Nieuws

Limburgs everzwijnenplan van Open Vld

Eind november kopte Het Belang van Limburg van 25/11 over het everzwijnplan van Open Vld Limburg: “Boete voor jagers die te weinig evers schieten”. Het zorgde terecht voor onrust bij de jagers. Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw nam contact op met Open Vld. Provincieraadslid Frederick Vandeput, de auteur van het ‘Everzwijnenplan’, benadrukt dat het plan in de eerste plaats gelanceerd is om de problematiek aan te kaarten en een politiek statement te maken. Dat is zonder meer gelukt. Wel betreurt hij de tendentieuze titel, die de lading van het plan niet dekte.

De everzwijnenpopulatie zorgt voor teveel schade aan eigendommen en landbouwgewassen en zorgt voor een verhoogd aantal verkeersongevallen. Het everzwijn moet dus overal in Limburg bejaagd of bestreden kunnen worden, zonder uitzonderingen. Daarom moeten alle gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos, openbare besturen, Natuurpunt en andere gesubsidieerde organisaties open gesteld worden voor bejaging. Volgens Vandeput moeten alle actoren de afspraken die reeds zijn gemaakt in het faunabeheeroverleg op korte termijn bekrachtigen en in de praktijk omzetten.

Wat betreft de aangekondigde boetes stelt Frederick Vandeput dat zij het sluitstuk vormen van het plan. De verantwoordelijkheid kan pas bij de jager liggen als alle gronden zijn opengesteld. De boetes zouden enkel worden opgelegd als er geen inspanningen tot het bejagen van everzwijnen geleverd worden. Het niet behalen van een minimaal afschotcijfer kan geen aanleiding geven tot het opleggen van boetes. Frederick Vandeput wenst dus een inspanningsverbintenis van de jagers, geen resultaatsverbintenis. Het is dus zeker niet de bedoeling de jager op extra kosten te jagen. Verder vraagt Open Vld een vereenvoudigde wildschadeprocedure bij schade door everzwijnen. Open Vld wenst te onderzoeken of wildschade kan opgenomen worden in de verzekeringspolis van burgers. Op die manier hopen zij dat jagers minder aansprakelijk zouden worden gesteld. Mogelijks kan de Vlaamse overheid het wildschadefonds voor een stuk financieren naar analogie met het rampenfonds. Open Vld wenst de burger over deze wildschadeprocedure te informeren via een campagne door de provincie. Vandaag weten burgers niet tot welke instantie ze zich moeten wenden. Ten laatste wenst Open Vld Limburg een snel en eenvoudig trichinella-onderzoek voor de gestrekte everzwijnen mogelijk te maken. Trichinose, de ziekte veroorzaakt door de rondworm Trichinella spiralis, is een zeer ernstige aandoening, soms met dodelijke afloop. Als openbare besturen vragen aan jagers om meer everzwijnen te schieten, dan moet er ook een efficiënt controlesysteem opgezet worden in Limburg om het wildbraad op besmetting te controleren.

Open Vld benadrukt dat voor de verdere uitwerking van het plan zeer nauw samengewerkt zal worden met Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw en de Limburgse Jagersvereniging. In januari zal Vlaamse Parlementslid Lydia Peeters enkele parlementaire initiatieven nemen om een optimale gebiedsdekkende beheersjacht mogelijk te maken.