Nieuws

Dieren opnemen in de Grondwet? Ontoelaatbaar

De Grondwetcommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft met een unanieme goedkeuring, en met 3 onthoudingen, ingestemd om dieren op te nemen in de Grondwet. Het voorstel plaatst de bescherming van dieren onder art. 7bis van de grondwet en stelt expliciet: ” Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.”Binnen enkele weken kan het definitief worden goedgekeurd, op voorwaarde dat een tweederdemeerderheid in de plenaire vergadering van de Kamer wordt bereikt. Alleen dan zal de opname van dieren in de Grondwet verankerd worden, en dat is slecht nieuws voor jagers, landbouwers of zelfs voor particulieren die een “tomate crevette” willen consumeren.

Het Marrakesh-pact 2.0

Het is onbetwistbaar dat dierenbescherming een belangrijk gegeven is dat onze aandacht verdient. Echter, het is verontrustend dat de bescherming van dieren lijkt te prevaleren op een dosis gezond ‘boerenverstand’. Het opnemen van dieren in de Grondwet doet ons denken aan 9 december 2018, het moment waarop de NV-A de regering Michel liet vallen door het VN-migratiepact.Belangrijkste reden van de tegenkanting van de NV-A op dat moment: Doordat de bepaling van dat pact zo vaag was, opende ze de deur naar rechterlijke interpretatie. En dat is net wat staat te gebeuren indien dieren worden opgenomen in de Grondwet. We krijgen een “Marrakesh-pact 2.0”, een pact waarbij rechterlijke interpretatie de bovenhand krijgt om zo dieren meer rechten te geven dan pakweg een ongeboren baby van 10 weken oud.

Wat zijn de consequenties?

Aanpassingen aan de jachtwetgeving, zoals bestrijding van everzwijnen, om dit als voorbeeld te nemen, zullen organisaties zoals GAIA aangrijpen om deze aanpassingen aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof en dit te laten aftoetsen aan art. 7bis van de Grondwet. In dergelijk geval zouden everzwijnen meer rechten hebben dan particulieren die schade hebben opgelopen in hun tuinen of landbouwers wiens landbouwgewassen worden omgewoeld. Vergis u niet, dieren opnemen in de Grondwet zal er voor zorgen dat zij op bepaalde momenten meer rechten genieten dan u, als burger.Volgens professor Velaers zou art. 7bis van de Grondwet een ‘symbooldossier’ zijn en geen ‘standstill-verplichting’ met zich meebrengen. Zo’n verplichting houdt in dat de huidige situatie als norm wordt aangenomen en niet bindend is. Maar aangezien het gaat om een ‘soft-law’, nl. juridische instrumenten die niet of moeilijk wettelijk afgedwongen kunnen worden, is de kans groot dat de interpretatie van art. 7bis toch zal doorwerken in de rechtspraak en het zo onmogelijk zal maken voor jagers of landbouwers om aan jacht of veeteelt te doen.

Particulieren die neerhofdieren houden kunnen maar beter ook een rechtsbijstandsverzekering aangaan voor als hun neerhofdieren hen een rechtszaak aanspannen bij monde van GAIA.

Actie is nodig. Dringend!

Om actie te ondernemen is het van cruciaal belang om onze beleidsmakers duidelijk te maken dat het een slecht idee is om dieren op te nemen in de Grondwet.Het is van cruciaal belang dat we de belangen van dieren behartigen, maar dit moet worden gedaan op een manier die geen gevolgen heeft voor andere aspecten van onze samenleving. Via de website https://geendierenindegrondwet.be/  kan bezwaar ingediend worden.