Nieuws

Natuurinspectie: Jagers volgen de wet

Wie in Vlaanderen een jachtovertreding begaat, betaalt gemiddeld een boete van achthonderd euro en dreigt bovenop de geldsom zijn jachtverlof kwijt te spelen.

“Het beeld van de jager als hardleerse overtreder van de wet klopt langs geen kanten”, zegt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Reden voor die opmerkelijke stelligheid? De nieuwe statistieken van de Vlaamse Natuurinspectie, in mei gepresenteerd op een studiedag van Die Keure, een uitgeverij die ook opleidingen over wetgeving verzorgt.

Vorig jaar kreeg de dienst, die onder het Agentschap voor Natuur en Bos ressorteert, 321 meldingen binnen van mogelijke jachtovertredingen, per mail of per telefoon, aangegeven door burgers, jagers, politie of lokale overheden. Na nader onderzoek bleken slechts 31 ervan gegrond, dus nog geen één op de tien. In negentien van de gevallen leidde de melding tot een proces-verbaal.

Wat het totaal aantal vastgestelde jachtovertredingen betreft – de spontane aanmeldingen van hierboven opgeteld met de controles door de Natuurinspectie zelf uitgevoerd in het veld, overdag en bij nacht – tikt de dienst af op een geheel van 102 overtredingen. Afgezet tegenover alle milieu-inbreuken in Vlaanderen, waaronder ook illegale visvangst valt en lozing van afval in bossen, komt dat neer op een kleine 7 procent.

Wat valt allemaal onder een jachtovertreding? Een resem aan mogelijkheden: van jagen zonder jachtverlof en jagen op andermans grond, tot erop uittrekken met verboden tuigen (zoals loodhagel) of het gebruik van niet-reglementaire kastvallen. Ook administratieve onvolkomenheden vallen onder die categorie, zoals beheer zonder faunabeheerplan of jachtplan.

Nog volgens de Natuurinspectie werden vorig jaar 992 jagers gecontroleerd, waarvan 89,7 procent volledig wettelijk in orde was. “Een hoog nalevingsniveau”, concludeerde Mark Vandenmeersschaut, Diensthoofd Natuurinspectie. Voor de handhaving kan het Agentschap voor Natuur en Bos beroep doen op 28 natuurinspecteurs (die ongeveer 48.000 ha per medewerker bestieren) en 85 boswachters.

Clichébeeld van jager klopt niet

Op milieumisdrijven staan zware sancties, met gevangenisstraffen tot twee jaar of geldboetes tot zelfs twee miljoen in extreme gevallen. Wat de sanctionering van jachtdossiers betrof, bedroeg de gemiddelde boete 806 euro, al dan niet gecombineerd met een weigering van een afgifte van het jachtverlof.

Geert Van den Bosch vindt de cijfers over de jacht bemoedigend. “Het countert namelijk het cliché van de arrogante jager die de wet aan zijn laars lapt en doet wat hij wilt. Uit de statistieken komt namelijk een heel ander beeld naar voren: van een gebruiker van het buitengebied die de regels kent en deze regels bovendien scrupuleus volgt. Dat is belangrijk, ook naar de maatschappelijke gedragenheid van het jagen zelf. Want uit onderzoek blijkt dat 50 procent van de Vlamingen het schieten van dieren toelaat, indien de jager niet alleen de weidelijke maar ook de wettelijke regels volgt. De achterban van Hubertus Vereniging Vlaanderen weet dat en brengt dat ook in de praktijk.”