Nieuws

Medisch attest ook dit jaar geldig

Wie zijn medisch attest van vorig jaar nog in bezit heeft, moet voor het komende jachtseizoen niet opnieuw naar de arts, laat de Vlaamse overheid weten.

Sinds 2020 moet elke jager, naast een uittreksel uit het strafregister, ook een doktersattest voorleggen, dat peilt naar diens medische en psychologische geschiktheid om veilig met wapens om te gaan. Europa legde die maatregel op, maar liet de uitvoering over aan de verschillende lidstaten.

Lange tijd was echter onduidelijk wat de geldigheidsduur van dat attest zou zijn, met andere woorden: of een jager elk jaar een nieuw exemplaar moest aanvragen bij zijn huisarts. Hubertus Vereniging Vlaanderen kaartte de kwestie aan bij de bevoegde diensten, ook ingegeven door de corona-pandemie en de noodzaak om medisch personeel niet extra te belasten.

In een officieel schrijven laat de Vlaamse overheid nu weten dat ‘de jager niet elk jaar naar de arts moet’. Goed nieuws dus.

Concreet: het attest van vorig jaar geldt ook dit jaar voor de aanvraag Jachtverlof 2021-2022. Meer nog: het attest kan zelfs ‘meerdere jachtseizoenen gebruikt worden’ –waarbij het attest, bij aanvang van het Vlaams jachtseizoen op 1 juli, maximaal vier jaar oud mag zijn.

Als de arrondissementscommissaris echter twijfelt of de toestand van de jager nog overeenstemt met wat het attest verklaart, ‘mag de arrondissementscommissaris wel vragen om een nieuw attest te laten invullen door een arts’, aldus de Vlaamse Overheid.

Er is echter één voorwaarde aan verbonden om te kunnen genieten van die verlening: de jager moet natuurlijk in het bezit zijn van zijn attest (het origineel of een kopie). Indien de jager vorig jaar het jachtverlof online aangevraagd heeft, dan kan hij het medisch attest opnieuw downloaden uit het dossier ‘Aanvraag 2020-2021’ in het E-loket Fauna en Flora van het Agentschap voor Natuur en Bos. Wie noch over het origineel noch over een digitale kopie beschikt, moet wél een nieuw attest laten ondertekenen door de arts.