Nieuws

‘Lichtzinnige beslissing Vogelbescherming Vlaanderen zorgt voor complete chaos’

‘Een pragmatische oplossing’, daarvoor pleit Hubertus Vereniging Vlaanderen in het dossier rond de bestrijding van kraaien, eksters en kauwen. ‘Verander de procedure rond de meldingsplicht, maar laat de rest ongewijzigd’, aldus directeur Geert Van den Bosch.

‘Vogelbescherming Vlaanderen, die naar de Raad van State stapte om delen van het Soortenbesluit aan te vechten, kan eigenlijk niet blij zijn met de uitkomst’, zegt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen, die de rollen omkeert. ‘Want de uitspraak creëert enorm veel chaos, en gaat ironisch genoeg zelfs in tegen de belangen van een gezond vogelbestand. Beseft de organisatie dat?’

Neem bijvoorbeeld de spreeuw, een soort waarvoor Vogelbescherming Vlaanderen al meermaals in de bres sprong. Die mocht in het geschorste systeem slechts van 15 mei tot 31 augustus bestreden worden, binnen een perimeter van 150 meter rond het aangegeven perceel, waar de populaties voor schade zorgden. Die voorwaarden verslappen nu: de perimeter valt helemaal weg, waardoor het gebied van bestrijding vergroot, en de periode duurt bovendien langer, van 1 mei tot 31 oktober. Idem dito bijna voor de regeling van de Gaai.

Ook de hele bepaling rond exoten (zoals de nijlgans, een dier dat niet in Vlaanderen thuishoort en door zijn agressief gedrag een bedreiging vormt voor talrijke inheemse soorten) staat onder druk. Met als gevolg dat Vlaanderen niet langer zijn Europese verplichtingen kan nakomen.

Hetzelfde voor de wolf, een dier dat nochtans ruimschoots aandacht krijgt in de communicatie van Vogelbescherming Vlaanderen. Door de uitspraak van de Raad van State komt de regeling van terugbetaling bij eventuele schade plots in het gedrang. Dat betekent voor getroffen schapenhouders een financiële slag in het gezicht, en –opnieuw tegenstrijdig met hun eigen belangen– een ondermijning van het draagvlak van de wolf.

‘Lichtzinnig en ondoordacht’

De beslissing van Vogelbescherming Vlaanderen om naar het rechtscollege te stappen noemt Hubertus Vereniging Vlaanderen daarom, en om nog meer redenen, ‘lichtzinnig, ondoordacht en puur ideologisch gedreven’, aldus Van den Bosch. ‘Hierachter zit een duidelijk anti-jacht sentiment, waarvoor alles blind moet wijken. Zelfs de onderdelen in de wet die goed werken, en die een gezonde biodiversiteit garanderen. Bizar.’

‘Voor alle duidelijkheid’, vult de directeur aan: ‘De Raad van State deed zijn werk. Maar de consequenties ervan keren als een boemerang terug in het gezicht van Vogelbescherming Vlaanderen.’

Extra administratieve rompslomp voor burgemeesters

Praktisch en administratief betekent het arrest een stap terug in de tijd –voor de jagers, maar ook voor de landbouwers en fruittelers die op hun diensten beroep doen, of eenieder die schade optekent door eksters, kauwen of kraaien. ‘In principe moeten de schadelijders voortaan elke melding per brief of per fax doen. Want de Raad van State schrapte impliciet de mogelijkheid om dat via mail of het e-loket te mogen doen’, zegt Van den Bosch. ‘En wie wil bestrijden, moet zoals vroeger opnieuw een melding richten aan de burgemeester, die het kan weigeren, en aan het provinciaal hoofd van het Agentschap van Natuur en Bos, een functie echter die niet meer bestaat.’ De Vlaamse Overheid, bij monde van het Agentschap van Natuur en Bos, liet reeds verstaan om zowel de problemen rond de wolf als ‘andere gevolgen van het arrest van de Raad van State zo snel mogelijk te kunnen verhelpen’.

Volgens Hubertus Vereniging Vlaanderen is de beste oplossing in deze een pragmatische oplossing. ‘Zoek een regeling voor de meldingsplicht, het punt waarover de Raad van State struikelde, maar laat de rest van het Soortenbesluit ongewijzigd’, zegt Van den Bosch. ‘Die manier van werken zorgt voor de minste onzekerheid en voor een maximale transparantie.’

 

Over de wolf: ‘Stop met jagers verdacht te maken’

De wolf in Vlaanderen blijft een beschermde diersoort, ook na het arrest van de Raad van State. ‘Maar sommigen maken van de gelegenheid blijkbaar gretig gebruik om jagers in een kwaad daglicht te stellen, door te suggereren dat ze door een onduidelijkheid in de wet plots op het dier zouden beginnen jagen’, aldus Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. ‘Dat is intellectueel aberrant, en laag-bij-de-gronds. Hou het debat eerlijk, en boven de gordel.’
Wat de komst van de toppredator betreft, heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen een pragmatische kijk op de zaken: niet de mens, maar het dier moet voor zichzelf uitmaken of Vlaanderen een geschikt territorium vormt om te overleven. ‘Maar door het gebrek aan grote lappen wilde natuur en door de lintbebouwing en het vele verkeer, wordt het voor de wolf niet evident’, aldus Van den Bosch. ‘Hoe dan ook, jagers werken al sinds het begin constructief mee aan de monitoring ervan. Wie het tegendeel beweert, doet kwaadwillig en bewust aan miscommunicatie en verdachtmaking. Stop daarmee.’
Vind hier de visie van van Hubertus Vereniging Vlaanderen over de wolf