Nieuws

Een foutief jachtplan veronderstelt geen kwade trouw

Op dinsdag 5 september 2017 vernam Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw via het radionieuws de veroordeling van een jager voor de correctionele rechtbank te Gent in een procedure over schriftvervalsing en jachtplannen. HVV is niet op de hoogte van de inhoud van deze zaak of het vonnis en vermoedt dat de jager in kwestie het vonnis grondig zal analyseren en de mogelijkheden van hoger beroep zal nagaan.

HVV blijft echter het voortouw nemen in de sensibilisering van haar leden met betrekking tot de problematiek van de jachtplannen. Sedert enkele jaren is er een maatschappelijke vraag tot openbaarheid van de jachtplannen, steeds vaker komen vragen van landbouwers, eigenaars, politie, enz. om details uit deze jachtplannen te bekomen. In dat kader heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw in het verleden het voortouw genomen om alle Vlaamse jachtvelden te digitaliseren, onder meer op vraag van de overheid. In 2017 werd dit digitaal platform verder uitgewerkt waarin iedereen kan nagaan waar een jachtplan werd ingetekend en wie gecontacteerd kan worden bij vragen, in samenwerking met Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, het Agentschap voor Natuur en Bos en de diensten van de arrondissementscommissarissen.

Een foutief jachtplan veronderstelt daarom nog geen kwade trouw van de jager. Vlaanderen kent een heel hoog eigendomsverloop, waardoor percelen kunnen ingekleurd staan waarop het jachtrecht was toegekend, maar waarvan inmiddels de eigendomssituatie is veranderd. Wanneer de vroegere eigenaar geen melding maakt van verkoop van zijn eigendom, kan de jager onbewust een perceel foutief inkleuren. Het jachtplan is dus een heel dynamisch gegeven waarop de regelgeving nog niet volledig is afgestemd.

Wanneer een jager zijn overeenkomsten wil controleren, weigert het kadaster de afgifte van gegevens van de eigenaars, dit op basis van de privacywetgeving. Evenmin hebben notarissen meldingsplicht naar jagers of wildbeheereenheden toe, ofschoon er wel jachtrechten kunnen rusten op het verkochte perceel. HVV wenst in dat kader de invoering van een meldingsplicht van notarissen en een algehele machtiging van het kadaster te bekomen waardoor de correcte eigendomsgegevens van percelen, waarover onduidelijkheid bestaat, direct raadpleegbaar worden voor de betrokken jager.

Jagers slepen ook een historisch deficit mee. Vroeger mochten percelen kleiner dan een hectare worden ingekleurd, ook wanneer de eigenaar op die kleine percelen geen jachtrecht verleende. Dit betekent natuurlijk niet dat die percelen effectief bejaagd werden. Door de digitalisering van de jachtplannen is deze regel geschrapt. Het digitaliseren van alle jachtplannen in Vlaanderen is nagenoeg volledig bekostigd en uitgevoerd door Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw. De uitbouw van dat digitaal bestand,