Nieuws

Jachthuurovereenkomsten

Heel wat jagers zetten hun jachthuurovereenkomsten op papier. Een schriftelijke jachthuurovereenkomst biedt immers heel wat meer rechtszekerheid dan een simpele mondelinge afspraak. Daarnaast is het toevoegen van een schriftelijk bewijs van jachtrechten, conform het Jachtadministratiebesluit, ook wettelijk vereist in bepaalde gevallen van uitbreiding of aanpassing van het jachtplan. In het Jachtadministratiebesluit is opgenomen dat de minister kan bepalen welke gegevens minstens moeten worden opgenomen in het schriftelijke bewijs van jachtrecht.

Via het ‘Ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel’ van 12 juli 2016 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2016) geeft de minister hier invulling aan.

Volgens het ministerieel besluit moet een schriftelijk bewijs van jachtrecht minimaal de volgende gegevens bevatten om rechtsgeldig te zijn conform het Jachtadministratiebesluit:

1° de naam van de eigenaar of de jachtrechthouder die het jachtrecht van het perceel in kwestie overdraagt;
2° de naam van de persoon die het jachtrecht van het perceel in kwestie verwerft;
3° de begindatum van de overeenkomst waarmee het jachtrecht van het perceel in kwestie wordt overgedragen;
4° de einddatum van de overeenkomst waarmee het jachtrecht van het perceel in kwestie wordt overgedragen;
5° in voorkomend geval de soorten jachtwild waarop de overeenkomst van toepassing is;
6° het kadastrale perceelnummer van het perceel in kwestie.

In plaats van een schriftelijk bewijs van jachtrecht dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden, is het ook mogelijk om de jachtrechten te bewijzen door middel van een eigendomsakte of door een aanslagbiljet voor de roerende voorheffing. In dat laatste geval zal de bevoegde ambtenaar, bij twijfel of het jachtrecht vervat zit in het aanslagbiljet, alsnog vragen om de eigendomsakte voor te leggen.

Bij de indiening van de schriftelijke bewijzen volstaat het om kopieën of afschriften van de originele documenten te gebruiken. De titularis houdt de originele documenten ter beschikking voor controle.

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft een model opgemaakt voor de schriftelijke jachthuurovereenkomst. Als lid kan je dit terugvinden in de online ‘file manager’ op het intranet van HVV. Dit voorbeeldcontract bevat alle gegevens die wettelijk vereist zijn volgens het MB.