Nieuws

Wetgeving: Hoe moet ik mijn wapens correct opslaan?

Hoe sla ik als jager op een veilige en juridisch correct mogelijke manier mijn vuurwapens op? Een handig overzicht.  

Het opslaan van vergunningsplichtige wapens is aan strikte veiligheidsregels onderworpen. Elke  wapenbezitter is verantwoordelijk voor de veilige opslag van zijn wapens, waardoor derden met malafide bedoelingen geen misbruik kunnen maken van de wapens. Een wapenbezitter die de veiligheidsmaatregelen  niet naleeft kan aansprakelijk gesteld worden voor zijn nalatigheid. Daarnaast kunnen zware straffen  opgelegd worden: uit het recht ontzet worden van het dragen van wapens, hoge geldboetes,  gevangenisstraffen en verbeurdverklaring van de wapens.

De regeling voor het opslaan van  wapens staat opgenomen in het  Koninklijk Besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het  voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie.

De eisen voor de inrichting van een  wapenkamer staan opgenomen in  Bijlage 1 dat is bijgevoegd bij het  KB. Ongeacht het aantal wapens dat  u in het bezit heeft, moet u een  aantal basisregels naleven:

1. de wapens zijn ongeladen;

2. de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard;

3. de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;

4. de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die  geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie  bevindt;

Bovenop deze maatregelen moet  je nog enkele voorzorgen nemen  afhankelijk van het aantal vuurwapens dat bewaard wordt:

1 tot en met 5 wapens

U moet minstens één van de  volgende veiligheidsmaatregelen nemen:

1. het aanbrengen van een veiligheidsslot;

2. het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel;

3. het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

U mag natuurlijk meerdere veiligheidsmaatregelen cumulatief
nemen.

6 tot en met 10 wapens

U moet uw wapens bewaren in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat. In de praktijk kan dat een stevige metalen kantoorkasten met een hangslot zijn of een massief houten kast of koffer die behoorlijk kan worden afgesloten. Uiteraard moet u alle wapens in de kast of koffer bewaren wanneer u meer dan 5 wapens bezit.

11 tot en met 30 wapens

Particulieren die 11 tot en met 30 vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat alleen kan worden geopend met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning.

De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

Meer dan 30 wapens

De minimale kwaliteitseisen waaraan een wapenkamer moet voldoen staan opgenomen in de veiligheidsvoorwaarden die particulieren of erkende verzamelaars die meer dan 30 vergunningsplichtige wapens opslaan, dienen in acht te nemen. Zij vallen onder ‘klasse G’. De veiligheidseisen waaraan een wapenkamer moet voldoen, beantwoorden aan de hoogste beveiligingsnormen en staan opgenomen in Bijlage 1.

Wanneer u dus een wapenkamer bezit, hoeft u de wapens niet afzonderlijk nog eens in een wapenkluis in die wapenkamer op te bergen. U moet, zoals hierboven reeds vernoemd, wel de munitie in een aparte en afsluitbare kast of wapenkluis opbergen.

De toegangen van een wapenkamer moeten voldoen aan de volgende normen:

1. De toegangsdeuren tot de wapenkamer bestaan uit vol hout, dat minstens 4 cm dik is, of uit een ander materiaal van vergelijkbare sterkte, of uit gelaagd glas dat minstens voldoet aan de norm NBN 23-002 – typevoorschrift STS 38 (§ 38.15.04, T3 – klasse IIA) of van draadglas (§ 38.08.51.32, A2) van minstens 5 mm dikte;

2. De toegangsdeur tot de wapenkamer en de buitendeuren van het gebouw dienen minstens twee dievenklauwen te bevatten;

3. De toegangsdeur dient hetzij een driepuntsslot te bevatten, dat vijf minuten weerstand biedt bij inbraak, hetzij een combinatie van drie sloten die samen vijf minuten weerstand bieden bij inbraak;

4. Indien de wapenkamer zich op het gelijkvloers bevindt en ramen bevat, dan moeten de ramen bestaan uit gelaagd glas dat minstens voldoet aan de norm NBN  23-002 – typevoorschrift STS 38 (§ 38.15.04, T3 – klasse IIA) of  van draadglas (§ 38.08.51.32, A2) van minstens 5 mm dikte, of moeten er vergrendelbare rolluiken, voor of achter de ramen, aangebracht worden;

5. In de woning, het appartement of de wapenkamer dient een elektronisch alarmsysteem aanwezig te zijn, dat wordt geactiveerd tijdens de uren van afwezigheid en de nacht;

6. U moet tevens minstens één draagbare of mobiele brandblusser plaatsen indien u in de wapenkamer ook munitie opslaat.

Equivalente beveiliging

Het uitvoeringsbesluit laat eveneens toe om ‘andere equivalente veiligheidsmaatregelen’ te nemen, voor zover deze maatregelen gelijkwaardig zijn met de maatregelen die in het uitvoeringsbesluit worden opgelegd. Deze gelijkwaardigheid wordt beoordeeld door de lokale politie of de andere diensten die bevoegd zijn om wapenbezit te controleren (bijvoorbeeld provinciale diensten van de gouverneur).

Er kan ook vooraf met deze diensten overlegd worden. Op basis van voorgelegde stukken over te nemen veiligheidsmaatregelen (bijvoorbeeld documentatie over een inbraakwerende deur die geplaatst wordt bij nieuwbouw), kan de overheid dan beslissen dat de maatregelen voldoende zijn. Een wapenbezitter die verbouwingen plant, en zeker wenst te zijn dat alle genomen veiligheidsnormen voldoende zijn, kan dus vooraf zekerheid krijgen over zijn voorgestelde equivalente maatregelen na overleg met de lokale politie. Iedere politiezone beschikt over een preventieadviseur die u kan bijstaan.

Een wapenkamer is dus verplicht vanaf u meer dan 30 wapens bezit en opslaat. Een particulier kan er evenwel voor kiezen om een wapenkamer in te richten wanneer hij minder wapens bezit en opslaat.

Wie in orde is met de strengere opslagnorm, moet geen rekening houden met de andere specifieke lagere normen voor opslag (trekkerslot, wapenkast of kluis,…).

Bij (een poging tot) diefstal van een vuurwapen, een los onderdeel, munitie of een lader dient u onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Binnen de 48 uur dienen precieze gegevens over de aard van de gestolen zaken te worden doorgegeven. Er dient eveneens aangifte te gebeuren bij de gouverneur.