Nieuws

Lezersbrief: ‘Weidelijkheid maakt het verschil’

Jean-Marie De Baerdemaeker, voorzitter
van WBE Land van Aalst, roept 2020 uit
tot het jaar van de weidelijke en hoffelijke
jager. ‘Voor een jager volstaat het niet de
letter van de jachtwetgeving na te leven. Ik
zou zeggen: dat is pas het minimum. Het is
met het respecteren van de ongeschreven
regels dat een jager het verschil maakt
tussen hoffelijk en lomp.’
Jagers gebruiken vrij dikwijls de uitdrukking:
‘weidelijkheid’. Maar ik heb zo mijn twijfels of
iedereen wel weet wat onder dat begrip valt.
Volgens mij kan weidelijkheid omschreven
worden als hoffelijkheid, als de ongeschreven
gedragscode van jagersfatsoen.
Als jager moet je namelijk bewust zijn van je
speciale positie en de daaraan verbonden
verantwoordelijkheden. Als jager verkrijg je
met je jachtverlof namelijk het uitzonderlijke
privilege om in de vrije ruimte een wapen te
dragen en daarmee te beslissen over leven
en dood van in het wild levende dieren. Met
zo een privilege ga je niet arrogant om, maar
veeleer met gereserveerde bescheidenheid.
Van jagers wordt verwacht dat ze zich correct
gedragen. Dat mag wat mij betreft zelfs blijken
uit hun houding en stijl ook wanneer ze niet
aan het jagen zijn. Als een jager buiten komt
en als persoon respect uitstraalt, zal hij ook
respect krijgen. Wees daarom discreet in bars
en cafés. Voor een jager volstaat het dus niet
de letter van de jachtwetgeving na te leven.
Ik zou zeggen: dat is pas het minimum. Het
is met het respecteren van de ongeschreven
regels dat een jager het verschil maakt tussen
hoffelijk en lomp. Wie zich misdraagt, schaadt
de reputatie van de jacht; wie zich hoffelijk
gedraagt is een ambassadeur. Kennis, kunde,
vaardigheid en hoffelijkheid zijn noodzakelijk
om te jagen, en vooral om te kunnen blijven
jagen. De verdere evolutie van de jacht zal dus
van de jagers zelf afhangen.
WERKEN AAN POSITIEF IMAGO
Ooit werd louter gejaagd voor voedsel en om
zich te beveiligen tegen wilde dieren. Vandaag
is jagen meer een vorm van recreatie geworden,
maar toch blijft het een activiteit met
een opdracht: biotoopbeheer ten gunste van
de fauna, voorkomen van schade aan gewassen,
reguleren van overpopulaties. En niet te
vergeten: de bijdrage aan gastronomie.
Daarom moet elke wildbeheereenheid met
haar leden een inspanning doen voor een
positief imago van de jacht. Dat is bepalend
voor het sociaal draagvlak van de jacht.
TIPS OM JE WEIDELIJK TE GEDRAGEN
Onderhoud goede contacten met de mensen
die werken en wonen in en rond het jachtveld.
Weet wat er leeft en speelt, want dat is
BRI EVEN VAN L EZERS
41
BRI EVEN VAN L EZERS
noodzakelijk voor een goede houding en het
adequaat handelen naar de omgeving. En waar
mogelijk, werk samen met landbouwers, andere
natuurbeheerders en natuurliefhebbers.
Kies voor een constructieve dialoog in discussies
over de jacht. Weet wat je zegt en let
vooral op de wijze waarop. Je moet als jager
kunnen overtuigen met je kennis van natuur en
jacht, en niet met slogans.
Wees kritisch voor je eigen jachtgroep en
bepaal de gedragsregels. Verwacht van iedereen
in de groep een bijdrage in het beheer
van het jachtveld en stel vragen bij wie enkel
toetreedt om te kunnen schieten. In dat opzicht
is het belangrijk om jongeren te begeleiden,
om hen de juiste houding aan te leren. Geef
hen een actieve rol in de groep. Jagen is meer
dan schieten. Jagen is beschermen, beheren en
oogsten. Luister ook naar hen. Zij brengen frisse
kennis binnen.
Anticipeer en leg jezelf vrijwillig beperkingen
op: inzake jachtfrequentie, inzake jagen op
zondag, inzake de grootte van het gezelschap,
inzake het afschot en inzake gevoelige percelen.
Hoewel in het algemeen geldt: alles wat
niet verboden is, is toegelaten. Voor de jacht
geldt het omgekeerde: alles wat niet toegelaten
is, is verboden.
Zie de aanpalende jager niet als concurrent,
maar als partner. Wild kent namelijk geen grenzen.
En wees respectvol toe naar het WBE-bestuur.
Doe op tijd je betalingen en reageer tijdig
op vragen van je WBE, van het Kenniscentrum
van HVV, het Agentschap voor Natuur en
Bos of andere autoriteiten. En participeer aan
milieuraden en natuurprogramma’s.
STROPERIJ AANPAKKEN
Ik meen dat het verhogen van de betrokkenheid
van meer leden bij nieuwe initiatieven binnen
een WBE een prioriteit moet zijn. Net als het
organiseren van nieuwe activiteiten zelf, zoals
het op poten zetten van een imagocampagne
en zoals gemeenschappelijke aankopen van
zaden en planten, voeding voor wild en jachthonden,
en van hulpmiddelen.
Zet ook in op stroperij, of de strijd ertegen.
Probeer het met man en macht te ontraden. En
motiveer vrijwilligers om het ambt van bijzonder
veldwachter op te nemen.
Gebruik het intranet van HVV op een goede
manier. Vul ieders persoonsgegevens accuraat
in, geef tijdig de statistieken in en zorg voor
correcte jachtplannen.
Om al die redenen zou ik 2020 willen uitroepen
als het jaar van de weidelijke jager.