Nieuws

20 jaar HVV in de bres, 20 historische realisaties

Een belangenorganisatie komt op voor haar leden, zoals ook Hubertus Vereniging Vlaanderen al twintig jaar doet voor de jagers, drijvers en iedereen die wildbeheer een warm hart toedraagt. Een overzicht van de belangrijkste realisaties van de afgelopen twintig jaar.

Wie werkt voor een belangenorganisatie lijkt een beetje op een schaakspeler die op meerdere borden tegelijkertijd een andere partij speelt. Dat blijkt uit de lange lijst met HVV-realisaties en de diverse debatten, strategieën en dito resultaten.

1.  Jachtfonds

Alle inkomsten van jachtverloven, jachtexamens en jachtvergunningen gaan voortaan in het Jachtfonds, en dienen om de wildbeheersector verder te professionaliseren. Met de oprichting van dat fonds – een project waarvoor Hubertus Vereniging Vlaanderen jarenlang op de barricade stond – werd de wildbeheersector officieel erkend als structurele en belanghebbende (en belangrijke) partner in de organisatie en de inrichting van het buitengebied. Door de krachten financieel te bundelen kan de jagerij nog beter haar rol en meerwaarde uitspelen.

2. Jachtplannen

Met het digitaliseren van de jachtplannen trok de jachtsector resoluut de kaart van transparantie. Vandaag kan elke burger de plannen online raadplegen en Hubertus Vereniging Vlaanderen contacteren voor meer informatie over het in- en uitkleuren van percelen. Vogelbescherming Vlaanderen, die het thema jarenlang gebruikte om anti-jachtcampagnes te promoten, verloor op die manier een van haar belangrijkste argumenten. De software achter de jachtplannen dient ondertussen ook om andere jachtgerelateerde informatie visueel aantrekkelijk te presenteren op de HVV-website, bijvoorbeeld over de jachtpraktijk, de schade van wolven, en vandalisme.

3. Drones & Wilder

De jachtsector neemt het voortouw in het toepassen van nieuwe technologie in de praktijk van wildbeheer. De meest recente is de inzet van drones om maaislachtoffers te voorkomen, en om – in het najaar– wilde varkens tijdens de jacht makkelijker te kunnen traceren. Ook de lancering van Wilder, een gratis meldingsapp, past in die moderniseringsstrategie. Door in te zetten op citizen science –burgers die meehelpen data te verzamelen – krijgen onderzoekers nog meer inzicht in het gedrag en de aanwezigheid van wild in Vlaanderen.

4. Communicatie

De afgelopen jaren zette Hubertus Vereniging Vlaanderen forse stappen in het professionaliseren van haar communicatie door, onder andere, een verhoogde aanwezigheid op sociale media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…) en door actiever de nationale en regionale pers op te zoeken. Ook De Vlaamse Jager, met haar recente restyling, past beter bij de vormnoden eigen aan het huidige tijdsgewricht en de veranderende eisen van de lezer.

5. Peiling

Er bestaat een ruim draagvlak voor jacht in Vlaanderen: dat bleek uit een bevraging bij meer dan 2000 Vlamingen, afgenomen in 2018. Die peiling was de eerste in haar soort, en gaf de jachtorganisatie een unieke inkijk in hoe de Vlaming denkt over wildbeheer, en waar eventueel opportuniteiten liggen om te scoren bij het grote publiek. Een professioneel marketingbureau, met ervaring in Nederland, zette de grootschalige oefening op poten.

6. Structureel overleg

Als lobby-organisatie zit Hubertus Vereniging Vlaanderen op regelmatige basis samen met de verschillende stakeholders uit het buitengebied om de violen op elkaar af te stemmen, en om de krachten te bundelen in dossiers waar de belangen elkaar kruisen. Dat overleg gebeurt ook met de verschillende kabinetten – met die van Zuhal Demir, als Vlaams minister van Omgeving bevoegd voor jacht, en met die van Vincent Van Quickenborne, als federaal minister van Justitie verantwoordelijk voor de wapenwetgeving. Op Europees niveau gebeurt het onderhandelen door Face, de Europese jachtkoepel waar Hubertus Vereniging Vlaanderen deel van uitmaakt en met de hoofdzetel in Brussel, strategisch dicht bij het Europees Parlement.

7. Uitbreiding HVV-Kenniscentrum

Het Kenniscentrum, een van de vlaggenschepen van Hubertus Vereniging Vlaanderen, bundelt wetenschappelijke kennis met technische en praktische ondersteuning aan de HVV-leden en de WBE-besturen. De medewerkers, allemaal geschoolde biologen en ecologen, zorgen daarnaast voor input bij officiële vergaderingen met het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek. Daarnaast ondersteunen ze tal van beheerprojecten in het veld.

8. Toestaan betonbuisvallen

In 2014 kan Hubertus Vereniging Vlaanderen met trots melden dat het gebruik van betonbuisvallen voortaan toegestaan is voor de bijzondere jacht en de bestrijding van vos en gewone jacht op de verwilderde kat. Een groot deel van de wildbeheereenheden gaat meteen aan de slag met die nieuwe methodiek, afkomstig uit Duitsland en alom geprezen om haar efficiëntie.

9. Hubertus TV

Jacht in woord en beeld brengen: dat doet Hubertus TV, waarvan de afleveringen uitgezonden worden op Plattelands TV, de grootste themazender van Vlaanderen. Elke uitzending focust op een fascinerend maar meestal onbekend aspect van wildbeheer. In het voorjaar verwelkomt de redactie trouwens een vast ankergezicht, dat het programma meer persoonlijker moet maken.

10. Patrijzenproject

De patrijs in Vlaanderen kan rekenen op brede steun van de jachtsector, zodat de soort op termijn weer op getalsterkte komt. De inbreng van Hubertus Vereniging Vlaanderen beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijke input bij officiële publicaties, maar ook tot het coördineren en begeleiden van lokale en internationale projecten, die inzetten op het inzaaien van akkerranden, het kort houden van predatie en het verzamelen van DNA-materiaal.

11. Charters

Hubertus Vereniging Vlaanderen weegt op het maatschappelijk debat door opiniestukken te schrijven, persberichten uit te sturen en door charters op te stellen waarmee ze specifieke onderwerpen onder de aandacht wil brengen bij zowel haar leden als het bredere publiek. Zo werd een charter opgesteld tegen het gebruik van vergiftigd voedsel, in aanwezigheid van de minister, en een charter ter promotie van een actief en duurzaam beheer van bermen langs de straatkant, wat verschillende steden en gemeenten vervolgens inspireerde tot lokale initiatieven.

12. Financieel stabiele situatie

Geen stabiele financiële onderbouw? Dan ook geen stabiele organisatie. Die waarschuwing zette Hubertus Vereniging Vlaanderen aan om te streven naar een diversificatie en bestendiging van haar inkomsten (een combinatie van jaarlijkse lidgelden, maandelijkse advertenties en structurele overheidssubsidies). En met succes. De organisatie kan buigen op een gezond financieel beheer, scherp in de gaten gehouden door de penningmeester en het voltallige bestuursorgaan, dat maandelijks samenkomt.

13. Nachtlicht everzwijn

Dankzij stevig onderhandelingswerk van Hubertus Vereniging Vlaanderen mogen jagers sinds enkele jaren nachtjacht met licht organiseren op everzwijnen, in een poging de groeiende rottes (in voornamelijk Limburg en Antwerpen) in toom te houden. Maar de belangenorganisatie vindt dat slechts het beginpunt: ook het gebruik van nachtrichtkijkers en geluidsdempers passen in een moderne visie op wildbeheer.

14. Akoestische middelen

Om wild beter te kunnen lokken, streefde Hubertus Vereniging Vlaanderen bij de Vlaamse decreetgever –succesvol – om akoestische middelen toe te staan bij bestrijding van bepaalde wildsoorten. Ook kunststoflokkers, zoals plastieken modellen van houtduiven of ganzen, werden mettertijd toegelaten om de jager de broodnodige tools te geven bij zijn beheeractiviteiten.

15. Bijzondere bejaging vos

De vos, een predator die in korte tijd het buitengebied in Vlaanderen veroverde, zet druk op het lokale wildbestand. Niet alleen op jachtrevieren maar ook in natuurdomeinen waar de soort soms jacht maakt op zeldzame fauna. Om beheerders alsnog de kans te geven om adequaat op te treden, ijverde Hubertus Vereniging Vlaanderen voor het toelaten van bijzondere bejaging in WBE-verband. Een argumentatie waarmee de Vlaamse decreetgever akkoord ging.

16. Geen BTW op jachtpacht

Nadat Natuurinvest een belasting had geheven op het jachtrecht van een van de verpachte domeinbossen van ANB, trok Hubertus Vereniging Vlaanderen aan de alarmbel. Onwettig, luidde de conclusie van een HVV-bestuurder, die later ook gevolgd werd door de Administrateur-Generaal van de Fiscaliteit. Kortom, waar mogelijk biedt Hubertus Vereniging Vlaanderen haar leden juridische bijstand.

17. Wettelijke basis Bijzondere Jacht

In april 2015 vernietigde de Raad van State alle bepalingen uit het Jachtopeningsbesluit met betrekking tot de bijzondere jacht, wegens een gebrek aan een degelijke rechtsgrond. Bij de daarop volgende onderhandelingen, met het kabinet en met de administratie, werd Hubertus Vereniging Vlaanderen nauw betrokken omwille van haar expertise, wat resulteerde in een solide rechtsbasis.

18. Overleg ANB en jachtsector

Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jachtbeleid in Vlaanderen, en valt onder de bevoegdheid van de minister van Omgeving, die de politieke krijtlijnen uitzet. Hubertus Vereniging Vlaanderen overlegt op structurele basis met het agentschap om zowel individuele casussen aan te kaarten als het algemene beleid bij te sturen.

19. Aanpassing wapenwet

Sinds 2006 wijzigde de Belgische wapenwet minstens tien keer, al dan niet met rechtstreeks gevolg voor de jager, waar Hubertus Vereniging Vlaanderen telkens op wees in onderhandelingen met het federaal kabinet. Zo kon de belangenorganisatie de uitleentermijn voor vuurwapens aanpassen en verlengen tot zes maanden, alsook kunnen jagers die niet meer beschikken over een geldig jachtverlof – door toedoen van HVV – hun wapen alsnog tien jaar legaal bijhouden, weliswaar zonder munitie.

20. Soortenbesluit

Bestrijding van kraaiachtigen mogelijk maken, het gebruik toestaan van gas- en luchtdrukwapens bij bestrijding van invasieve exoten, plus verruiming van de uren waarop het beheer kan plaatsvinden: in het Soortenbesluit, dat bepaalt welke dieren bescherming genieten en welke beheerd dienen te worden, kon Hubertus Vereniging Vlaanderen verschillende passages laten opnemen die een efficiënt optreden van de jager mogelijk maakt. Ook naar de toekomst toe blijft het zaak om de toepasmogelijkheden zo ruim mogelijk af te bakenen.