Nieuws

Update corona: nieuw jachtprotocol met duidelijke regels

De federale overheid schreef een nieuw jachtprotocol om veilig te kunnen jagen in coronatijden. De regels gelden zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië, en werden afgesproken met de respectievelijke jachtorganisaties.

Wat mag ik wel en niet doen als jager in coronatijden? Een nieuw protocol, door de federale overheid opgesteld in nauw overleg met zowel de Vlaamse als de Waalse jachtsector, maakt alles duidelijk.

Belangrijkste aanpassingen, toch wat Vlaanderen betreft?

▪️ Elke samenscholing met meer dan 4 personen is verboden.
▪️ Inzetten van verschillende bubbels op één jachtrevier is toegestaan, maar de verschillende groepen dienen een afstand tot elkaar te bewaren van zeker 50 meter (en 25 meter tijdens de drift).
▪️ Personen die in contact zijn met of minder dan tien dagen voor de jachtactiviteit in contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon, mogen niet deelnemen aan de jachtactiviteit.
▪️ Het leggen van een tableau is verboden, net zoals het aanbieden van een collectieve maaltijd.

‘Gezien de uitzonderlijke omstandigheden is dit een bijzonder evenwichtig protocol’, zegt HVV-Beleidsverantwoordelijke Dieter De Mets. ‘Het laat jagers toe hun beheeractiviteiten op een verantwoorde manier in openlucht uit te voeren, met respect voor de sanitaire maatregelen in de strijd tegen corona.’

Voor alle duidelijkheid, voegt De Mets eraan toe: ‘Dit is geen versoepeling maar een verduidelijking van de regels’.

Hubertus Vereniging Vlaanderen en de Royal Saint-Hubert Club Belgique, de Waalse pendant, klopten gezamenlijk aan bij de federale overheid, en de respectievelijke deelstaten voor een duidelijk werkbaar kader.

Zonder tegenbericht gelden de regels tot minstens 15 januari, en zijn van toepassing op het volledige gebied van België. Met andere woorden: het protocol in Vlaanderen is analoog met de toegepaste jachtpraktijken in Wallonië. Ook indien de regelgeving rond het maximaal aantal personen toegelaten per bubbel zou wijzigen in de nabije toekomst, dan nog houdt het protocol stand.

 

Lees hieronder integraal het jachtprotocol

 

Algemene bepalingen

1) Een jachtactiviteit wordt beperkt tot een maximum van 50 deelnemers per jachtrevier;

2) Zodra een jachtactiviteit meer dan 4 personen samenbrengt, zorgt de organisator ervoor dat de deelnemers (jagers, drijvers, nazoekers, personen belast met het ophalen van het geschoten wild) worden opgedeeld in afzonderlijke en onafhankelijke bubbels van maximaal 4 personen. Gedurende de jachtactiviteit blijven deze bubbels van 4 personen samen;

3) Er mag geen fysiek contact plaatsvinden tussen verschillende bubbels. Met andere woorden, mensen die tot dezelfde bubbel behoren, mogen tijdens de jachtactiviteit niet in contact komen met mensen die tot een andere bubbel behoren. Op de verzamelplaats wordt een afstand gerespecteerd van 50 meter tussen iedere bubbel. Tijdens de drift kan deze afstand gereduceerd worden tot 25 meter tussen iedere bubbel;

4) Aan het einde van de jachtdag, na de laatste drift, verlaten de jagers het jachtrevier en keren onverwijld terug naar huis. Alleen de verantwoordelijken voor het nazoeken van aangeschoten wild en de verantwoordelijken voor het verzamelen en verwerken van het geschoten wild, mogen actief blijven op het jachtrevier na het beëindigen van de laatste drift.

 

Volgende personen kunnen niet deelnemen aan jachtactiviteiten:

1) Personen die weigeren zich te houden aan de algemene regels inzake het inperken van de verspreiding van het COVID-19 virus en de regels van social distancing, in het bijzonder het respecteren van een veiligheidsafstand van minstens 1,5 m ten opzichte van andere personen, het correct dragen van het masker wanneer het respecteren van deze afstand niet kan worden gegarandeerd, regelmatig en grondig wassen van de handen …;

2) Personen die in contact zijn of minder dan tien dagen voor de jachtactiviteit in contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon;

3) Personen die symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor infectie met het virus, zoals koorts, droge hoest, spierpijn, het verlies van smaak- en geurzin…

Mensen die zich niet aan deze regels houden, worden onmiddellijk uitgesloten uit de jachtactiviteit.

 

Bijzondere bepalingen

  • Contact tracing

Om het Contact Tracing te vergemakkelijken in geval een deelnemer van de jachtactiviteit besmet zou zijn, delegeert de organisator aan twee personen (één verantwoordelijke voor de jagers en één verantwoordelijke voor de drijvers) de verantwoordelijkheid voor het verzamelen van de gegevens van de deelnemers per bubbel (naam, e-mail en / of telefoon) en bewaart deze lijsten gedurende 14 dagen na de jachtactiviteit. De identiteit van deze persoon wordt aan elke deelnemer verstrekt, zodat een deelnemer, die binnen de 7 dagen na de jachtactiviteit besmet blijkt te zijn met COVID-19, onmiddellijk de verantwoordelijke hiervan inlichten;

  • Jachtinstructies die gewoonlijk in de ronde worden gegeven

Het is aanbevolen om jachtinstructies bij voorkeur te geven via indirecte communicatiemiddelen, zoals het versturen van schriftelijke instructies, telefonische contacten, videoconferenties… vóór de jachtdag.

Instructies kunnen echter ook rechtstreeks door de organisator op dezelfde dag worden gegeven per bubbel, mits inachtneming van de social distancing.

  • Verplaatsing van bubbels van 4 personen naar de driften en de post

Tijdens deze ritten wordt de afstand tussen mensen aangehouden van minimaal 1,5 m.

Desalniettemin kunnen we ervan uitgaan dat de afstandsmaatregel wordt gerespecteerd als het transport naar de drift of de post meerdere mensen groepeert in hetzelfde voertuig, op voorwaarde dat deze mensen behoren tot dezelfde bubbel van 4 personen en men tijdens het vervoer verplicht een masker en handschoenen draagt en indien het voertuig regelmatig wordt geventileerd. Bij voorkeur gebeurt het vervoer met open ramen.

  • Het tableau en de laatste eer aan het wild

Er wordt geen tableau uitgelegd aangezien elke deelnemer gehouden is onverwijld naar huis terug te keren na het afblazen van de laatste drift.

  • Maaltijden

Het aanbieden van een collectieve jachtmaaltijd is verboden. Elke deelnemer heeft zijn eigen picknick die hij alleen op zijn post zal nuttigen of die hij eventueel zal delen met zijn groep van 4 mits inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en regels inzake social distancing.

 

 

Nog een vraag?
? Mail naar [email protected]

? Bel naar 022420045

?‍♂️ Spreek de organisatie op Facebook aan

? Check de corona-pagina op de HVV-website