankautomaat
* Aankopen in de krantenwinkel
* Te tanken
* Te wandelen, fietsen en joggen vanuit de verblijfplaats

Zich naar buiten begeven om natuurbeheerswerken uit te voeren is niet toegestaan. Ook niet voor leden of vrijwilligers van terreinbeherende verenigingen.  Wie het natuurbeheer binnen de organisatie van de terreinbeherende vereniging uitvoert in het kader van zijn beroepsactiviteit, kan deze verplaatsing en activiteit wel degelijk uitvoeren. Immers in dat geval gaat het over werk uitvoeren, waarbij telewerk niet mogelijk is.

 

Vraag: mag ik momenteel kraai, ekster en kauw bestrijden?

Antwoord:

Neen. Gezien er een algemeen jacht- en bestrijdingsverbod werd ingesteld, is ook het bestrijden van deze soorten niet toegestaan.

 

Vraag: Mag ik op mijn eigendommen nog gebruik maken van Larsen-kooien of trechtervallen?

Antwoord:

Aangezien er een algemeen jacht- en bestrijdingsverbod werd ingesteld, is het bestrijden van kraai, ekster en kauw niet meer mogelijk. Ook niet in de eigen eigendommen. Alle vallen moeten of verwijderd worden of onscherp staan.

 

Vraag: bij de aanzit op reewild verplaats ik mij alleen en zit ik alleen op de hoogzit. Ik kom met niemand in contact. Waarom mag ik deze jachtvorm dan niet uitvoeren?

Antwoord:

Sinds dinsdag 24 maart is elke vorm van jacht of bestrijding verboden. Hoewel een jager inderdaad niet in contact komt met derden, is ook de aanzitjacht verboden. De basis ligt hem hier in de ‘niet-essentiële’ verplaatsing, dewelke door de federale regering op dit moment verboden is.

 

Vraag: hoe lang zal dit jacht- en bestrijdingsverbod gelden?

Antwoord:

Momenteel werd er geen einddatum bepaald voor het aanhouden van dit verbod. Conform het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995, zal dit verbod opgeheven worden door de toezichthouder zelf, vanaf het moment dat de situatie zich opnieuw normaliseert.

 

Vraag: Mag ik mij verplaatsen om een pup op te halen in het buitenland? 

Antwoord:
Met ingang van 20/03/2020 heeft België de controles aan de EU-binnengrens met alle buurlanden Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk tijdelijk weer ingevoerd. Alle niet-essentiële verplaatsingen van en naar België zijn tot nader order verboden. Gezien het ophalen van een pup niet wordt gezien als een essentiële verplaatsing , blijft dit momenteel onmogelijk.

 

Vraag: mag ik mij naar Nederland verplaatsen om de ganzen te bestrijden? 

Antwoord:
Enerzijds dient u zich hiervoor naar het buitenland te verplaatsen. Dit kan uitsluitend wanneer dit een essentiële verplaatsing is. Uitvoeren van een bestrijding wordt hier niet onder verstaan. De bestrijding dient door lokale jagers te worden uitgevoerd.

 

Vraag: Mag ik als bijzondere veldwachter met de wagen door mijn ambtsgebied rijden?

Antwoord:

Een bijzondere veldwachter is officier van de gerechtelijke politie. In die zin heeft hij een handhavingstaak en kan hij net als de politie, maar ook de boswachters ende natuurinspecteurs, erop toezien dat de regelgeving wordt nageleefd. In de uitvoering van deze taak, kan de bijzondere veldwachter patrouilles uitvoeren in zijn ambtsgebied. Dit kan ook met de wagen.
Zich van en naar het ambtsgebied begeven is mogelijk. Hij kan zich steeds legitimeren met zijn legitimatiekaart.

 

Vraag: Mag ik als bijzondere veldwachter nog bestrijding uitvoeren? 

Antwoord:

Als u de taak als bijzondere veldwachter niet uitvoert in het kader van uw beroepsactiviteit, is het momenteel, conform artikel 2 van het besluit van de toezichthouder van het ANB, onmogelijk om bestrijding van pakweg rechtbekken uit te voeren.

 

Vraag: mag ik als jager nog voorjaarstellingen gaan uitvoeren? 

Antwoord:
Gericht ‘uw kot’ verlaten om de voorjaarstellingen uit te voeren, is momenteel niet toegestaan. Veelal gebeuren de verplaatsingen met de wagen tijdens ochtend, avond en nacht. Deze zijn volledig uitgesloten.  Niemand kan echter verbieden om tijdens een wandeling door het jachtrevier ook inschattingen te maken van de aanwezige wildstand. Hou hierbij wel rekening met de regels rond social distance.

 

Vraag: in Vlaanderen is de jacht verboden. In Wallonië zou dit nog mogelijk zijn. Mag ik nog gaan jagen in Wallonië? 

Antwoord:
Momenteel mogen we ons uitsluitend verplaatsen voor essentiele zaken zoals  naar het werk gaan indien telewerk niet mogelijk is, aankoop van voedingswaren voor mens en dier, aankoop van medicatie bij de apotheek, bezoek aan de huisarts of andere medische instelling, aankopen doen in de krantenwinkel, om te tanken, om naar de bankautomaat te gaan, om te wandelen, fietsen en joggen in de buurt van de verblijfplaats. Alle andere verplaatsingen worden beschouwd als niet essentieel. Zich dus verplaatsen om te jagen in Wallonië is niet toegestaan.

 

Vraag: voor de aanvraag van een jachtverlof 2020-2021 wordt een medisch attest gevraagd. Is het vandaag de dag verantwoord om hiervoor in de wachtzaal te zitten bij mijn huisarts?

Antwoord:

Vanaf 1 juli 2020 verplicht de ‘Belgische’ wapenwetgeving ook jagers om te beschikken over een attest afgeleverd door een arts waaruit blijkt of iemand medisch en psychisch geschikt is om veilig een vuurwapen te hanteren. Om die reden zal u bij de aanvraag van uw jachtverlof 2020-2021 reeds dergelijk attest dienen voor te leggen.
Door de coronamaatregelen wordt medisch personeel, waaronder ook uw huisarts, op dit moment sterk overbevraagd. Op dit moment een bezoek brengen aan deze huisarts voor het bekomen van dit attest is momenteel dan ook niet aan te raden. Hubertus Vereniging Vlaanderen adviseert de aanvragers van een Vlaams jachtverlof om de aanvraag uit te stellen tot na het versoepelen van de coronamaatregelen.
Als blijkt dat tegen eind mei de problemen rond corona blijven aanhouden en het onverantwoord blijft om een bezoek te brengen aan de huisarts, zonder last te hebben van medische problemen, dan zal vanuit Hubertus Vereniging Vlaanderen de officiële vraag gesteld worden om een uitstel te bekomen tot het aanleveren van dit medisch attest.
Nog dit: Uw huisarts kent uw medisch en psychisch dossier. U kan hem steeds de vraag stellen om dit attest via digitale weg aan te leveren. Het staat hen vrij om dit voor gekende patiënten aan te vullen.

 

Vraag: kan ik als landbouwer wel een bestrijding uitvoeren om verdere schade aan mijn gewassen te beperken?

Antwoord:

In het besluit van de toezichthouder van het ANB werd op 24/03/2020 een jacht- en bestrijdingsverbod vastgesteld. Een uitzondering hierop zijn de professionelen die in het kader van hun beroepsactiviteit aan faunabeheer doen. Onder deze professionelen worden uitsluitend personen beschouwd die tijdens de uitoefening van hun beroep ook daadwerkelijk aan faunabeheer doen. Voorbeelden daarvan zijn mensen van het ANB of de VMM, maar ook externe contractors die de overheid aanwerft om bijvoorbeeld ratten te bestrijden. Hoewel je zou kunnen stellen dat landbouwers hun teelten moeten beschermen met preventieve maatregelen, alsook met bestrijding, om hun economische return te verzekeren, wordt door het ANB bevestigd dat landbouwers binnen het kader van hun beroepsactiviteit niet aan faunabeheer doen en bijgevolg niet als professionelen worden beschouwd in het besluit vaan de toezichthouder van het ANB.
Ook landbouwer-jagers mogen geen bijzondere jacht of bestrijding uitvoeren.