Nieuws

Voortaan doktersbriefje toevoegen bij aanvraag jachtverlof

Wie een jachtverlof in Vlaanderen wil aanvragen, moet voortaan een doktersbriefje kunnen voorleggen. Het attest peilt naar de ‘medische en psychische geschiktheid’ van de kandidaat. Vlaanderen gaat gelukkig niet dezelfde toer op als Nederland.

Na de terroristische aanslagen in Parijs kondigde Europa aan het bezit van vuurwapens te willen verscherpen. Daarop werd op 17 mei 2017 de wijzigingsrichtlijn goedgekeurd, waarin ook een passage staat opgenomen dat jagers voortaan een medisch attest moeten voorleggen bij de aanvraag van een jachtverlof.

De lidstaten hadden vervolgens de omzettingsplicht om het Belgisch recht te conformeren met de EU-vuurwapenrichtlijn –om die reden werd op 5 mei 2019 de Europese verplichting ingeschreven in de Belgische wapenwet. De nieuwe bepaling treedt in werking vanaf 1 juni 2020.

Omdat de gewesten bevoegd zijn voor de afgifte van de jachtverloven, zijn de gewesten tevens bevoegd voor de invulling en de naleving van de nieuwe wettelijke bepaling. Recent besliste Vlaanderen –gelukkig– om niet dezelfde weg op te gaan als Nederland, waar jagers een computergestuurde psychologische vragenlijst moeten invullen, met soms heel dubieuze vraagstukken. In Vlaanderen moeten jagers daarentegen bij de aanvraag van hun jachtverlof voortaan een medisch attest toevoegen, uitgereikt door hun (huis)arts –het systeem waartoe ook reeds de sportschutters verplicht zijn.

Het attest moet elke jager laten invullen door een arts ‘vóór de aanvraag van een jachtverlof voor het jachtseizoen 2020-2021’. De arts onderzoekt of de jager in kwestie ‘medisch en psychisch geschikt’ is om ‘veilig een vuurwapen te hanteren’.

Geen mentale tegenindicatie

Concreet. Het attest bevat de volgende gegevens van de aanvrager van het jachtverlof: zijn naam, zijn handtekening, een stempel en het Riziv-nummer van de arts.

Het bevat tevens de volgende zinsnede: ‘Na ondervraging en onderzoek verklaar ik, als arts, dat bovengenoemde persoon in staat is om een vuurwapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen. Er zijn geen fysieke of mentale tegenindicaties voor het voorhanden hebben van een vuurwapen.’

Gevolgd door: ‘De vaststelling van bekwaamheid om een vuurwapen voor het voorhanden te hebben en te hanteren geldt enkel voor zover bovengenoemde zich blijvend fysiek en mentaal manifesteert als ten tijde van de ondertekening van dit attest.’

Om te eindigen met: ‘Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld’.

Buitenlandse gasten

Bij elke aanvraag van een jachtverlof voor het jachtseizoen 2020-2021 zal de arrondissementscommissaris controleren of een gunstig attest aangeleverd werd.

Wanneer een jager een jachtvergunning aanvraagt voor een genodigde afkomstig uit een Europese lidstaat waar de controle op de medische geschiktheid reeds werd ingevoerd, geldt deze plicht van het voorleggen van het attest niet. Immers, de genodigde moet over een geldig jachtverlof beschikken uit zijn land of regio, waar men zijn of haar medische en psychische geschiktheid nagegaan zal hebben.

Ter info nog: het gewijzigde aanvraagformulier kan iedere jager terugvinden in het E-loket en op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.