Nieuws

Importverbod op jachttrofeeën nefast voor Afrikaanse dieren

Het federaal parlement keurde een resolutie goed om de import van jachttrofeeën aan banden te leggen. Een heel slecht idee, waarschuwt de Belgische jachtsector. ‘Dit gaat ten koste van de biodiversiteit in Afrika.’

Op donderdag 24 maart keurde de Kamer het voorstel van resolutie met het oog op een verbod op de invoer van jachttrofeeën van bepaalde diersoorten goed. Dit voorstel verbiedt het invoeren jachttrofeeën van bepaalde Afrikaanse dieren, waaronder witte neushoorn, nijlpaard, olifant, Argali-schaap, leeuw, ijsbeer, maar ook van een hele reeks kleinere antilopes.

Deze beslissing heeft zonder meer nefaste gevolgen voor de Afrikaanse fauna en flora. Duurzame jacht zorgde er namelijk voor dat de populatie van deze soorten de voorbije decennia steeg. In Namibië ging het aantal neushoorns van 450 in de jaren tachtig naar 2188 exemplaren in 2017. Het grootste gedeelte van de stijging vond plaats op jachtdomeinen. Een analoog verhaal in de Bubye-vallei in Zimbabwe. Daar groeide het aantal leeuwen aan van 13 naar meer dan 500 tussen 1999 en 2012. Er bestaan ontelbare voorbeelden die aantonen dat jacht gunstig is voor deze soorten en hun leefgebieden. Ook de International Union for Conservation of Nature (IUCN) ondersteunt die stelling. Alsook het WWF.

Waarom heeft een importverbod dan een zo negatief effect? Wanneer een jager zijn trofee niet mag importeren, dan gaat hij op die dieren niet meer jagen, waardoor de inkomsten uit jacht grotendeels wegvallen. De landeigenaars van die domeinen gaan dan noodgedwongen alternatieve inkomstenbronnen zoeken, waarbij ze vaak overschakelen van natuur- en jachtexploitatie naar landbouwexploitatie (en dan vooral veeteelt). Dat heeft nefaste ecologische gevolgen: overbegrazing, verwoestijning en verlies aan leefgebieden van wilde dieren. Het jachtverbod in Botswana in 2014 heeft dit afdoende aangetoond.

Ook de inspanningen tegen stroperij worden grotendeels gefinancierd vanuit de jacht en zullen dus wegvallen. Dat vormt een rechtstreeks gevaar voor de instandhouding van deze soorten. Bovendien ontwricht het wegvallen van trofeejacht een belangrijke socio-economische pijler voor de lokale gemeenschappen. Een kwart van de opbrengsten vloeien rechtstreeks terug naar de bevolking.

Zelfs de bevoegde Belgische instantie, de FOD Volksgezondheid – dienst CITES, dat de import van jachttrofeeën regelt, vindt een verbod onnodig en contraproductief: ‘De invoering van een verbod op de invoer van bepaalde CITES jachttrofeeën in België zou voornamelijk symbolisch zijn en geen positief effect hebben op de bescherming van wilde soorten, wat eigenlijk de drijfveer van ons allemaal is.’