Nieuws

Projectoproep Soorten 2024

Ook jagers leveren aanzienlijke inspanningen om biotoopverbeteringen aan te brengen die ten goede komen aan onze akkervogels en andere bedreigde diersoorten. Projectsubsidies zoals deze ‘Projectsubsidie-Soorten’ van het Agentschap voor Natuur en Bos bieden een stimulans voor concrete initiatieven aan jagers en WBE’s die willen bijdragen aan de realisatie van soortenbeschermingsprogramma’s.

Door middel van deze projectsubsidie dragen jagers actief bij aan het behoud en de verbetering van de leefomgeving van akkervogels en andere bedreigde diersoorten. Belangrijke soorten die in deze programma’s opgenomen zijn en dewelke tevens gebruik maken van het biotoop waar ons jachtwild zoveel nood aan heeft zijn ondermeer grauwe klauwier, weidevogels, maar bovenal ook ‘akkervogels waaronder de patrijs’.

Heeft uw WBE, of haar leden ideeën rond een uitwerking van een doorgedreven biotoopverbetering voor patrijs en andere akkervogels, dan is dit het moment om over te gaan tot actie. Met een financiële ondersteuning tot 70% van de kosten, kan er tegen volgend jaar een extra haag, keverbank, bloemenblok of een andere ecologische structuur in de WBE staan. Allemaal maatregelen die daadwerkelijk een meerwaarde zijn voor de patrijs, akkervogels en ander jachtwild. Meer weten over de aanleg en beheer van keverbanken en bloemenblokken? Bekijk de brochures (klik hier) die we in het PARTRIDGE project maakten.

De volledige projectoproep kan je nalezen op de website van het ANB. Projectsubsidie Soorten 2024

Vanuit het ANB krijgt u ondersteuning bij het uitschrijven van het project. Indien gewenst kan u voor bijkomend advies contact opnemen met het Kenniscentrum van HVV via [email protected].

Aandachtspunten:

  • De projectvoorstellen moeten VOOR 31 mei 2024 ingediend worden via het standaardformulier en mail dit door naar [email protected]
  • Het totale bedrag dat voor de subsidiëring wordt ingediend, bedraagt ten minste 2.000 euro incl. BTW.
  • De projectsubsidie bedraagt 70% van de totale projectkost.
  • Het project start ten vroegste na de goedkeuring van het project en uiterlijk in 2025
  • Cumulatie van de subsidie met andere subsidies is toegestaan tot maximaal 100% van de kostprijs
    van het project.