Nieuws

Patrijs behoudt status ‘kwetsbaar’ op Vlaamse Rode Lijst

De Rode Lijst van de Broedvogels van Vlaanderen werd geactualiseerd in de loop van 2016 -2017. Op deze geactualiseerde Rode Lijst  krijgt de patrijs de status ‘kwetsbaar’ toegekend. Op de vorige Rode Lijst, die dateerde van 2004, kreeg de patrijs ook reeds deze status  toebedeeld.

De nieuwe Rode Lijst werd opgemaakt op basis van de internationale IUCN-criteria. Hierbij worden criteria als de populatietrend, de grootte van het verspreidingsgebied en de populatiegrootte in rekening gebracht. Recent werd het INBO-rapport met duiding bij de werkwijze en de resultaten  publiek beschikbaar. Het rapport kan u hier terugvinden.

Een opmerkelijke vaststelling uit het INBO-rapport is dat meer dan de helft van de broedvogels van extensief beheerde graslanden, agrarisch cultuurlandschap en dynamische kustgebieden beschouwd moet worden als kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd of regionaal uitgestorven. Akkervogels zoals de patrijs en de grauwe gors en weidevogels zoals de wulp en graspieper hebben het steeds moeilijker om zich te handhaven in een intensief bewerkt cultuurlandschap.

Op basis van de telresultaten van de Algemene Broedvogelmonitoring ging de patrijs in de afgelopen 10 jaar achteruit met 59,8 %. De veldleeuwerik ging op 10 jaar 27,7 % achteruit en de kievitpopulatie daalde met gemiddeld 70,5 % op 15 jaar tijd.

Om de achteruitgang van de patrijs en andere akkervogels te kunnen keren, is actie vereist. Jagers doen hiervoor heel wat inspanningen op het terrein. Dit gebeurt onder andere via projecten zoals het Vlaams patrijzenproject, het PDPO-project Zot van pAtrijs en het INTERREG-project PARTRIDGE.

Een beheer met de focus op een combinatie van de aanleg van kwaliteitsvol habitat, predatorcontrole en bijvoederen in de winter is nodig om de populaties van patrijs en andere akkervogels te laten stijgen. Een beleid dat hiervoor de nodige kansen schept en tools aanreikt is een must om te werken voor akker- en weidevogels in Vlaanderen.